Sinasaklaw ba ng Insurance ang Hospice?

Kung ang pasyente ay may Medicare Part A at natutugunan ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa hospice, babayaran ng gobyerno ng kasing dami ng 100% ng halaga ng hospice care. Sa ganoong pangyayari, walang deductible at walang copayment para sa pasyente. Kahit na nakatala sa isang Medicare Advantage plan ang pasyente ng hospice, saklaw ng original Medicare ang mga benepisyo ng hospice.

Humigit-kumulang sa 90 porsiyento ng mga pasyente sa hospisyo ang umaasa sa Medicare at Medicaid upang saklawin ang kanilang pag-aalaga, at ang natira ay mapupunta sa iba pang pagmumulan ng pananalapi, na para sa karamihang tao ay nangangahulugan na pribadong insurance. Karamihang pribadong health plan ay naka-align sa Medicare sa kanilang mga kinakailangan para sa hospice: Dapat ma-diagnose ang pasyente na may karamdamang walang lunas (ipinapahiwatig ang tagal ng buhay na anim na buwan o mas mababa) at dapat piliin na hindi tatanggap ng paggagamot.

Karamihang tao ay nagpapatala sa mga health insurance plan sa pamamagitan ng isang employer o retirement program, habang ang iba ay bumibili ng mga plan sa pamamagitan ng pribado o public exchange. Ang mga taong walang Medicare ngunit may coverage mula sa pribadong insurance ay dapat tumawag nang direkta sa kanilang health plan para sa mga partikular na detalye tungkol sa hospice care, kabilang ang kung ano ang sasaklawin ng plan ng pasyente at kung aling mga halaga na mula sa sariling bulsa ang maaaring pananagutan ng pasyente at kanilang pamilya.

Nagbibigay ng coverage ang Medicaid, ngunit nag-iiba-iba ayon sa estado.

Hospice Services na Saklaw ng Pribadong Insurance

Sa sandaling matugunan mo ang kuwalipikasyon na binalangkas ng iyong insurance provider, dapat mong kumpirmahin kung ano-anong serbisyo ang sasaklawin ng plan, at aling-kung mayroon-mga gastusin ang pananagutan mo.

Narito ang ilang serbisyo ng hospice na karaniwang saklaw ng mga pribadong health insurance plan na nakamodelo sa Medicare Hospice Benefit:

  • Isang interdisciplinary team ng mga propesyonal sa hospice
  • Home medical equipment at mga supply
  • Mga gamot na may kaugnayan sa diagnosis na terminal
  • Respite care
  • Continuous na paggagamot
  • Inpatient na pag-aalaga
  • Routine home care
  • Suporta sa mga naulila

Mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga mada-download tungkol sa hospice care, at impormasyon sa pagsingil ng VITAS.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.