Ang Hospice at ang Medicare Beneficiary Identifier (MBI)

Nagbigay ang Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ng mga bagong card ng pagkakakilanlan sa mga benepisyaryo ng Medicare, kung saan itinatampok ang bagong Medicare Beneficiary Identifier (MBI), isang 11 character na kumbinasyon ng mga titik at numero.

Kailangan ng mga hospice provider ang numerong ito kapag nagpapa-admit ng pasyente sa serbisyo.

Halimbawa ng Medicare Insurance Card na may naka-highlight na Medicare Beneficiary Identifier

Ipinapakita sa halimbawang Medicare Insurance Card ang Medicare Beneficiary Identifier, na nakalista bilang Medicare Number ng recipient.

Umaasa ang mga opisyal ng pederal na pamahalaan na sa pamamagitan ng MBI number, mababawasan ang panloloko at pagnanakaw ng pagkakakilanlan, sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga pag-uugnay sa Medicare identification at personal na impormasyon ng mga benepisyaryo.

Protektahan ang Iyong Bagong Medicare Card at MBI

Dapat ay natanggap na ng lahat ng benepisyaryo ang kanilang bagong Medicare card bago ang Abril 2019.

Kung natanggap mo na ang bago mong card, inirerekomenda ng CMS na sirain mo ang luma mong card at simulang gamitin ang bago mong card.

Iba pang tip para sa iyong Medicare Card at MBI number:

  • Palaging dalhin ang iyong bagong card para sa anumang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nasasaklawan ng insurance, ito man ay para sa routine na appointment sa doktor o pagbisita para sa pagpapa-admit sa hospice.
  • Alagaan at protektahan ang iyong bagong card gaya ng parehong pag-iisip na nakatuon sa seguridad na inilalapat mo sa pagprotekta sa iyong credit card o lisensya sa pagmamaneho/state ID.
  • Ibahagi lang ang iyong bagong MBI sa mga healthcare provider, insurer, caregiver, o iba pang pinagkakatiwalaang indibidwal na posibleng mamahala ng pangangalaga sa  ngalan mo.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga MBI o sa mga bagong Medicare card, bisitahin ang pahina ng CMS kung saan ipinapaliwanag ang paglipat mula sa HICN papuntang MBI. Para matuto pa tungkol sa Medicare hospice benefit, tingnan ang aming gabay.

Mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga mada-download tungkol sa hospice care, at impormasyon sa pagsingil ng VITAS.