Ano ang Pagkakaiba ng Home Health Care at Hospice Care?

Mga Serbisyo sa Bahay na Pinopondohan ng Medicare: Paghahambing sa Hospice at Home Health

Isang litrato na ipinapakita kung ano ang inihahandog ng home health care kung ikukumpara sa hospice care

Ang VITAS ang nangungunang provider ng mga serbisyo ng hospice care - end-of-life care na dinadala sa bawat pasyente anumang lugar ang tawagin nilang bahay. Madalas kaming natatanong kung paano ikumpara ang hospice services sa home health.

Mga Pagkakapareho sa Pagitan ng Hospice at Home Health

Posibleng mayroong mga ilang pagkakapareho ang hospice at home health care, pero ang dalawang pamamaraan sa pangangalaga na ito ay magkaiba ang tinutugunang mga pasyente na may natatanging pangangailangan at layunin. Halimbawa, parehong nangyayari ang mga serbisyo ng hospice at home health sa kahit saanmang lugar na itinuturing ng pasyente bilang ang kanilang bahay.

Nagbibigay ang hospice ng pangangalaga na naktuon sa kaginhawahan para sa isang pasyenteng may malubhang karamdaman kapag hindi na epektibo o ninanais ang mga medikal na paggamot para sa pagpapagaling. Ang home health care ay para sa pagpapagaling, at layunin nitong tulungan ang mga pasyente na makabawi mula sa isang pinsala o karamdaman, o sa proseso na patungo sa pinahusay na kakayahang makakilos at makagawa.

Matuto pa tungkol sa mga kaibahan ng home health at hospice care sa mga seksyon sa ibaba.

Sa hospice,

Ang hospice care ay comfort care para sa mga pasyenteng may prognosis ng anim na buwan o mas maikli kung ang kanilang sakit ay magpapatuloy ng natural na pagsulong nito, na sertipikado ng isang doktor.

Nagaganap ang karaniwang hospice care sa kahit saanmang lugar na itinuturing ng pasyente bilang ang kanilang bahay-sa isang nursing home, sa assisted living community, o sa pasilidad ng residential care para sa mga nakatatanda. Ang pang-araw-araw na pangangalaga ay galing sa isang pampamilyang tagapag-alaga (o kaibigan) at sinusuportahan ito ng isang interdisciplinary team ng mga eksperto sa hospice: nurse, aide, doctor, chaplain, social worker, boluntaryo, at bereavement counselor, at may mga karagdagan pang espesyalista na maaaring tumulong kapag kinakailangan. Ang lahat ng miyembro ng team ay nagpakadalubhasa sa mapagmalasakit na end-of-life care.

Bukod pa sa karaniwang hospice care sa bahay, tatlong iba pang antas ng pangangalaga ang kinakailangang mayroon ayon sa pautos ng Medicare Hospice Benefit:

  • Ang continuous care (na tinatawag naming Intensive Comfort Care® sa VITAS) ay nauugnay sa dalawampu't apat na oras na pagkakaroon ng isang nurse o hospice aide sa tabing-kama ng pasyente para mapamahalaan ang mga pagsumpong ng mga matitinding sintomas alinsunod sa mga alituntunin ng Medicare.
  • Ang inpatient care ay pansamantalang pangangalaga sa isang inpatient na hospice unit o hospital bed hanggang sa makontrol na ang mga sintomas at puwede na muling umuwi sa bahay ang pasyente.
  • Ang respite care ay ang pansamantalang paglipat ng pasyente sa inpatient care ng isang pasilidad na sertipikado ng Medicare para makapagpahinga ang mga tagapag-alaga ng pamilya nang hanggang sa 5 araw at gabi para mapawi ang kanilang stress at maiwasan ang burnout.

Kasama sa mga karaniwang serbisyo sa hospice ang:

Home Health

Nagbibigay ng mga serbisyo ang home health na pangangalaga na inihahatid sa mga pasyenteng nangangailangan ng mga paminsan-minsang skilled nursing na pangangalaga, physical therapy, speech-language pathology, o patuloy na occupational service, gaya ng itinagubilin ng kanilang doktor. Dapat isa-dokumento ang progreso ng pasyente.

