Hospice Care para sa mga Pasyenteng may End-Stage na Cancer

Sa kabila ng pagsisikap ng doktor, ang pinakamahusay na pagsisikap ng pasyente at ang maibiging suporta ng pamilya, kung minsan ang mga paggamot sa cancer ay humihinto at ang lunas o pangmatagalang remission ay hindi na posible. Kapag nangyari iyon, maraming maibibigay ang hospice para sa pasyente.

Tinitiyak ng Hospice na ang isang cancer patient ay inaalagaan, suportado at napapaligiran ng mga tao at mga bagay na gusto nila. Hindi man napapahaba ng hospice ang mga araw sa buhay ng pasyenteng may cancer, ngunit maaari itong makadagdag sa life-quality of life sa mga huling buwan, linggo at araw. Sa pahina na ito, ibibigay namin sa iyo ang sagot sa mga tanong mo:

 • Kailan ang tamang oras para sa hospice?
 • Paano makakatulong ang hospice sa mga cancer patient?
 • Paano makakatulong ang hospice sa pamilya ng cancer patient?
 • Ano ang mga pangkalahatang benepisyo ng hospice care?
 • Paano ako makakalapit sa talakayan sa hospice?

Kailan ang Tamang Panahon para Isaalang-alang ang Hospice para sa isang Cancer Patient?

Habang ang hospice ay isang pagpili na ginawa ng pasyente, pamilya, at healthcare professional, doktor lang ang makagagawa ng klinikal na pagpapasya tungkol sa prognosis ng cancer patient. Kapag mayroong anim na buwan o mas maikli para mabuhay ang pasyente, itinuturing siyang mayroong advanced-stage cancer, at maaaring makinabang mula sa hospice services. Ang bawat pasyente ay magkakaiba, at ang mga sintomas ay nag-iiba ayon sa uri ng cancer na mayroon sila, ngunit may ilang mga palatandaan na pare-pareho sa mga cancer na karaniwang nangangahulugang ang sakit ay tumungo na sa advanced na yugto:
 • Mabilis na nanghihina ang pasyente at nagpoprogreso na ang malignancy
 • Hindi na ganap na epektibo ang paggamot
 • Ang pasanin ng paggamot sa pasyente at pamilya ay higit pa sa potensyal na mga benepisyo

Ikaw ba ay isang provider ng pangangalagang pangkalusugan? Matuto pa tungkol sa mga klinikal na katangian ng end-stage na cancer, at mag-download ng PDF ng aming mga alituntunin sa pagiging kuwalipikado sa hospice.

Nagbibigay ang hospice ng kontrol sa pangangalaga sa katapusan ng buhay. Simulan na ngayon ang talakayan.

"Sana nalaman ko agad ang tungkol sa hospice," ay isang karaniwang pahayag sa mga nagmamalasakit sa isang mahal sa buhay na may cancer. Bagama't nasa oncologist o gumagamot na doctor ng pasyente ang pag-utos ng pagsusuri ng hospice, kung mas maaagang maipapasok ang pasyente sa hospice, mas maraming mga benepisyo ang makikita niya at ng kanyang mga mahal sa buhay sa panahon ng mga huling buwan at linggo.

Ang isa sa mga pinaka-karaniwang maling akala tungkol sa hospice ay angkop lamang sa mga huling araw o linggo ng buhay. Sa katotohanan, ang Medicare Hospice Benefit ay idinisenyo para sa mga pasyenteng may prognosis, o life expectancy na anim na buwan o mas maigsi.

Paano Makatutulong ang Hospice sa mga End-Stage na Cancer Patient?

Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga cancer patient at ang kanilang mga pamilya na gumagamit ng hospice services ay nag-uulat ng mas mataas na quality of life kaysa sa mga hindi.1 Isang interdisciplinary team ng mga propesyonal ang nagbibigay ng hospice sa mga pasyente. Tinitingnan ng team ang advanced-stage cancer mula sa punto ng parehong pasyente at tagapag-alaga ng pasyente at iba pang mga mahal sa buhay. Binubuo ang team ng doktor, nurse, hospice aide, social worker, chaplain, volunteer at espesyalista ng pangungulila sa pagpanaw ng tao.

Maaaring mapanatag ang mga pasyenteng may cancer na tumatanggap ng hospice care dahil alam nilang hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito at na ang bawat miyembro ng hospice team ay may karanasan sa paggabay sa mga tao sa pinakamahirap na yugto ng sakit at ng kanilang buhay.

