Kalungkutan at Pangungulila sa Pagpanaw ng Tao

Ang pangungulila ay nakakaapekto sa buong pagkatao ng isang tao at mahirap maunawaan, nagkakaiba rin ito sa bawat tao at lahat ay maaaring makaranas nito. Hindi mo pwedeng iwasan ito; ang tanging paraan upang matulungan mo ang sarili mo ay ang harapin ito. Narito ang ilan sa mga resources ukol sa pangungulila at kalungkutan sa pagpanaw ng mahal sa buhay na maaaring makatulong sa iyo upang paano mo matutulungan ang sarili mo at ang iba sa panahon ng pangungulila.