Ang Mga Basic: Mga Advance na Directive at mga Living Will

Ano ang Advance na Directive?

Ang isang advance na direktive ay isang dokumento na nagbibigay ng impormasyon sa mga healthcare providers tungkol sa pangangalaga na nais mo kung ikaw ay may malubhang sakit at hindi na makapagsalita para sa iyong sarili. Ang dokumentong ito ay may dalawang bahagi: isang living will at isang medikal na power of attorney.

Ang mga dokumento ng advance directive ay ligal na kinikilala sa bawat estado, bagaman ang bawat estado ay nagtatag ng sariling mga parameter para sa paggamit ng mga tool na ito.

Narito kung paano matiyak na ang iyong mga kagustuhan ay masusunod sa iyong katapusan ng buhay:

  • Alamin ang mga pagpipilian sa end-of-life care na magagamit mo
  • Magpasya para sa iyong sarili kung anong uri ng pangangalaga ang nais mo, at kung anong uri ng pag-aalaga ang hindi mo nais
  • Pag-usapan ninyo ng mga mahal sa buhay at doktor ang iyong mga kagustuhan sa pagtatapos ng buhay.
  • Idokumento para malinaw sa lahat

Kahit na maraming mga tao ang nahihirapang pag-usapan ang mga paksang ito, mayroon silang matitibay na opinyon kung paano nila gustong tratuhin sila. Ang advance na care planning ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili, sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Mga Bahagi ng mga Advance Directive

Living Will

Ang living will ay isang bahagi ng isang advance na directive. Itinatakda nito ang iyong mga kagustuhan tungkol sa mga medikal na paggagamot at kung ano ang dapat o hindi dapat gawin kung hindi ka na makapagpahayag ng iyong mga kagustuhan sa paggagamot. Ngunit kung walang nagawang medikal na power of attorney, mabibigo ang living will na magbigay ng ng isang proxy na maaaring gumawa ng mga pagpapasya para sa iyo.

Power of Attorney

Ang durable power of attorney para sa mga desisyong pangkalusugan ay isa pang bahagi ng advance na directive, na nagpapahintulot na pangalanan mo ang isang kinatawan na proxy na magsasalita para sa iyong mga pinahahalagahan at nais kung hindi ka makakapagsasalita para sa iyong sarili dahil sa sakit, pinsala o panghihina. Dapat kang magtalaga ng isang mapagkakatiwalaang miyembro ng pamilya o malapit na kaibigan na may kakayahan sa pag-iisip at emosyonal para sa iyong ngalan, at nauunawaan ang iyong mga kagustuhan at pinahahalagahan. Simulan mo ang isang patuloy na pag-uusap sa indibidwal na ito tungkol sa iyong mga hinahangad sa pagtatapos ng buhay upang matiyak na nauunawaan ng proxy ng iyong pangangalagang pangkalusugan ang iyong kasalukuyang nararamdaman at ang iyong mga palagay.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.