Ang mga cancer patient ay tumatanggap ng pag-aalaga batay sa kanilang mga partikular na isyu sa kalusugan at kung ano ang kanilang ginagawa at hindi nais sa pag-aalagang pangkalusugang kanilang natatanggap. Regular na susuriin ang iyong estado, at ang iyong plan of care ay patuloy na ia-update upang matugunan ang iyong mga pangangailangan tulad ng iyong mga sintomas at pagbabago ng kalagayan, kahit na sa pang-araw-araw na batayan.

Nag-aalok ang Hospice ng mga sumusunod na serbisyo para sa mga cancer patient:

 • Coordinated na pag-aalaga sa bawat antas-Binuo ang isang plan of care kasama ang payo at pahintulot ng oncologist ng pasyente o ng iba pang doktor. Sa lingguhang mga pagpupulong, sinusuri ng team ang kalagayang pisikal, mental at espirituwal ng pasyente pati na rin ang anumang mga pangangailangan o pag-aalala na mayroon ang pamilya. Bilang karagdagan, nakikipagtulungan at nag-susupply ang hospice ng lahat ng gamot, medical supply at equipment na may kaugnayan sa diagnosis upang matiyak na ang mga pasyente ay mayroon lahat ng kailangan nila.
 • Pain management at kontrol sa sintomas-Dalubhasa ang hospice sa pagtiyak na ang mga pasyente ay comfortable, walang nararamdamang sakit at kayang tamasahin ang buhay at manatiling in control sa pang-araw-araw na mga pagpapasya hangga't maaari. Kung ang mga sintomas ay naging malubha, ang continuous na paggagamot ay maaaring maipakilala, na may mga paglilipat ng mga kawani na nagbibigay ng 24- hour care hanggang sa makontrol ang mga sintomas.
 • Emosyonal at espirituwal na tulong-Ang terminal cancer diagnosis ay maaaring magdala ng malakas na damdamin o maaaring mangibabaw ang mga espirituwal na katanungan. Ang Hospice ay may mga mapagkukunan upang matulungan ang mga pasyente na mapanatili ang kanilang emosyonal at espirituwal na estado ng kalusugan.
 • Ipinagkaloob na mga serbisyo kailanman at tumawag sa kanyang bahay ang pasyente-Nag-aalok ang VITAS ng pag-aalaga para sa mga pasyente saan man sila nakatira - sa kanilang mga bahay, mga pasilidad ng pangangalaga na pangmatagalan o mga assisted living community. Kung naging napakahirap pangasiwaan ang mga sintomas sa bahay, maaaring magbigay ang mga inpatient service ng round-the-clock na pag-aalaga hanggang sa makabalik sa bahay ang pasyente.

1www.cancer.gov/about-cancer/advanced-cancer/care-choices/care-fact-sheet 

Paano Makakatulong ang Hospice sa Pamilya ng Cancer Patient?

Ang pag-aalaga sa isang mahal sa buhay na may cancer ay maaaring maging emosyonal at pisikal na nakakapagod. Ang mga tagapag-alaga ng pamilya ay gumagawa ng mahihirap na mga pagpapasya sa pangangalaga sa kalusugan at pinansyal pati na rin ang pagbibigay ng emotional support sa iba. Ang pagpapasya na itigil ang paggagamot ay maaaring magdulot ng malakas na emosyon; maraming pamilya ang labis na nagdadalamhati. Nangangalaga ang hospice para sa mga pamilya ng mga cancer patient sa ilang paraan:

