Sino ang Magbabayad ng Palliative Care?

Ang pagsaklaw para sa nakatuon sa kaginhawahan na palliative care ay nag-iiba ayon sa provider at plano ng insurance.

I-check sa iyong carrier o health plan upang malaman kung ano ang nasasaklaw, kung ano ang hindi saklaw at kung may responsibilidad ka sa mga co-pay, sariling pagbabayad o iba pang singil.

Sinasaklaw ba ng Medicare ang Palliative Care?

Ang Medicare Part B at Medicaid ay sumasaklaw sa ilang uri ng palliative care, ngunit maaari kang magkaroon ng mga co-pay sa ilang paggagamot at medisina hindi saklaw. Ganoon din sa mga private plan, na karaniwang sinasaklaw ang palliative care, ngunit maaaring iba ang plan ng bawat miyembro.

Ano ang Palliative Care?

Ang palliative care ay isang specialty ng pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa pangangasiwa ng sakit, sintomas at stress ng isang malubhang karamdaman para sa mga pasyente ng anumang edad at sa anumang stage ng sakit.

Ang karaniwang mga palliative care solutions ay:

  • Pangangasiwa ng sintomas
  • Pain management
  • Tumutulong sa pagpili ng mga opsyon sa paggamot
  • Advance na care planning
  • Sukatan ng ginhawa na sumusuporta sa kalidad ng buhay at mga pagsasangguni sa mga resources ng komunidad

Ang Palliative care solutions ay maaaring gamiting kasabay ng iba pang mga primary treatments, at maaari din silang maging opsyon para sa mga pasyente na karapat-dapat sa hospice ngunit hindi pa handa ang emosyon para ihinto ang mga paggamot kapalit ng pangangalaga sa taong malapit ng pumanaw.

Alamin pa ang Iba: Hospice Care kumpara sa Palliative Care

Source: National Hospice and Palliative Care Organization, 2019: “Palliative Care or Hospice?”

Tumawag sa VITAS upang malaman kung ang palliative care ay makatutulong sa iyo, sa iyong minamahal o sa iyong pasyente.