Ano ang Pagkakaiba ng Home Health Care at Hospice Care?

Ang VITAS ang nangungunang provider ng mga serbisyo ng hospice care - end-of-life care na dinadala sa bawat pasyente anumang lugar ang tawagin nilang bahay. Madalas kaming natatanong kung paano ikumpara ang hospice services sa home health.

Ano ang Pagkakaiba?

Sa hospice,

Ang hospice care ay comfort care para sa mga pasyenteng may prognosis ng anim na buwan o mas maikli kung ang kanilang sakit ay magpapatuloy ng natural na pagsulong nito, na sertipikado ng isang doktor.

Home Health

Ang pangangalagang pangkalusugan sa bahay ay nagbibigay ng mga serbisyo na inihahatid sa mga pasyente na nangangailangan ng mga serbisyo sa intermittent skilled nursing care, physical therapy, speech-language pathology, o patuloy na occupational service, gaya ng itinagubilin ng kanilang doktor. Dapat isa-dokumento ang progreso ng pasyente.

Kung ang pasyente ay karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo ng Medicare at hindi ka sigurado kung anong uri ng pangangalaga ang kailangan nila, alamin pa ang mga pagkakaiba ng hospice services at home healthcare sa ibaba.

Isang graphic na naglalarawan sa hospice at home health

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.