Medicare at ang Halaga ng Hospice

Kung ang isang lunas ay hindi isang opsyon, karamihan sa mga pasyente ay pinipili ang kaginhawaan sa bahay, kasama ng mga pamilyar na bagay at pamilyar na tao. Ang Medicare Hospice Benefit ay nagbibigay ng pag-access sa mga serbisyo na tumutugon sa pisikal, emosyonal at espirituwal na mga pangangailangan na sinasamahan ang karamdamang walang lunas.  

Kwalipikado ka para sa Medicare Hospice Benefit kung Matutugunan Mo ang mga Kondisyong Ito 

 • Ikaw ay karapat-dapat para sa Medicare Part A (insurance ng ospital). Alamin kung kwalipikado ka sa Medicare.gov
 • Ang iyong doktor at ang doktor ng hospice ay nagpatunay na ang life expectancy mo ay anim na buwan o mas maikli pa. 
 • Nais mong matanggap ang palliative care para sa kaginhawahan, hindi mga paggamot na naglalayong pagalingin ka. 

Maaari mong itigil ang hospice care anumang oras. Hangga't natutugunan mo ang mga panuntunan ng pagiging karapat-dapat, maaari kang bumalik sa hospice care. Ang mga indibidwal na lumampas sa life expectancy ay maaaring makatanggap ng Hospice Services nang higit sa anim na buwan. Walang multa para sa mga pinahabang benepisyong ito. Sa ilang mga panahon, ang isang doktor ng hospice ay kailangang patunayan muli na ang prognosis ay nananatiling anim na buwan o mas maikli. 

Paano Ginagamit ang Hospice 

Magtatalaga ang VITAS ng isang natatanging-sinanay na pangkat upang matulungan kang makayanan ang iyong sakit. Kabilang sa pangkat:  

 • Isang doktor ng hospice na may kadalubhasaan sa sakit at pangangasiwa ng sintomas 
 • Isang nurse upang pangasiwaan ang plano sa pangangalaga, magbigay ng hands-on na pangangalaga, at sanayin ang mga pasyente at mga mahal sa buhay sa nararapat na pag-aalaga 
 • Isang hospice aide para sa personal na tulong 
 • Isang Chaplain upang magbigay ng tulong at pastoral care 
 • Isang Social Worker upang matugunan ang problemang pang-emosyonal, pampinansyal at panlipunan

Ang Papel ng Iyong Personal na Doktor 

Bagaman ang isang doktor ay bahagi ng pangkat ng hospice ng VITAS, ang iyong personal na doktor ay maaaring magpatuloy sa pamamahala ng iyong pangangalaga. Inaanyayahan ng VITAS ang pakikilahok ng mga personal na doktor sa pamamahala ng pangangalaga ng isang pasyente. 

Iba pang Hospice Services

Saklaw ng Medicare Hospice Benefit ang 100 porsyento ng mga serbisyo ng VITAS. Walang mga co-payment na sinisingil ang VITAS. Lahat ng produkto at serbisyo ng plano sa pangangalaga ng hospice ay binabayaran ng VITAS, kabilang ang:

 • Lahat ng prescription drugs, mga gamot na walang reseta, kagamitang medikal at mga gamit na nauugnay sa karamdamang walang lunas ng pasyente na kinakailangan para sa pinahusay na kaginhawahan, tulad ng itinalaga sa plano sa pangangalaga.
 • Kung ipinahihiwatig na para sa mga layunin ng palliative, physical therapy, occupational therapy, therapy sa pagsasalita at pagpapayo sa pagkain
 • Laboratory at iba pang mga diagnostic test na kinakailangan upang makamit ang pinakamabuting palliative care
 • Pangangalaga sa inpatient para sa sakit at iba pang mga sintomas na hindi kayang malutas sa bahay
 • Serbisyo sa pamilya para sa pangungulila sa pagpanaw ng tao na hindi bababa sa isang taon pagkatapos ng pagkawala

Ang Medicare ay patuloy na magbabayad para sa saklaw na mga benepisyo para sa anumang problema sa kalusugan na hindi direktang nauugnay sa karamdamang walang lunas. Ang pangkat ng medikal na hospice ang magpapasya kung ano ang pangangalagang direkta o hindi direktang may kinalaman sa terminal illness. Makipag-ugnayan sa iyong pangkat ng hospice bago tumanggap o mag-iskedyul ng bagong medikal na serbisyo o proseso, upang matiyak na ikaw ay sakop nito.

Paghahambing ng mga Hospice Providers

Ang lahat ng mga organisasyong hospice ay isinasauli ang nagasta sa iisang paraan, upang hindi sila magkumpitensya sa gastos. Sa kalidad ng serbisyo makikita ang pagkakaiba ng bawat hospice. Isaalang-alang ang mga tanong na ito kapag pumipili ng isang hospice:

 • Mayroon bang mapagkukunan at pasilidad ang hospice provider na magbibigay ng pinakanararapat na uri ng pangangalaga?
 • Gumagamit ba ang hospice ng mga full-time na doktor na maaaring maglaan ng lahat ng kanilang oras sa pag-aalaga sa mga pasyente sa hospice at mga pamilya?
 • Mayroon bang mga sistema ang pangkat ng hospice upang maging tumutugon sa oras ng iyong pangangailangan?

Narito Kami para sa Iyo

Kapag ang isang tao ay may malubhang sakit, maaaring mahirap malaman kung sino ang matatakbuhan.

Makakatulong ang VITAS.

I-download ang aming libreng hospice discussion guide.

Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa 800.723.3233.

Mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga mada-download tungkol sa hospice care, at impormasyon sa pagsingil ng VITAS.