Mga Serbisyo sa Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Ang mga clinical professionals namin, mula sa music therapist hanggang sa trained volunteer, ay maaaring makipagtulungan sa team upang matugunan ang mga pangangailangang emosyonal at pang-espirituwal ng pasyente at ng kanyang pamilya. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

Kadalasan, ang hospice care ay dinadala sa bahay ng pasyente dahil mas gusto ng karamihan sa mga taong malulubha na ang sakit na manatili sa bahay: sa lugar na pamilyar sa kanila kung saan pamilyar sa kanila ang mga routine o gawain at pamilyar din ang mga taong nakapaligid sa kanila.

Maghanap ng mga Lugar ng Serbisyo

Mga Serbisyo na Inihahatid Namin

Hospice Care at Home

VITAS supports patients and families who choose hospice care at home, wherever home is. Routine visits from a home hospice care team ensure comfort and dignity. Diagnosis-specific equipment, supplies, and medication are provided at no cost.

Hospice Interdisciplinary Care Team

Ang team sa pangangalaga ay binubuo ng doktor, nurse, hospice aide, social worker, chaplain, mga boluntaryo at bereavement specialist. Alamin kung ano ang maaari nilang gawin.

Inpatient Hospice Care

If symptoms cannot be managed at home, VITAS inpatient hospice care provides 24/7 support until the patient can return home. Our cozy inpatient hospice care facilities offer the support of an acute-care facility with homelike amenities.

Ano ang Palliative Care?

Sa VITAS, ang palliative care na naka-focus sa pagiging kumportable ng pasyente ay nagsisimula sa isang plano na sadyang ginawa para sa pasyente ng isang interdisciplinary team upang matugunan ang mga pangangailangan ng pasyente. Alamin kung paano ito gumagana.

Personalized Care Plans Ayon sa Kalagayan

Sa VITAS, ginagawa namin ang aming hospice care plan upang mabigyan ng solusyon ang bawat sintomas at pangangailangan ng pasyente na nagaganap sa bawat partikular na kalagayan o sakit.

Emosyonal at Espirituwal na Tulong

Nagbibigay kami sa mga pasyente at sa kanilang pamilya ng iba't ibang therapeutic services o serbisyo upang mapagaling ang karamdaman, at mga resources katulad ng music therapy, pagbisita ng alagang hayop, pastoral care, Jewish care at veteran's care.

Pangangalagang Nakabatay sa Diversity

Nagkaroon ng hospice sa paniniwalang ang bawat isa ay karapat-dapat na makatanggap ng kaginhawahan at dignidad kapag malapit na sa katapusan ng buhay.

Kalendaryo ng Kaganapan

Ang VITAS Healthcare ay regular na nabibigay ng mga klase, sumusuporta sa memorial services o paglilibing ng mga grupo at iba pang presentasyon ng impormasyon, at pati na rin mga kakaibang special events paminsan-minsan