Ano ang Mga Pagkakaiba at Pagkakapareho sa Pagitan ng Hospice at Palliative Care?

I-download ang Patnubay: Hospice kumpara sa Palliative Care

Sa Pahinang Ito:

Palliative Care vs Hospice Care

Habang ang layunin ng hospice at palliative care ay pagpapaginhawa ng pananakit at sintomas, posibleng magkaiba ang prognosis at mga layunin ng pangangalaga. Ang hospice ay pag-aalaga para sa kaginhawahan nang walang hangarin sa paggamot; ang pasyente ay wala nang mga opsyon para gamutin o pinili na huwag nang ituloy ang paggagamot dahil ang mga side effect ay higit pa sa mga benepisyo. Ang palliative care ay pag-aalaga para sa kaginhawahan na maaaring mayroon o walang hangarin sa paggamot.

Ang hospice care ay katulad ng palliative care, ngunit may mga mahalagang pagkakaiba. Dahil higit sa 90 porsyento ng hospice care ang binabayaran sa pamamagitan ng Medicare Hospice Benefit, dapat matugunan ng mga pasyente ng hospice ang mga kinakailangan upang maging karapat-dapat sa Medicare; ang mga pasyente ng palliative care ay hindi kailangan ang parehong mga requirement.

Larawang nagpapakita ng mga pagkakatulad at kaibahan ng palliative care at hospice care

 

Mga Kahulugan ng Hospice kumpara sa Palliative Care

Kahulugan ng Hospice Care

Tumutukoy ang hospice care sa pangangalaga na may pagdaramay para sa kaginhawahan (kabaligtaran ng medical care) para mga taong may karamdamang walang lunas na may prognosis ng anim na buwan o mas maikli, batay sa tantya ng kanilang doktor kung ang sakit ay magpapatuloy sa natural na pagsulong nito.

Kahulugan ng Palliative Care

Tumutukoy ang palliative care sa pangangalaga na may pagdaramay para sa kaginhawahan na nagbibigay ng kaluwagan sa mga sintomas at pisikal na stress at stress sa kaisipan ng isang malubhang karamdaman o karamdamang nagdudulot ng pagkamatay. Ang palliative care ay maaaring gawin sa diagnosis, sa panahon ng paggagamot at follow-up, at sa katapusan ng buhay.

Hospice kumpara sa Pagiging karapat-dapat ng Palliative Care

Ang pagiging karapat-dapat sa Hospice ay nangangailangan ng dalawang doktor na magpapatunay na ang pasyente ay mayroon na lamang ng mas mababa sa anim na buwan na mabuhay kung ang sakit ay magpapatuloy sa normal na takbo nito. Ang palliative care ay nagsisimula sa pagpapasya ng doktor at pasyente sa anumang oras, sa anumang stage ng sakit, may lunas o wala.

Mga Pangkat ng Hospice at Palliative Care

Ang mga pangkat ng interdisiplinary ay nagbibigay ng parehong hospice at palliative care. Tinutugunan nila ang pisikal, emosyonal at espirituwal na sakit, kasama na ang karaniwang mga alalahanin tulad ng pagkawala ng tiwala sa sariling kakayahan, estado ng kalusugan ng pamilya at pakiramdam ay isa siyang pasanin.

Pagbabayad sa Hospice kumpara sa Palliative Care

Ang mga gastos sa hospice care ay binabayaran ng 100 porsyento ng Medicare, Medicaid at pribadong seguro; ang hospice ay ang tanging benepisyo ng Medicare na isinasama ang mga gamot, kagamitang medikal, 24/7 pag-access sa pangangalaga, nursing, social services, pagbisita sa kapilyan, suporta sa pangungulila dahil sa pagkamatay at iba pang mga serbisyo na itinuturing ng ahensya ng hospice na naaangkop. Sa paghahambing, ang mga halaga ng palliative care-mula sa mga pagbisita sa opisina hanggang sa mga halaga ng reseta- ay maaaring magkakaiba. Basahin pa ang iba rito tungkol sa kung sino ang nagbabayad para sa palliative care.

Saan Ko Matatanggap ang Hospice o Palliative Care?

Ang hospice care ay ibinibigay sa bahay o sa mga parang bahay na tirahan na hospice, nursing homes, pasilidad ng assisted living, pasilidad ng veterans, ospital at iba pang mga pasilidad. Ang mga pangkat ng palliative care ay karaniwang nagtatrabaho sa isang ospital.

Anong Uri ng Mga Pasyente ang Pumipili ng Palliative Care?

Ang American Society of Clinical Oncology ay natukoy ang mga katangian ng isang pasyente na dapat tumanggap ng palliative care ngunit hindi paggamot; ang mga katangiang ito ay naaangkop din sa mga pasyenteng may iba pang mga sakit.

  • Ang pasyente ay may limitadong kakayahang alagaan ang kanyang sarili.
  • Ang pasyente ay tumanggap ng paggamot at hindi na nagbebenipisyo dito.
  • Ang pasyente ay hindi kwalipikado para sa isang naaangkop na clinical trial.
  • Walang katibayan na ang karagdagang paggagamot ay magiging epektibo.

Makipag-usap sa iyong pamilya at sa iyong doktor tungkol sa iyong mga layunin ng pangangalaga at kung ang palliative care at/o hospice care ay maaaring magpabuti ang kalidad ng iyong buhay.