Paunawa ng Hindi Pagdidiskrimina

Ang VITAS ay sumusunod sa naaangkop na mga batas sa karapatang sibil na federal at walang itinatangi batay sa kasarian, lahi, kulay, pambansang pinagmulan, edad, kapansanan, o oryentasyong sekswal. Hindi ginagawang hindi isali ng VITAS ang mga tao o tratuhin na iba dahil sa kasarian, lahi, kulay, pambansang pinagmulan, edad, kapansanan, relihiyon, o oryentasyong sekswal.

Nagbibigay ang VITAS ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, tulad ng mga kwalipikadong tagasalin ng wika, impormasyon na nakasulat sa ibang mga wika, mga kwalipikadong tagasalin ng sign language, at iba pang mga mapagkukunan. Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, makipag-ugnay sa iyong grupo ng hospice o 1.844.208.4827.

Kung naniniwala ka na ang VITAS ay nabigo na magbigay ng mga serbisyong ito o nagtangi sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, pambansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang mag-file ng reklamo sa:

Tagapagtaguyod ng Pasyente ng VITAS
1 (800) 622-2544
201 S. Biscayne Blvd., Suite 400
Miami, FL 33131
patient.advocate@vitas.com

Maaari kang mag-file ng reklamo sa personal o sa pamamagitan ng koreo, o email. Kung kailangan mo ng tulong sa pagsumite ng reklamo, magagamit mo ang VITAS Patient Advocate upang tulungan ka.

Maaari ka ring mag-file ng reklamo ng karapatang sibil sa Kagawaran ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao ng Estados Unidos, Opisina ng Mga Karapatang Sibil, sa pamamagitan ng elektronikong teknolohiya sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na nasahttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

Kagawaran ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao ng Estados Unidos
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Ang mga form para sa reklamo ay makukuha sa https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.844.208.4827.

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.844.208.4827.

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1.844.208.4827.

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1.844.208.4827 번으로 전화해 주십시오.

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.844.208.4827.

French Creole

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1.844.208.4827.

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1.844.208.4827.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1.844.208.4827.

Polish

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1.844.208.4827.

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1.844.208.4827.

Persian

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1.844.208.4827 تماس بگیرید.

Portuguese

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1.844.208.4827.

Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1.844.208.4827 पर कॉल करें।

Gujarati

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1.844.208.4827.

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.844.208.4827 まで、お電話にてご連絡ください。