Ang Pangangalaga at Kultura ng VITAS ay Nakabatay sa Diversity

Sa VITAS, kinikilala naming malaking bahagi ng karanasan ng mga tao ang bumubuo sa patas na malaking bahagi ng mga pangangailangan, kahilingan, at layunin sa mga taong may malubhang karamdaman habang papalapit na sila sa katapusan ng kanilang buhay. Sinasanay namin ang aming staff sa pagbibigay ng sensitibong pangangalaga na kumikilala at nagbibigay-respeto sa mga pagkakaiba-iba sa wika, etnisidad, ispirituwalidad, uri, kasarian, at sekswal na oryentasyon, simula sa unang pagbisita sa admission hanggang sa suporta sa mga naulila.

Tulag ng bawat aspeto ng pangangalaga sa VITAS, nagsisimula ang diversity sa aming mga mapag-arugang team ng hospice na binubuo ng iba't ibang mga disiplina. Nagsasama-sama ang iba't ibang klinikal, psychosocial, at espiritwal na mga espesyalista para makapagbigay ng pangangalaga at suporta sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.

Ang aming mga nurse, home health aide, doktor, chaplain, social worker, admissions personnel, at kinatawan ay nagmula sa iba't ibang mga pinanggalingan at may mga kasanayan at kagamitan para matugunan ang iba't ibang mga pangangailangan. Sa mga komunidad na pinaglilingkuran namin, nagbibigay ang VITAS ng edukasyon, outreach, at pinansyal na suporta para matiyak na ang lahat ng mga tao ay may access sa mataas na kalidad na hospice care at nauunawaan ang mga benepisyo sa paggamit ng mga serbisyo na ito.

Nagkaroon ng hospice sa paniniwalang ang bawat isa ay karapat-dapat na makatanggap ng kaginhawahan at dignidad kapag malapit na sa katapusan ng buhay. Ang diversity ay isang natural at kinakailangang bahagi sa pagtupad ng layuning ito.

Para matuto pa tungkol sa diversity sa VITAS, tingnan itong mga bagay na madalas itanong. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa end-of-life care, maaaring makipag-ugayan sa amin nang 24/7/365 sa 800.582.9533.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS