10 Bagay na Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Hospice Care sa VITAS

Libreng Download: 10 mga Katotohanan Tungkol sa Hospice

Ang hospice care ay isang simpleng ideya na maaaring mahirap maintindihan. Kung ikaw man ay isang pasyente, miyembro ng pamilya o manggagamot na gumagamot ng mga pasyenteng may sakit na walang lunas, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa hospice services ay makakatulong sa iyo na gawin ang pinakamabuting desisyon tungkol sa kung ang hospice care ay naaangkop.

Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang katotohanan na iyong dapat malaman tungkol sa hospice care:

  1. Pinangangasiwaan ng hospice ang iba't-ibang mga kondisyon ng sakit. Ang hospice ay para sa mga tao na may malalalang karamdaman, kabilang ang heart disease, stroke, lung disease, liver disease, kidney disease, ALS, sakit na Alzheimer, multiple sclerosis at AIDS. Anuman ang edad, kultura, mga paniniwala, o diagnosis ng mga pasyente o minamahal, makakatulong ang VITAS kung sila ay mayroong isang seryosong lumalalang sakit.
  2. Maaaring mangyari ang hospice kahit saan. Ang hospice ay isang serbisyo na pumupunta sa pasyente, kahit saanman ang itinuturing ng pasyente bilang kanyang bahay. Iyon ay maaaring isang pribadong tirahan, nursing home, isang lugar para sa mga inpatient, isang assisted living community, atbp. Ang mga pasyente na nasa bahay ay mas mabuti ang pakiramdam, habang sila ay napaliligiran ng mga mukha at bagay na kanilang alam at minamahal.
  3. Ang hospice ay isang opsyon. Oras na sila ay nasa hospice care, maaaring umaalis ang mga pasyente o "bawiin" ang kanilang katayuan sa hospice sa anumang panahon para sa anumang dahilan. Ang mga pasyente ay maaari ring bumalik sa hospice sa anumang panahon, hangga't nakakamit nila ang mga patnubay sa pagiging karapat-dapat.
  4. Maaaring ipagpatuloy ng mga pasyente ang pag-inom ng mga gamot at paggagamot habang nasa hospice. Maaaring ipagpatuloy ng mga hospice patients ang paggagamot na makapag-papaginhawa ng mga sintomas at mapabuti ang quality of life. Halimbawa: ang mga pasyente na may malalang lung disease na kung saan binibigyan sila ng inhalation therapy upang makahinga nang mas mabuti ay maaring ipagpatuloy ang kanilang inhalation therapy sa hospice. Kung ikaw ay isang pasyente na may mga katanungan tungkol sa natatanging mga gamot o therapy, kausapin ang manggagamot na gumawa ng iyong evaluation bago tumuloy sa hospice services. Kung ikaw ay isang manggagamot na may mga katanungan tungkol sa mga plano ng hospice care, tumawag sa VITAS para sa gabay.
  5. Nagbibigay ang hospice ng mga gamot na may kaugnayan sa diagnosis ng pasyente upang ma-kontrol ang natatanging mga sintomas. Sa katunayan, nag-re-reseta ang mga doktor ng hospice ng pinakamababang epektibong dosis ng gamot-simula sa anti-inflammatory na mga gamot para sa pagpapawala ng sakit hanggang sa mga opioid- upang mapaginhawa ang mga sintomas, patatagin ang pasyente at makapagbigay ng pinakamabuting kaginhawahan. Maaring ma-kontrol ng morphine ang pananakit at pangangapos ng paghinga, ngunit hindi lahat ng pasyente ay kailangan ito.
  6. Ang hospice care ay karaniwang ibinibigay ng mga tagapag-alaga ng pamilya, na may suporta mula sa hospice team. Kapag ang hospice ay ibinibigay sa isang pribadong bahay, ang mga lisensiyadong manggagamot ay pumupunta sa bahay sa halip na papuntahin ang pasyente sa opisina ng doktor. Ang pamilya o mga kaibigan ay magiging ang pangunahing mga tagapag-alaga, na sinusuportahan ng isang propesyonal na hospice team na may kabilang na nurse, hospice aide, social worker, doktor, chaplain at iba pa, base sa pangangailangan. Gumagawa ng regular na naka-schedule na mga pagbisita ang team, at sinasanay at tinuturuan ang mga tagapag-alaga ng pamilya. Para sa mga pasyente na nasa isang assisted living community o nursing home, nagbibigay ang hospice team ng karagdagang pangangalaga bilang komplemento sa pangangalaga na kanilang tinatanggap na.
  7. Walang limitasyon sa panahon na kung gaano katagal sa hospice ang isang pasyente. Ang hospice ay para sa mga pasyente na ang inaakalang tagal ng natitirang buhay ay anim na buwan o kulang pa. Ngunit ang tagal sa hospice ay maaaring pahabain kung ang pasyente ay nananatiling angkop para dito. Ipinakikita ng maraming mga pag-aaral na, sa maraming mga kaso, ang mga pasyente na tumanggap ng mga hospice services ay nabubuhay nang mas mahaba kung ikukumpara sa ibang mga pasyente na katugma rin para sa hospice ngunit hindi tumatanggap ng hospice. Sa mga survey, ang mga miyembro ng pamilya ay kalimitang nagsasabi sa amin: "Sana ay nalaman namin nang mas maaga pa ang tungkol sa hospice."
  8. Nagbibigay ang hospice ng home medical equipment at mga supply. Nagbibigay ang hospice ng kagamitan at mga supply, tulad ng mga upuan para sa pag-shower, mga kama na pang-ospital, mga incontinence supplies at mahigit pa. Ang pagkakaroon ng libreng kagamitan at mga supply na parating nakahanda na ay maginhawa at makapagpapabuti ng quality of life para sa pasyente at mga tagapag-alaga.
  9. Inaalagaan ng hospice ang pamilya. Pinagbibigyan-tuon ng VITAS team ang emosyonal at espirituwal na pananakit na nararanasan ng mga mahal sa buhay. Sa katunayan, ang suporta sa mga naulila para sa pamilya ay magpapatuloy nang mahigit pa sa isang taon matapos ang pagkamatay.
  10. 99%+ ng mga hospice patients ay walang anumang mga gastos mula sa sariling bulsa1. 100% na sakop ang hospice ng Medicare, Medicaid (Medi-Cal sa California) at karamihan ng mga pribadong insurance plan, kabilang ang mga pagbisita sa bahay, mga gamot, mga supply at kagamitan na may kaugnayan sa diagnosis ng isang sakit na makapagdudulot ng kamatayan. Kung ang pasyente ay naka-enroll sa isang Medicare Advantage Plan, sasakupin pa rin ng Original Medicare ang gastos sa hospice care.

1National Hospice and Palliative Care Organization, "Facts and Figures: Hospice Care in America," 2015 Edition

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.