Patakaran ng Pagbisita sa Florida

Sipi hinggil sa Mga Karapatan sa Pagbisita sa Florida mula sa VITAS Standard VIPU Manual at VITAS Management Standard VIPU

Pagbisita

Makakatanggap ang mga bisita ng dokumentasyon sa oryentasyon na tinatawag na WINK ("What I Need To Know") na partikular sa VIPU o Host na Pasilidad.

Responsable ang clinical manager ng VITAS para sa pagtiyak na sumusunod ang staff sa mga patakaran sa pagkontrol ng impeksyon at pagbisita.

Pasyente ng hospice sa Free Standing na Inpatient Facility: Ang mga pasyente ng hospice na tumatanggap ng mga inpatient o respite na serbisyo sa isang VITAS freestanding inpatient facility (VIPU), ay puwedeng tumanggap ng mga bisita anumang oras, kasama ang mga sanggol at bata.

 • Tatanggapin ng VITAS ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente ng hospice na gustong manatili nang magdamag sa VIPU.

Pasyente ng hospice sa Hindi Hospice na Host na Pasilidad: Para sa mga pasyenteng tumatanggap ng mga inpatient o respite na serbisyo sa mga hindi hospice na setting, gaya ng isang ospital o sanay na pasilidad sa pangangalaga (hindi hospice na Host na Pasilidad), kontraktuwal na inaatasan ng VITAS ang mga pasilidad na iyon na payagan ang mga pasyente ng hospice na tumanggap ng mga bisita anumang oras, kasama ang mga sanggol at bata, ayon sa ipinag-aatas sa Mga Kundisyon sa Paglahok ng Medicare.

 • Ang mga miyembro ng pamilya ay pinapahintulutang manatili nang magdamag sa mga hindi hospice na inpatient na setting.

Dapat sundin ng mga bisita ang lahat ng nakapaskil na karatulang nauugnay sa, ngunit hindi limitado sa, pagkontrol ng impeksyon sa VIPU, pati na rin sa Host na Pasilidad.

Pagtatalaga ng Essential Caregiver

 • Magagawa ng pasyente sa hospice na, ngunit hindi siya inaatasang magtalaga ng essential caregiver, at hindi aatasan ang essential caregiver na magbigay ng kinakailangang pangangalaga sa pasyente
 • Tinutukoy ng VITAS ang mga essential caregiver bilang sinumang tagapag-alaga sa talaang medikal ng pasyente o sinumang karagdagang bisita na hiniling ng pasyente/legal na kinatawan

Tagal ng Pagbisita​​​​​​​

 • Nakadepende ang tagal ng pagbisita sa kakayahan ng VITAS na magbigay ng mga serbisyo sa lahat ng pasyente.

Dami ng Mga Bisita

 • Ang dami ng mga bisita sa isang pagkakataon ay ibabatay sa panganib sa kaligtasan sa sunog at sa kakayahan ng VITAS na magbigay ng mga serbisyo sa lahat ng pasyente

Pinapahintulutan ang magkaparehas na pisikal na contact sa pamamagitan ng pasyente at bisita

Mga Pamamaraan sa Pagkontrol ng Impeksyon (kasama ang Personal na Pamprotektang Kagamitan) 

 • Simula sa 4/10/20, ang bawat bisita sa VIPU at Host na Pasilidad ay dapat magsuot ng pantakip sa mukha na gawa sa tela sa kanilang buong pagbisita
 • Dapat magdala ang mga bisita ng kanilang sariling pantakip sa mukha
  • Magbibigay ng pantakip sa mukha kung kailangan
 • Dapat dumiretso ang mga bisita sa kwarto ng pasyente ng hospice at puwede lang silang bumisita sa kwarto ng pasyente at mga pasilidad ng pasyente para sa paghuhugas ng kamay at banyo lang ang puwede nilang gamitin
 • Kung inilagay ang isang pasyente sa mga pang-iingat sa pag-isolate, pakisunod ang mga nakapaskil na direksyon bago pumasok sa kwarto
  • Isang isolation sign ang ilalagay sa labas ng kwarto ng pasyente kung kailangan ng pasyente ng mga hakbang para sa pag-isolate.
  • Dapat sumunod ang bisita sa nakapaskil na Mga Pag-iingat sa Pag-isolate para sa Bisita
 • Magbibigay ang isang nurse ng VITAS ng anumang kinakailangang pagsasanay
 • Magbibigay ng Personal na Pamprotektang Kagamitan

Mga Maaaring I-download

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.