Patakaran ng Pagkapribado

Ang VITAS Healthcare at ang mga affiliate nito ("Vitas") ay nangangakong protektahan ang iyong pagkapribado kaya bumuo kami ng mga patakaran sa pagkapribado upang maprotektahan ang impormasyong kinokolekta namin mula sa iyo. Binuo namin ang mga Kasanayan sa Abiso ng Pagkapribado (Notice of Privacy Practices), na ibinibigay sa iyo na may kaugnayan sa aming mga serbisyo at makikita sa Site, upang ilarawan ang aming mga kasanayan sa pagkapribado tungkol sa iyong "Protektadong Impormasyon sa Kalusugan" ayon sa iniaatas sa ilalim ng Health Insurance Portability and Accountability Act ng 1996 at ng mga regulasyon nito.

Ang Patakaran sa Privacy na ito ay nalalapat sa Web site ng VITAS Healthcare at sa mobile application ng Vitas Healthcare (ang "Site", sa pangkalahatan), at inilalarawan nito ang mga impormasyong maaari naming kolektahin mula sa iyo, o posible mong ibigay kapag binisita mo ang Site, at ang aming mga kasanayan sa pagkolekta at paggamit ng impormasyong iyon.

Sa pamamagitan ng paggamit ng Site, pumapayag ka sa mga kasanayan sa data na inilalarawan dito. Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin ang mga termino ng Patakaran sa Privacy na ito sa pamamagitan ng pag-post ng na-update na bersyon sa Site upang lagi mong alam ang aming proseso na may kaugnayan sa pagkolekta, paggamit at pagsisiwalat ng impormasyon. Hinihikayat namin kayo na balikan paminsan-minsan ang Site para sa anumang update sa Patakaran sa Privacy.

Pangangalap ng Impormasyon

Ang Vitas ay nangangalap ng ang iba't ibang uri ng impormasyon: Personal na Impormasyon at Anonymous na Impormasyon.

Kinokolekta ang Vitas ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon na kusa mong ibinigay sa amin, tulad ng iyong e-mail address, pangalan, address sa bahay o trabaho, o numero ng telepono. Habang bumibisita sa Site, kung nagbigay ka ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon para makatanggap ng impormasyon mula sa amin, kokolektahin at itatago namin ang personal na data na iyon.

Kinakalap din ng Vitas ang anonymous na impormasyong demograpiko, na hindi kakaiba sa iyo, tulad ng iyong ZIP code, edad, kasarian, kagustuhan, interes at mga paborito.

Mayroon ding impormasyon tungkol sa hardware at software ng iyong computer na awtomatikong kinokolekta ng Vitas. Posibleng kasama sa impormasyong iyon ang: iyong IP address, uri ng browser,  mga domain name, oras ng pag-access, mga address ng mga referring Web site, at uri ng device. Ang impormasyong iyo ay ginagamit ng VITAS para sa pagpapatakbo ng Site, para mapanatili ang kalidad ng Site, at para makapagbigay ng pangkalahatang istatistika tungkol sa paggamit ng Site.

Hinihikayat ka ng VITAS na suriin ang mga pahayag sa privacy ng mga web site na pinili mong i-link mula sa VITAS para maunawaan mo kung paano kinokolekta, ginagamit, at ibinabahagi ng mga web site na iyon ang iyong impormasyon. Hindi mananagot ang VITAS para sa mga pahayag sa privacy o iba pang nilalaman sa mga web site na nasa labas ng VITAS at pamilya ng mga web site ng VITAS.

