Hospice at Morphine

Ginagamit ang morphine para mapamahalaan ang pananakit anuman ang karamdaman o prognosis, ayon kay Maite Hernandez, isang RN at kinatawan ng VITAS.

Katulad ng salitang hospice, ang salitang morphine ay maaaring nakakatakot-hanggang sa malaman mo ang higit pa tungkol dito.

"Sa katotohanan," sabi ni Maite Hernandez, RN, isang kinatawan ng VITAS Healthcare sa Florida, "ang morphine ay isang gamot na ibinibigay kahit na sa kalagayan ng matinding pangangalaga sa ospital."

Ang morphine ang pangunahing pain relief na nauugnay sa anumang bagay mula sa panganganak hanggang sa advanced cancer, kung inaasahan ng pasyente na ganap siyang gagaling o ang pagtanggap ng hospice services.

Ngunit minsan, ang mga pasyente at mga tagapangalaga na nadinig ang salitang "morphine" ay nangangamba na baka sumuko na ang kanilang doktor, na sila o isang tao na minamahal nila ay magiging sedated nang grabe at iiwanan na lang para mamatay. At ang mga doktor na hindi-sa normal na kurso ng kanilang practice-karaniwang nag-rereseta ng mga gamot para sa matinding mga pananakit ay maaaring magpasya na iwasan ang pag-rereseta ng morphine.

Maaaring makipag-kunsulta ang iyong doktor sa isang palliative care physician tungkol sa pain management, lalo na kung ito ay kaugnay sa pangangalaga ng may cancer.

Gayunpaman, ang mga doktor sa hospice at palliative care ay mayroong kadalubhasaan at pati na rin karanasan sa mga opiates upang madaling ma-kontrol ang pananakit ng kanilang mga pasyente sa pamamagitan ng pinakamaliit na dami ng gamot na maaari. Pagkatapos nito sila ay "nagta-titrate," mino-monitor ang dosage at mga sintomas ng bawat pasyente upang makarating sa isang antas ng kontrol sa pananakit na may pinakamaliit na dami ng mga side effect para sa pasyenteng iyon.

Walang Sinuman ang Kailangang Mamuhay nang May Pananakit

Walang sinuman sa anumang yugto ng buhay ay dapat mamuhay nang may pananakit. Ang halos lahat ng mga pananakit ay maaaring mapaginhawa sa tulong ng mga gamot. Kapag ang pananakit ay mababawasan patungo sa isang antas na maaaring makaya ng isang tao, maaari na siyang kumain at matulog, maging alerto ang pag-iisip at makapag-panatili ng isang antas ng pagsasarili, karangalan at kakayahan na mapangalagaan ang sarili. Samakatuwid, ang pinakamahalagang kabuuran ay: makakatulong ang morphine na mapabuti ang quality of life.

Kabilang sa mga "opiates" (na siyang maaaring ipasok sa katawan sa pamamagitan ng bibig o sa ugat) ang morphine, codeine, hydrocodone, oxycodone, hydromorphone, atbp. Ang mga opiates ay natatagpuan sa kalikasan mula sa mga opium poppies. Ang mga "opioids" ay mga ginawang gamot na may epekong katulad ng mga natural na opiates. Ang parehong uri ng gamot ay malakas, ligtas at epektibong mga pampawala ng pananakit kapag tama ang pag-reseta at paggamit.

Mga Bagay na Dapat Malaman

Mayroong ilang makabuluhang mga alalahanin tungkol sa paggamit ng morphine na maaaring madaling at direktang masagot:

Inaantok at matamlay: Ang morphine ay maaaring makapagdulot ng sedation sa simula, ngunit bumababa ang epektong ito sa loob ng ilang araw. Sa pamamagitan ng pagpapaginhawa ng pananakit at ginagawang mas madali ang paghinga, binibigyan ng mga opiates ang pasyente ng pagkakataon na makatulog na rin sa wakas. Oras na ang pakiramdam ng pasyente ay mas kumportable at nakapahinga na, ang interes sa normal na mga gawain sa buhay ay kalimitang tumataas.

Masusuka: Maaaring magkaroon ng pakiramdam na masusuka sa simula ngunit sa karaniwan ay nawawala ito makalipas ang mga ilang araw na paggamit ng morphine. Sa pansamantala, ang pakiramdam na masusuka ay maaaring magamot sa pamamagitan ng kaunting dami ng karagdagang gamot. 

Hindi makadumi: Malamang na mahihirapan sa pagdumi ang isang tao oras na gumamit ng morphine at iba pang mga opiates/opioids, at agresibo itong ginagamot upang masiguro na ang pasyente ay maging maginhawa ang pakiramdam.

Hindi kasing-epektibo kapag tumatagal: Posible na masanay ang katawan ng isang tao na gumagamit nito ngunit sa karaniwan ay hindi ito nagiging problema kapag ginagamit ang morphine para ma-kontrol ang pananakit. Ang mas malamang na nangyari ay ang karamdaman ay lumala sa paglipas ng panahon, isang pagbabago na nagreresulta sa mas malakas na pananakit. Maaaring dagdagan ng doktor ng hospice ang dosage kung at kapag tumindi ang pananakit. Sa karaniwan ay nagsisimula ang mga doktor sa mababang dosis ng morphine; kung tumindi ang pananakit, maaaring pataasin ang dosis. 

Maging addict: Bihira ang mga nagiging addict (mas mababa pa sa 1%) sa mga pasyenteng gumagamit ng morphine para sa pananakit. Gayunpaman, totoo nga na matapos ang dalawang linggo o mahigit pa na paggamit ng morphine, hindi ito dapat ihinto nang kaagad-agad. Kinakailangan na dahan-dahan munang alisin ang kaugnayan ng katawan sa mga opiates para ito makapagbago, na siyang normal na pagkilos ng katawan at hindi palatandaan ng pagiging addict.

Kung ikaw o isang tao na iyong minamahal ay may kalagayan na nagdudulot ng matindi o malalang pananakit at ang mga gamot na nabibili nang walang reseta na tulad ng acetaminophen o ibuprofen ay hindi epektibo, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pag-rereseta ng isang opiate.

"Ang isa sa pinakamagandang bagay na nagagawa ng hospice ay ang pagbibigay ng 24-oras na pangangalaga sa bahay kapag mayroong isang matinding sintomas na kailangang pamahalaan," sabi ni Maite. "Kaya kung sinimulan ang pasyente sa paggamit ng morphine dahil mayroong isang matinding sintomas tulad ng pananakit o kahirapang huminga, magkakaroon ng nurse doon upang masubaybayan iyon."

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.