Paano Tumutulong ang Respite Care sa mga Pasyente sa Pagtulong sa mga Tagapag-alaga

Mga Pangangailangan sa Pag-aalaga

Ang pag-aalaga para sa taong may sakit ay maaaring maging nakababalisa, ngunit kapag ang isang tao ay nasa pangwakas na yugto ng buhay, ang pag-aalaga ay nagkakaroon ng iba't ibang mga hamon. Ang mga pangangailangan ng pag-aalaga ay kalimitang dumarami, at ang pasyente ay maaaring mangailangan ng mas malimit na pagbibigay ng gamot, espesyal na pangangalaga ng sugat at tulong sa pagkain at pagpunta sa banyo. Ang kawalan ng katiyakan kapag naganap ang kamatayan ay nagbibigay din ng emosyonal na pressure sa tagapag-alaga.

Ang lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng tulog at mamuhay sa pagkakahiwalay at pag-aalala, na maaaring magresulta sa pagkalumbay, pagkapagod at pagkabalisa, na tinukoy din bilang "sobrang pagkapagod ng tagapag-alaga." Ang ilang mga tagapag-alaga na nahaharap lalo na sa matinding pagkapagod ay isaalang-alang ang pagtigil, isang desisyon na maaaring kailangang ilagay ang pasyente sa nursing home o iba pang pasilidad.

Mahalaga na ang pag-aalaga sa isang tao na malapit sa katapusan ng buhay ay mag-aalaga din sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming kapahingahan at pag-gugol ng oras para sa kanilang sarili na malayo sa mga kahilingan ng pag-aalaga.

Ang mga end-of-life na pasyenteng tumatanggap ng mga serbisyong pang-ospital ay karapat-dapat para sa "respite care," na tinukoy at saklaw ng Medicare Part A hospice benefit. Ang hospice respite care ay nagpapahintulot sa tagapag-alaga ng pamilya na makakuha ng pahinga na hanggang sa limang magkakasunod na araw at gabi mula sa mga tungkulin sa pag-aalaga habang ang pasyente ay inaalagaan sa isang Medicare-certified na inpatient na pasilidad.

Ang mga pasilidad na ito ay madalas na mga nursing home, ngunit ang mga tagapagbigay ng serbisyong pang-hospice ay may mga pag-aayos sa isang naaangkop na 24-na long term care na pasilidad na maaaring magbigay ng respite care. Nagbibigay ang ilang mga hospice ng kanilang mga sariling yunit ng inpatient hospice para sa paminsan-minsang respite care.

Ano ang Respite Care?

Tinutukoy ng Medicare ang respite care bilang, "...short-term inpatient care na inilaan lamang sa indibidwal kung kinakailangan upang may kapalitan ang mga miyembro ng pamilya o ang taong nag-aalaga nang indibidwal sa bahay."²

Kasama sa mga kwalipikasyon ng sitwasyon ang:

  • Ang mga tagapag-alagang maaaring nagdurusa sa pisikal o emosyonal na pagkapagod mula sa pag-aalaga ng isang pasyente nang magdamagan
  • Ang mga tagapag-alaga na nais dumalo sa isang family event tulad ng graduation, kasal, libing, atbp.
  • Mga tagapag-alagang nagkasakit at hindi na maalagaan ang pasyente.

Sino ang Tumatanggap ng Respite Care?

Ang mga miyembro ng hospice care team, na nakaposisyon upang mapansin ang mga sintomas ng sobrang pagkapagod ng tagapag-alaga, ay maaaring humiling sa doktor ng team na magbigay ng mga utos na tanggapin ang pasyente sa isang pasilidad na naaprubahan ng Medicare. Ang mga tagapag-alaga mismo ay maaari ring humiling ng respite care para sa kanilang mahal sa buhay upang makapagpahinga. Ang ilang mga tagapag-alaga ay nag-aatubiling gawin ito, ngunit ito ay isang walang pag-sasaalang-alang lamang.

