Sino ang Nagbabayad para sa Hospice?

Walang dahilan para ipagpaliban ang hospice care dahil sa pinansiyal na mga alalahanin. Ang Medicare Hospice Benefit ay isang nakapaloob na benepisyo, na kung saan ang lahat ng mga serbisyo na may kaugnayan sa mga karamdamang walang lunas ay 100 porsyento na sakop ng Medicare part A. Walang mga co-pay o mga gastos mula sa sariling bulsa. Ang pag-aalaga na walang kaugnayan sa karamdamang walang lunas ay patuloy na sakop ng Medicare Part A at B, na kung saan ang lahat ng mga normal na mga panuntunan ay naaangkop (hal., mga co-payment, mga patnubay sa coverage at mga deductible).

Kabilang sa coverage ang lahat na may kaugnayan sa hospice care, simula sa mga pagbisita ng nurse, doctor at iba pang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa therapy, paggagamot at mga supply.

Isang pie chart na nagpapakita kung sino ang nagbabayad para sa hospice

Pagbabayad para sa Hospice: Ano ang Aking mga Opsyon?

Para doon sa mga hindi kwalipikado sa Medicare o Medicaid, ang bayad para sa hospice ay maaaring manggaling sa pribadong insurance o sa isang HMO, dahil kabilang din sa mga ito ang benepisyo ng hospice.

May mga pinansyal na espesyalistang nagtatrabaho sa mga hospice upang matulungan ang mga pamilya na hindi kwalipikado para sa pederal na tulong at walang insurance na makahanap ng mga resources na maaaring magamit. Kabilang sa mga opsyon sa pagbabayad para doon sa mga pamilya na ito ay sila mismo ang magbabayad at mga charitable organization.

Maraming mga alalahaning kasama kapag ang kaharap ay isang karamdamang walang lunas. Ang pagbabayad para sa end-of-life care ay hindi dapat isa sa mga ito. 

Ang Medicare Hospice Benefit

Sakop ng Medicare Hospice Benefit ang mga sumusunod na serbisyo:

Pinagmulan: NHPCO's Facts and Figures: Hospice Care in America

Mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga mada-download tungkol sa hospice care, at impormasyon sa pagsingil ng VITAS.