Paano Magbayad para sa Hospice Care

Ang karamihan ng mga pasyente ng hospice ay kwalipikado para sa Medicare Hospice Benefit, na sumasakop ng hanggang 100% ng mga hospice services.

Walang dahilan para ipagpaliban ang hospice care dahil sa pinansiyal na mga alalahanin. Ang Medicare Hospice Benefit ay isang inklusibong benepisyo, kung saan ang lahat ng mga serbisyo na nauugnay sa pangangalaga sa isang karamdamang walang lunas ay nasasaklawan nang hanggang 100 porsyento ng Medicare Part A. Ang pangangalagang hindi nauugnay sa karamdamang walang lunas ay nasasaklawan ng Medicare Part A at B, sa lahat ng normal na panuntunang naaangkop (hal., mga co-payment, gabay sa coverage, at mga deductible).

Kabilang sa coverage ang lahat na may kaugnayan sa hospice care, simula sa mga pagbisita ng nurse, doctor at iba pang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa therapy, paggagamot at mga supply.

Isang pie chart na nagpapakita kung sino ang nagbabayad para sa hospice

Paano Ka Magbabayad para sa Hospice Care?

Para doon sa mga hindi kwalipikado sa Medicare o Medicaid, ang bayad para sa hospice ay maaaring manggaling sa pribadong insurance o sa isang HMO, dahil kabilang din sa mga ito ang benepisyo ng hospice.

May mga pinansyal na espesyalistang nagtatrabaho sa mga hospice upang matulungan ang mga pamilya na hindi kwalipikado para sa pederal na tulong at walang insurance na makahanap ng mga resources na maaaring magamit. Kabilang sa mga opsyon sa pagbabayad para doon sa mga pamilya na ito ay sila mismo ang magbabayad at mga charitable organization.

Maraming mga alalahaning kasama kapag ang kaharap ay isang karamdamang walang lunas. Ang pagbabayad para sa end-of-life care ay hindi dapat isa sa mga ito.

Sino ang Nagbabayad para sa Hospice Care sa Bahay?

Sinasaklaw ng Medicare Hospice Benefit ang mga serbisyo sa pagtatapos ng buhay na nauugnay sa terminal na diagnosis ng pasyente, sa saanmang lugar na itinuturing ng pasyente bilang kanyang bahay, ito man ay sa isang tradisyonal na tirahan, sa isang pasilidad ng assisted living, o sa isang nursing home. Saanman isasagawa ang hospice, ang lahat ng mga serbisyo na nauugnay sa terminal na diagnosis ay nasasaklawan ng Medicare Part A nang hanggang sa 100%.

Kung hindi mapapamahalaan ang mga sintomas ng pasyente ng pangkaraniwang antas ng pangangalaga sa hospice, babayaran din sa pamamagitan ng Medicare Part A ang mga karagdagang antas ng serbisyo, gaya ng 24/7 na continuous na paggagamot o inpatient hospice care, nang walang karagdagang gastos sa pasyente o pamilya.

Nagbabayad ba ang Medicare para sa Hospice sa isang Skilled Nursing Facility?

Oo, ang mga hospice services na ibinibigay sa isang nursing facility ay sakop ng Medicare. Sa isang nursing home na kinalalagyan, tumutulong ang hospice sa mga pasyente, pamilya, at nursing home staff sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga resource at suporta sa katapusan ng buhay. Sakop ng Medicare Hospice Benefit ang mga serbisyo, gamot, supply, at kagamitan na nauugnay sa life-limiting illness. Gayunpaman, hindi nito sakop ang mga gastos na nauugnay sa pagbayad para sa kwarto at pagkain. Ang mga gastos na ito sa skilled nursing facility para sa kwarto at pagkain ay madalas na sakop ng Medicaid kapag natutugunan ng pasyente ang mga pangangailangan na pinansyal ng estado upang maging kwalipikado.

Kasama rin sa benepisyo ng Medicare at Medicaid Hospice ang isang probisyon para sa respite care at inpatient care, na posible ring ibigay sa isang nursing facility para sa mga maiksing pagtigil doon.  Kapag tinukoy ng hospice team ang pangangailangan para sa respite o inpatient hospice care, ang kabuuang halaga na nauugnay sa pangangalaga ay sakop alinsunod sa benepisyo sa hospice.

Ang Medicare Hospice Benefit

Sakop ng Medicare Hospice Benefit ang mga sumusunod na serbisyo:

Pinagmulan: NHPCO's Facts and Figures: Hospice Care in America

Mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga mada-download tungkol sa hospice care, at impormasyon sa pagsingil ng VITAS.