VITAS Advantage

Piliin ang setting ng iyong trabaho para ma-access ang mga resource at impormasyon sa referral.

High-acuity na pangangalaga

pinapangasiwaan ang mga hindi makontrol na sintomas

Mga Ospital Physician Practice Pangmatagalang Pangangalaga

Mga komplikadong modality

para sa agresibong pangangasiwa ng sintomas

Mga Ospital Physician Practice Pangmatagalang Pangangalaga

Bukas na formulary

nagpapatuloy sa mga therapy na nakabatay sa ebidensya

Mga Ospital Physician Practice Pangmatagalang Pangangalaga

24/7/365 suporta sa klinikal na pangangalaga

para sa mga transisyon ng pangangalaga

Mga Ospital Physician Practice Pangmatagalang Pangangalaga

Mga Clinician: Mag-sign up para sa aming mga email