Infographic: Ang Katapusan ng Buhay ay Hindi Kailanman Tiyak. Ngunit ang Iyong mga Kahilingan ay Dapat Tiyak

Ang isa sa pinakamahalagang regalo na iyong maaaring maibigay sa iyong mga miyembro ng pamilya at mga tagapag-alaga ay ang impormasyon tungkol sa iyong mga kahilingan sa iyong pangangalaga kapag malapit nang pumanaw. Nais mo bang ipagpatuloy o itigil ang ilan sa mga paggagamot? Alin sa mga ito? Nais mo bang mamatay sa bahay o sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan? Sino ang dapat gumawa ng mga desisyon para sa iyo kung hindi mo na kaya?

Pag-usapan ito. Isulat ito. Ipamahagi ito. Pasasalamatan ka ng iyong pamilya, at pati na rin ng mga miyembro ng iyong medical team.

Isang infographic tungkol sa mga kahilingan sa katapusan ng buhay

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.