Ano ang Maaasahan Mula sa Hospice

Ang pasyente at ang pamilya ang nasa gitna ng pangkat ng hospice. Kayo ang mga eksperto sa kung ano ang iyong gusto at kinakailangan; inaasahan ng pangkat na iyong ibahagi ang impormasyon na ito upang kanilang malaman kung ano ang pinakamabuting paraan upang mapangalagaan ka.