10 Bagay na Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Hospice Care sa VITAS

Libreng Download: 10 mga Katotohanan Tungkol sa Hospice

Ang hospice care ay isang simpleng ideya na maaaring mahirap maintindihan. Kung ikaw man ay isang pasyente, miyembro ng pamilya o manggagamot na gumagamot ng mga pasyenteng may sakit na walang lunas, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa hospice services ay makakatulong sa iyo na gawin ang pinakamabuting desisyon tungkol sa kung ang hospice care ay naaangkop.

Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang katotohanan na iyong dapat malaman tungkol sa hospice care:

  1. Ang hospice ay para sa mga tao na may malalalang karamdaman.  Ang hospice ay pangangalagang kaginhawahan para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman, kahit anuman ang kanilang edad, kultura, paniniwala, o sanhi ng karamdaman.
  2. Maaaring mangyari ang hospice kahit saan. Ang hospice ay isang serbisyo na pumupunta sa pasyente. Ang mga pasyente na nasa bahay ay mas mabuti ang pakiramdam, habang sila ay napaliligiran ng mga mukha at bagay na kanilang kilala at minamahal.
  3. Ang Hospice ay isang kagustuhan.  Maaaring umaalis ang mga pasyente o "bawiin ang kanilang katayuan sa hospice," sa anumang panahon para sa anumang dahilan. Maaari ding bumalik ang mga pasyente sa hospice kahit kailan, hangga't natutugunan nila ang mga patnubay sa pagiging karapat-dapat sa hospice.
  4. Maaaring patuloy na uminom ang mga pasyente ng mga ilang gamot habang nasa hospice.  Ang mga pasyente ng hospice ay tumatanggap ng mga gamot na nagbibigay ng kaginhawahan at nagpapabuti ng quality of life.
  5. Ang hospice ay nagbibigay ng mga gamot ayon sa pangangailangan upang makatulong sa pamamahala ng mga sintomas.  Ang mga doktor ng hospice ay nagbibigay ng  sapat  na dami ng gamot upang mapamahalaan ang mga sintomas at mapahupa ang pananakit.
  6. Ang pamilya o mga kaibigan ay nagbibigay ng pangangalaga na may kasamang suporta mula sa hospice team.  Ang pamilya o mga kaibigan ang pangunahing tagapangalaga, na sinusuportahan at sinasanay ng isang dalubhasang team na gumagawa ng regular at naka-schedule na mga pagbisita. Para sa mga pasyenteng nakatira sa mga assisted living community at mga nursing home, nakikipagtulungan ang hospice team sa staff ng pasilidad.
  7. Walang limitasyon sa panahon na kung gaano katagal sa hospice ang isang pasyente. Ang hospice ay para sa mga pasyente na mayroong 6 na buwan o kulang pa na natitira sa kanilang buhay ayon sa isang doktor, at maaari itong pahabain kung kinakailangan. Sa mga survey, kalimitang sinasabi ng mga miyembro ng pamilya na "sana ay mas maaga pa naming nalaman ang tungkol sa hospice."
  8. Nagbibigay ang hospice ng home medical equipment at mga supply na may kaugnayan sa sanhi ng karamdaman.  Kabilang dito ang mga upuan para sa shower, mga oxygen tank, mga hospital bed, mga supply para sa banyo, at marami pang iba.
  9. Sinusuportahan ng hospice ang pamilya.  Matapos na pumanaw ang isang pasyente, tinutugunan ng hospice ang emosyonal at espiritwal na pananakit na dinaranas ng mga mahal sa buhay nang hanggang sa mahigit sa isang taon.
  10. Ang karamihan sa mga pasyente ng hospice ay walang gastos mula sa sariling bulsa.  Sakop ng Medicare Part A ang hanggang sa 100% ng gastos sa hospice care na may kaugnayan sa karamdaman ng pasyenteng karapat-dapat sa hospice nang walang deductible o copayment. Ang health coverage na pribado o galing sa pinagtatrabahuhan ay maaaring kakaiba. Makipag-ugnayan sa iyong insurance provider para sa mga detalye tungkol sa pagiging karapat-dapat sa hospice, sa coverage, at sa mga gastos mula sa sariling bulsa. Nagbibigay ng coverage sa hospice ang Medicaid, ngunit magkakaiba ito depende sa state.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.