Paggamit ng iyong Personal na Impormasyon

Kinokolekta at ginagamit ng VITAS ang iyong personal na impormasyon para patakbuhin ang Site at ihatid ang mga serbisyo na hiniling mo. Ginagamit din ng VITAS ang iyong personal na nakakapagpakilalang impormasyon para mabigyan ka ng kaalaman tungkol sa iba pang mga produkto o serbisyo na available mula sa Vitas at sa mga affiliate nito. Maaari ring makipag-ugnay sa iyo ang Vitas sa pamamagitan ng mga survey para magsagawa ng pananaliksik tungkol sa iyong opinyon sa kasalukuyang mga serbisyo o sa mga posibleng serbisyo na maaaring ialok. Kung ibinigay ito sa VITAS, puwede naming gamitin ang iyong pangalan, address sa email, mailing address, numero ng telepono, o iba pang data para makipag-ugnayan sa iyo. Kung pinadalhan ka ng VITAS ng marketing e-mail, kasama sa e-mail ang isang link na nagbibigay sa iyo ng kakayahan na makapag-opt out sa pagtatanggap ng mga marketing e-mail mula sa VITAS sa hinaharap.

Hindi nagbebenta, nagpaparenta, o nagpapaupa ang VITAS ng mga listahan ng kanyang customer sa mga ikatlong partido. Maaaring ibahagi ng Vitas ang data sa pinagkakatiwalaang mga ka-partner para matulungan kaming magsagawa ng mga istatistikal na pagsusuri, magpadala sa iyo ng email o liham, magbigay ng suporta sa customer, o mag-ayos ng mga delivery. Ang lahat ng nasabing ikatlong partido ay pinagbabawalang gamitin ang iyong personal na impormasyon maliban sa pagbibigay ng mga serbisyo na ito sa VITAS, at aatasan silang panatilihin ang pagiging kumpidensiyal ng iyong impormasyon.

Hindi ginagamit o isinisiwalat ng Vitas ang sensitibong personal na impormasyon, tulad ng lahi, relihiyon, o mga kaanib sa pulitika, nang walang malinaw na pahintulot.

Sinusubaybayan ng VITAS ang mga web site at page na binibisita ng aming mga customer sa VITAS, para matukoy kung anong mga serbisyo ng Vitas ang pinaka-popular. Ang data na ito ay ginagamit para makapaghatid ng naka-customize na content at advertising sa loob ng VITAS sa mga customer na nagpapahiwatig na interesado sila sa isang partikular na paksa.

Ibubunyag lang ng mga site ng VITAS ang iyong personal na impormasyon, nang walang abiso, ayon sa utos ng hukuman, subpoena, pagsisiyasat ng pamahalaan, o ayon sa iniatas o pagpapahintulot ng batas.

Paggamit ng Cookies

Ginagamit ng Site ang mga "cookies" para matulungan kang i-personalize ang iyong online na karanasan. Ang cookie ay isang text file na inilagay ng isang server ng web page sa iyong hard disk. Hindi magagamit ang mga cookies sa pagpapatakbo ng mga program o sa pagpapadala ng mga virus sa iyong computer. Natatanging nakatakda sa iyo ang mga cookies, at tanging ang web server lamang sa domain na nagbigay sa iyo ng cookie ang makakabasa nito.

Ang isa sa mga pangunahing layunin ng cookies ay magbigay ng kaginhawaan upang makatipid ka ng oras. Layunin ng cookie na sabihin sa web server na bumalik ka sa isang partikular na page. Halimbawa, kung nag-personalize ka ng mga page ng Site, o nag-register ka sa Site o mga serbisyo, tinutulungan ng cookie ang VITAS na kunin ulit ang iyong partikular na impormasyon sa mga susunod pagbisita. Pinapasimple nito ang proseso ng pag-record ng iyong personal na impormasyon, gaya ng mga billing address, shipping address, at iba pa. Kapag bumalik ka sa Site, ang impormasyong dati mo ibinigay ay puwedeng makuha, para madali mong magamit ang anumang mga feature ng Site na na-customize mo.

May kakayahan kang tanggapin o tanggihan ang mga cookies. Ang karamihan sa mga web browser ay awtomatikong tumatanggap ng mga cookies, pero karaniwang puwede mong baguhin ang setting ng iyong browser para tanggihan ang mga cookies kung gusto mo. Kung pinili mong tanggihan ang mga cookies, posibleng hindi mo ganap na maranasan ang mga interactive na feature ng Site.