Ang mga tagapag-alaga na gumugugol ng oras para sa kanilang sarili ay mas mahusay na nakakabalik sa kanilang mga responsibilidad bilang tagapag-alaga. Maaaring maging kapaki-pakinabang din sa pasyente ang respite care. Ang katotohanan na ang kanilang hospice team ay makakatawag sa 24-oras na pasilidad upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan ay nagbibigay sa ilang mga pasyente ng pakiramdam ng awtonomiya, at isang nabagong pagpapahalaga sa kanilang tagapag-alaga pagkatapos ng pahinga.

Upang makuha ang pinakahigit mula sa respite care, magplano agad Nakasalalay sa iyong hospice provider, maaaring mayroong maliit na gastos, marahil limang porsyento ng gastos sa pag-aalaga. Magtanong nang maaga. Pagkatapos ay planuhin kung paano mo gagamitin ang respite time. Inirerekomenda ng ARCH National Respite Network and Resource Center na kumuha ng regular na pahinga ang mga tagapag-alaga at gawin itong isang makabuluhan at may kahulugang pahinga mula sa care routine.³

Sa ilalim ng respite care, ang hospice team ay patuloy na nagpapabilis sa plan of care ng pasyente, habang ang mga kawani ng pasilidad ay nagbibigay ng pag-aalagang dapat sanang naibigay ng tagapag-alaga ng pamilya. Maaaring magbigay ng respite care pana-panahon, tinitiyak na ang tagapag-alaga ay maaaring makapagpahinga at magsaya sa oras na alam na ang kanyang mahal sa buhay ay nasa mabuting kamay.

Hindi lahat ng tagapag-alaga ay nangangailangan ng hanggang sa limang araw at gabi upang tamasahin ang pahinga sa mga tungkulin sa pag-aalaga. Ang relief ay madalas na matatagpuan sa mas maiikling pahinga. Habang ang isang myembro ng hospice care team o isang kaibigan na mapagkakatiwalaan ay bumibisita sa isang pasyente, maaaring gamitin ng tagapag-alaga ng pamilya ang oras na iyon upang magpatakbo ng mga gawain, maglakad o makipagkita sa mga kaibigan.

Isa sa Aming Apat na Antas ng Pag-aalaga ang Respite Care

Ang VITAS ay may apat na uri o level ng pangangalaga ayon sa depinisyon ng hospice benefit ng Medicare:

  • Pang-araw-araw na pag-aalaga sa bahay Ito ang uri ng hospice care na kadalasan naming ibinibigay: sa bahay ng pasyente, long-term care na mga pasilidad at nursing homes.
  • Continuous na paggagamot (Intensive Comfort Care®). Kapag medically necessary o kailangan batay sa kalagayan ng pasyente, ang acute symptom management o pangangasiwa ng matinding sintomas ay isinasagawa sa bahay o sa ibang pasilidad ng hospice staff ng may shift na hanggang 24 oras kada araw upang maiwasan na dalhin sa ospital ang pasyente.
  • Pangangalaga ng inpatient Kung ang mga pangangailangan ng pasyente ay hindi matugunan sa bahay, ang inpatient hospice units ng VITAS at mga espesyal na arrangement at iba pang pasilidad sa lugar ang nagbibigay ng hospice care sa lahat ng oras hanggang sa maaari nang maiuwi ang pasyente sa bahay.
  • Respite care. Limitado sa hanggang limang magkakasunod na araw, nagbibigay ang respite care ng isang madaling "pahinga" para sa mga pangunahing tagapag-alaga ng pasyente sa pamamagitan ng pag-admit ng pasyente na inaalagaan sa bahay sa isang institusyonal na kalagayan kahit na hindi nakakamit ang "inpatient" na pamantayan para sa pananakit at symptom management criteria.

¹I-click para sa mapagkukunan

²National Palliative Care Organization. Pahina ng Antas ng Care Tip, 2012. www.nhpco.org/regulatory

³http://archresiwan.org/consumer-information

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.