 • Edukasyon at pagsasanay ng tagapag-alaga-Mahalaga ang tagapag-alaga ng pamilya sa pagtulong sa pag-aalaga ng hospice team para sa pasyente. Maaaring mapawi ng hospice ang mga alalahanin ng pamilya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung ano ang aasahan at kung paano aalagaan ang kanilang minamahal habang ang mga sintomas ay dumadami at nagiging mahirap ang komunikasyon.
 • Tulong sa mahirap na mga pagpapasya-Tumutulong ang Hospice sa mga pamilya na gumawa ng mga mahihirap na pagpipilian na nakakaapekto sa kalagayan at quality of life ng pasyente
 • Emosyonal at espirituwal na suporta-Ang mga tagapag-alaga ay nagpapanatili ng kanilang emosyon, ngunit kailangan nila ng outlet upang maipahayag ang kanilang mga damdamin Sinusuportahan ng hospice care ang mga nagmamalasakit sa pasyente, nagdadala ng mga mapagkukunan sa labas, isang pakikinig o balikat na masasandalan.
 • Tulong sa pananalapi-Kahit na ang hospice services ay saklaw ng Medicare, Medicaid/Medi-Cal at mga pribadong insurers, ang mga pamilya ay maaaring magkaroon ng mga alalahanin sa pananalapi bunga ng malawig na sakit. Maaaring matulungan ng mga social worker ang mga pamilya para sa financial planning at paghahanap ng tulong na pampinansiyal habang nasa hospice care ang pasyente. Matapos ang kamatayan, maaari nilang tulungan ang mga nagdadalamhating pamilya na makahanap ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga serbisyo ng tao, kung kinakailangan.
 • Respite care-Ang pag-aalaga sa isang mahal sa buhay na may end-stage illness ay maaaring lumikha ng matinding stress Nag-aalok ang hospice ng hanggang limang araw ng pag-aalaga sa inpatient para sa pasyente kapag ang tagapag-alaga ay kailangang umalis.
 • Mga serbisyo sa pangungulila sa pagpanaw ng tao-Nakikipatulungan ang hospice team sa mga nakaligtas na mahal sa buhay ng hanggang 13 months matapos ang kamatayan upang tulungan silang ihayag at makayanan ang pangungulila nila sa kanilang sariling paraan.

Ano ang Pangkalahatang Mga Benepisyo ng Hospice Care?

Kung alam mo na ang tungkol sa hospice o naghahanap ng impormasyon, maaaring hindi mo lubos na alam ang mga benepisyo ng hospice care para sa mga cancer patient at kanilang mga mahal sa buhay. Kung ikaw o isang mahal sa buhay ay nahihirapan sa mga advanced na yugto ng cancer, maaaring mag-alok ang hospice ng:

 • Comfort at personal na atensyon. Nagbibigay ang hospice ng one-on-one care at suporta sa mga pasyente at pamilya sa buong mapaghamong kabanatang ito sa kanilang buhay. Makikinig kami. Magtataguyod kami. Nagtatrabaho kami upang mapabuti ang quality of life.
 • Mas madalang na pagkaka-ospital. Habang nagpoprogreso ang sakit, maaaring lumala ang mga sintomas, at maraming mga pasyente ang nakakakita ng kanilang mga sarili na madalas na naglalakbay sa emergency room o nagtitiis sa paulit-ulit na pagbisita sa ospital. Binabawasan ng hospice ang rehospitalization sa pamamagitan ng pagkontrol sa sakit at pamamahala sa mga sintomas sa bahay ng pasyente.
 • Seguridad. Ang isa sa pinakadakilang mga benepisyo ng hospice ay ang pagkakaroon ng klinikal na suporta tuwing kailangan mo ito. Sinisiguro ng VITAS Telecare® ang klinikal na suporta sa buong oras. At binibigyan ng VITAS ang mga pamilya ng pagsasanay at mga mapagkukunang kailangan nila upang makagawa ng pagkakaiba sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay.

Paano Ako Makakalapit sa Talakayan sa Hospice?

Ang pagtalakay tungkol sa katapusan ng buhay ay maaaring maging mahirap. Narito ang ilang mga tip upang simulan ang pag-uusap.

Para sa mga pasyenteng nagsasalita sa kanilang pamilya:

