24/7 Mga Telecare Service

Naririto Kami Para sa Inyo sa Gabi, Weekends at Holidays

Ang VITAS Telecare service ang iyong kasiguruhan na may direktang linya ka upang makahingi ng medical advice, tulong at hands-on care o pangangalaga sa anumang oras-gabi o umaga-kung kinakailangan. Sa weekdays, maaari mong kontakin ang iyong hospice team sa numero na ibinigay nila sa 'yo. Ngunit kapag hindi naka-duty ang hospice team mo at ang opisina ng VITAS ay sarado, ang iyong Telecare hospice team ang maaasahan mo: gabi, weekends at holidays.

Isang Telecare nurse ng VITAS o iba pang eksperto sa pangangalaga sa pasyente ang sasagot sa tawag mo. May access sila sa mga file ng pasyente at expertise o kaalaman at kakayahan upang sagutin ang iyong mga tanong, magbigay ng medical advice, kontakin ang iyong doktor o magpadala ng miyembro ng team sa higaan ng pasyente-kahit pa 5:45 na ng gabi ng Lunes o hatinggabi sa bisperas ng Bagong Taon.

Makakatulog ka nang panatag dahil alam mo na hindi natutulog ang VITAS Telecare.

Ang Care Connection Center ng VITAS

Ang Telecare ay bahagi ng Care Connection Center (CCC) ng VITAS Healthcare: may mga clinicians na naka-duty umaga at gabi upang sumagot sa mga tanong ng mga nagbibigay sa amin ng referral, magsagawa ang hospice evaluation at ihanda ang admission o pagpasok ng pasyente sa hospice. Kung kailangan ng doktor na matingnan ng admissions nurse ng VITAS ang pasyente sa ED sa 4 a.m., ang CCC ang bahala dito. Kapag natanggap na ang pasyete sa VITAS, sinisiguro ng team na ang attending physician ng pasyente ay nananatiling updated sa mga pagbabago sa kalagayan ng pasyente. Wala nang mga tawag sa hatinggabi o crisis management na hinihingi ng PCP.

Tumutulong din ang CCC na maiwasan ng mga pasyente ng VITAS ang pagbalik sa ospital. Nahaharap man ang pasyente sa isang emergency o kaya naman ay may gustong itanong ang tagapag-alaga, laging handa ang CCC na magbigay ng agad na suporta at medical care, at nang sa gayon, naiiwasan ang mga tawag na 9-1-1 at emergency trips sa mga ospital.

Kung ang pasyente ay high acuity o malubha ang kalagayan at ang paraan ng pangangalaga na kailangan niya ay kumplikado, o kaya naman ay kailangan ng pamilya ng suporta at kasiguruhan sa pagtahak nila ba end-stage o huling bahagi ng sakit ng pasyente sa bahay, nasa tabi nila ang VITAS sa bawat sandali. Kami ang choice o pinipili ng mga clinicians at pasyente, dahil kami ay laging available o handa para sa kanila.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.