Ang home health na pangangalaga ay karaniwang ibinibigay para sa paggamot ng pabalik-balik na kundisyon o para matulungan ang isang pasenteng gumaling mula sa isang operasyon o sa isang pinsala. Kakaiba sa hospice, ang isang pasyente ay dapat hindi kayang makaalis ng bahay para makatanggap ng mga benepisyo ng Medicare para sa mga serbisyo ng home health. Nakadepende ang tagal ng mga serbisyo ng home health sa plano sa pangangalaga at mga layunin ng pasyente.

Bagama't halos lahat ng mga pasyente sa hospice ay walang gastos mula sa sariling bulsa na nauugnay sa kanilang terminal na diagnosis, posibleng atasan ang mga pasyente ng home health na pangangalaga na magbayad sila para sa mga gamot, supply, at kagamitan. Hindi sakop ng mga serbisyo ng home health ang mga pagpapanatili bilang isang inpatient kung lulubha ang mga sintomas at hindi na mapamamahalaan ang mga ito sa bahay. Tumatanggap ng pagsasanay at edukasyon ang mga pamilyang tagapag-alaga ng mga pasyente ng home health, pero hindi sila makakakuha ng mga karagdagang antas ng psychosocial na suporta na natatanggap ng mga tagapag-alaga sa hospice.

Maaaring maging kwalipikado para sa hospice ang isang pasyente ng home health kapag lumubha ang kanyang karamdaman. Kung mapapansin mo ang mga sumusunod na palatandaan sa iyong sarili o sa iyong mahal sa buhay habang tumatanggap ng home health na pangangalaga, tanungin ang iyong doktor tungkol sa pagiging kwalipikado sa hospice para maibsan ang mga problema na dulot ng mga sintomas at mapabuti ang quality of life:

  • Hindi sinasadyang pagbaba ng timbang nang mahigit sa 10% ng iyong karaniwang timbang ng katawan
  • Ang score na 50 sa Palliative Performance Scale o mas mababa pa batay sa sumusunod na pagtatasa ng bago o nagbabagong kawalan ng kakayahan: hindi makagawa ng anumang pisikal na aktibidad, gumugugol ng karamihan o lahat ng iyong oras sa upuan o kama, kailangan ng malaki o panlahatang tulong para sa karamihan ng iyong pangangalaga, mas kakaunti ang kinakain o iniinom kung ikukumpara sa karaniwan, at tumitindi ang pagkahilo, pagkalito, o comatose
  • Pag-asa sa ibang tao para sa tulong sa tatlo o higit pang mga aktibidad sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng paliligo, pagbibihis, pagkontrol ng ihi o dumi, paglipat mula sa isang lugar papunta sa iba, paglalakad, at pakain
  • Malaking paghina ng pagiging alerto ng kaisipan, memorya, at pag-iisip
  • Nahihirapang huminga o pangangapos ng hininga habang walang ginagawa o may kaunting ginagawa
  • Patuloy na paglubha ng pagkawala ng kakayahang makakilos o makagawa habang may dementia/Alzheimer's disease

Kung ang isang pasyente ay kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyo ng Medicare at ikaw o ang iyong tagapag-alaga ay hindi sigurado tungkol sa kung anong uri ng pangangalaga ang pinaka-naaangkop, matuto pa tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga hospice services at home healthcare sa ibaba.

Mga Madalas Itanong (FAQ) Tungkol sa Paghahambing ng Home Health at Hospice Care

Madalas naming matanggap ang mga sumusunod na tanong mula sa mga magulang, miyembro ng pamilya, at propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na naghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng hospice at home health care. I-click ang bawat tanong para matuto pa tungkol sa mga natatanging modelo ng pangangalaga na ito. Kung mayroon kang iba pang mga tanong, makipag-ugnayan sa VITAS 24/7 sa pamamagitan ng pagtawag sa 800.582.9533.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.