 • Ang edukasyon ang susi dito. Alamin ang tungkol sa kung ano ang aasahan mula sa hospice care hangga't maaari upang maalis ang anumang pag-aalala sa naramdaman ng iyong mga mahal sa buhay. Isang magandang resource ay ang aming Gabay sa Talakayan ng Pamilya ng Hospice. Maaari mo ring malaman ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa hospice sa aming seryeng "Ano ang Hospice".
 • Alamin kung ano ang alam ng iyong mahal sa buhay. Bago banggitin ang tungkol sa hospice, siguraduhin na ang iyong mga mahal sa buhay ay may malinaw na pag-unawa sa iyong katayuan sa kalusugan at sa iyong prognosis. Ang bawat tao ay may iba't ibang paraan sa pagtanggap ng mahihirap na impormasyon. Kung ang mga miyembro ng pamilya ay hindi tumatanggap o nauunawaan ang iyong prognosis, maaaring gusto mong magkaroon ng isang mapagkakatiwalaang doctor, faith leader o kaibigan na makipag-usap sa kanila para sa iyo.
 • Talakayin ang iyong mga layunin sa hinaharap pati na rin ang sa kanila. Bilang pasyente, ang iyong pinakamalaking pag-aalala ay ang mabuhay nang walang nararamdamang sakit, o manatili sa bahay, o hindi maging isang pasanin. Tanungin ang iyong mga mahal sa buhay kung ano ang kanilang mga alalahanin sa mga darating na buwan, linggo at araw. Ipaliwanag sa kanila na ang pagtanggap sa hospice ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ito ay isang kagustuhan na masigurado na natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa.
 • Magkusa na pag-usapan ang hospice. Tandaan, nasasaiyo kung ipapaalam mo ang iyong mga kagustuhan o hindi. Minsan, dahil sa pagmamalasakit sa damdamin ng iyong pamilya, baka mag-atubili kang dagdagan ang isyu ng hospice care.

Para sa mga pamilyang nakikipag-usap sa mga pasyente:

 • Alamin ang marami tungkol sa hospice. Bago mo banggitin ang paksa sa iyong minamahal, turuan ang iyong sarili tungkol sa hospice care at mga serbisyo. Ito ay normal para sa isang pasyenteng may malubhang karamdaman na hindi sigurado tungkol sa hospice. Maaaring magkaroon sila ng maling akala. Makatutulong sa iyo ang pagbabasa sa aming Gabay sa Talakayan ng Pamilya ng Hospice na mahanap ang pinakamagandang paraan para simulan ang pag-uusap.
 • Humingi ng permiso. Ang paghingi ng pahintulot upang talakayin ang isang mahirap na paksa ay nagsisiguro sa iyong mahal sa buhay na igagalang mo ang kanyang mga nais at igagalang mo siya. Maaari mong sabihin sa kanya, "Gusto kong pag-usapan natin kung paano natin masisigurado na patuloy kang magkakaroon ng maayos na pangangalaga at tamang atensyon habang lumalala ang iyong kalagayan. OK lang ba sa iyo?"
 • Alamin kung ano ang mahalaga para sa kapamilya mong may sakit. Hilingin sa kanya na isaalang-alang ang hinaharap: "Ano ang inaasahan mo sa mga darating na araw, linggo o buwan? Ano ang pinaka pinapahalagahan mo?" Maaaring magpahiwatig ang pasyente ng isang pagnanais na huwag makaramdam ng sakit, manatili sa bahay, o hindi maging isang pasanin.
 • Pag-usapan ang hospice care bilang isang paraan upang matupad ang nais ng pasyente. Ngayon na sinabi sa iyo ng iyong mahal sa buhay kung ano ang mahalaga sa kanya, ipaliwanag na ang hospice ay isang paraan upang matiyak na natugunan ang mga kagustuhan at nais niya. Para sa iba, nagbibigay ng maling pahiwatig ang hospice at nangangahulugan ng pagsuko. Ipaliwanag na ang hospice ay hindi tungkol sa pagsuko sa cancer o kamatayan. Ito ay tungkol sa pagdadala ng quality of life sa kanilang natitirang buwan, linggo o araw. Tiyakin sa pasyente na may kontrol siya. Ang Hospice ay nagbibigay ng mga pagpipilian sa mga pasyente: ang pagpipilian upang manatili sa comfort ng kanyang sariling bahay, ang pagpipilian na samantalahin ang emosyonal at espirituwal na suporta, ang pagpipilian na magkaroon ng kanyang sariling doktor na aktibong sangkot sa kanyang pag-aalaga, ang pagpipilian na mabuhay ayon sa nais niya. Tiyakin sa iyong mahal sa buhay na igagalang mo ang kanyang karapatan na gumawa ng mga pagpipilian tungkol sa kung ano ang mahalaga sa kanya.
 • Pakinggan ang pasyente. Tandaan na isa itong pag-uusap, hindi isang debate. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng pasyente. Tandaan na normal lang na tututulan ka niya sa unang pagkakataon na pag-usapan niyo ang tungkol sa hospice care. Ngunit kung nakinig ka at naunawaan ang mga dahilan ng iyong mahal sa buhay para sa paglaban, handa kang tugunan at pagaanin ang kanilang mga alalahanin sa iyong susunod na talakayan sa hospice.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.