Digital Advertising Alliance

Kalahok ang Vitas sa Digital Advertising Alliance (DAA) at sa mga programang nag-se-self-regulate at sumusunod ito sa mga Prinsipyo ng DAA para sa Kaugalian sa Online na Pag-aadvertise (DAA Principles for Online Behavioral Advertising). Mag-click dito para matuto pa tungkol sa DAA.

Proteksyon ng iyong Personal na Impormasyon

Ang Vitas ay gumagamit ng makatwirang industry standard na pag-iingat upang mapanatiling ligtas ang Site at mga system nito at upang maiwasang makuha ng mga hindi awtorisadong tao o mga entity ang personal na impormasyon. Kapag ang personal na impormasyon (tulad ng pangalan, email at numero ng telepono) ay ipinadala sa Site, protektado ito sa pamamagitan ng paggamit ng encryption, tulad ng protocol ng Secure Socket Layer (SSL). Sa kabila ng pagtatatag ng mga pamantayang ito, hindi kami makapagbibigay ng lubos na katiyakan na ang mga nilalaman ng mga mensahe at anumang kumpidensyal na impormasyong pinili mong ipadala sa amin ay magiging ligtas.

Pagkapribado ng mga Bata

Ang Site ay hindi para sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Hindi namin hihingin o sadyang kakalapin ang impormasyon mula sa mga bata at walang bahagi ng Site ang inilaan upang akitin ang sinumang wala pang edad na 18. Kung sa palagay mo ay nakakalap kami ng personal na impormasyon mula sa isang bata sa pamamagitan ng Site, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sawebmaster@vitas.com upang agad naming tanggalin ang anumang naturang impormasyon.

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California

Alinsunod sa California Civil Code Section 1798.83, ang mga user na naninirahan sa California ay maaaring humiling ng partikular na impormasyon tungkol sa pagbabahagi ng kanilang impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng direct marketing sa nakalipas na taon. Kasama sa impormasyong may karapatan kang matanggap ay ang mga kategorya ng personal na impormasyong ibinunyag namin para sa mga layunin ng direct marketing sa nakalipas na taon ng kalendaryo at ang pangalan ng mga kumpanyang nakatanggap ng nasabing impormasyon. May karapatan kang makatanggap ng kopya ng impormasyon na ito sa isang pamantayan na format, at ang impormasyon ay hindi nagtutukoy sa iyo bilang isang indibidwal. Maaaring hilingin ng mga naninirahan sa California ang pagbubunyag na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang kahilingan sa amin gamit ang impormasyon na nakalahad sa ibaba. Mangyaring magbigay ng sapat na impormasyon upang magbigyan kami ng pagkakataon na mahanap ka namin sa aming mga talaan.

Alinsunod sa California Consumer Protection Act, ("CCPA"), may karagdagang karapatan ang mga naninirahan sa California tungkol sa kanilang personal na impormasyon. Pakitingnan ang aming Paunawa ng CCPA para sa mga detalye.

Mga Pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito

Ia-update paminsan-minsan ng VITAS Healthcare ang Patakaran sa Privacy na ito para maipakita ang feedback ng kumpanya at customer. Hinihikayat ka ng VITAS na paminsan-minsang suriin ang Patakaran sa Privacy na ito para malaman mo kung paano ginagamit ng VITAS Healthcare ang iyong impormasyon.

Impormasyon Para Makipag-ugnayan

Malugod na tinatanggap ng VITAS Healthcare ang iyong mga komento tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito. Kung naniniwala kang hindi sumunod ang VITAS Healthcare sa Patakaran sa Privacy na ito, makipag-ugnayan sa VITAS Healthcare. Gagamit kami ng mga komersyal na makatuwirang pagsisikap para matukoy at malutas kaagad ang problema.