Paano Itanong sa Iyong Doktor ang tungkol sa Hospice

Maaaring Makatulong ang Hospice sa Iyo, sa Iyong Pamilya, at sa Iyong Doktor

Natural lang sa tao na umiwas pag-usapan ang tungkol sa kamatayan at pag-aagaw-buhay Ngunit kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay may malubhang karamdaman, malamang na tatanggapin ng iyong doktor ang pagkakataon na makipag-usap sa iyo tungkol sa end-of-life care, pati na rin ang kung anong magagawa ng hospice para makatulong.

Syempre, ang pinakamahusay na panahon upang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa hospice care ay matagal pa bago mo kailanganin ito. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga indibidwal na mayroong pakikipag-usap tungkol sa katapusan ng buhay sa kanilang mga doktor ay nakaranas ng mas kaunting pagkabalisa tungkol sa kamatayan at mas maraming kontrol sa kanilang medikal na pag-aalaga habang nalalapit sila sa katapusan ng buhay.

Dagdag pa, nararamdaman nilang mas naiintindihan ng kanilang doktor at kanilang pamilya ang kanilang mga naisin,¹tulad ng kagustuhang manatili sa bahay, o hindi pagiging pabigat, o pag-asang makita ang malalayong kaibigan o kapamilya.

Mga Tanong tungkol sa Hospice na Dapat Isaalang-alang

Kung ang iyong prognosis ay 6 buwan o mas mababa pa, maaaring natalakay na ng iyong doktor ang paksa tungkol sa hospice. Ngayong handa ka na, narito ang ilang tanong tungkol sa pangangalaga sa taong malapit nang pumanaw na maaari mong isaalang-alang na makakagabay sa kung paano ka makikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa hospice:

  • Kung pipiliin mo ang hospice care, susuportahan ba ng iyong doktor ang iyong desisyon? Mananatili ba siyang iyong pangunahing manggagamot at kasama kang tatahakin ang paglalakbay na ito?
  • Kung mayroon kang mga advance na directive, handa ba ang iyong doktor na sundin ang mga directive na iyon? Kung salungat ang iyong doktor sa iyong mga naisin, dahil sa alinman sa moral o etikal na kadahilanan, hindi siya legal na obligadong isagawa ang mga ito.²
  • Itanong kung paanong pangangasiwaan ang iyong mga sintomas at kung paano kokontrolin ang iyong pananakit. Pag-usapan ang tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng pain relief at pagiging alerto.¹Sumusuporta ba ang doktor mo sa pagpahihintulot sa iyo na matukoy kung gaano karaming gamot sa pananakit o pampakalma ang sapat?
  • Ibahagi sa iyong doktor ang iyong kahulugan ng "kalidad ng buhay." Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Paano makakatulong ang iyong doktor sa pagbibigay ng iyong kahulugan sa buhay?
  • Kung mawalan ka ng kakayahang makapagpasya, igagalang ba ng iyong doktor ang iyong mga kahilingan ayon sa sinasabi at/o naidokumento ng isang miyembro ng pamilya o healthcare agent? Siguraduhin na mayroon kang isang advance na directive (hal., isang living will, durable power of attorney para sa mga desisyong pangkalusugan, o Five Wishes na dokumento) na nagpapaliwanag ng iyong mga naisin kung hindi mo kayang magsalita o magdesisyon.

¹https://www.hospicegso.org/i-am-living-with-an-illness/patient-resources/how-to-talk-to-your-doctor

²Sabatino, C. (2015). Mga mitolohiya at katotohanan tungkol sa pangangalaga sa kalusugan mga advance na directive. Bifocal, 37(1), 6-9.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.