Mga Advance na Direktiba para sa Mga Pasyenteng may Cancer

Ano ang mga medical procedure na iyong ninanais kung ikaw ay hindi makapagsalita para sa iyong sarili dahil sa iyong karamdaman?

Iyan ang pangunahing tanong na pinagbibigyan-tuon ng lahat ng mga advance na directive. Ngunit hindi ito masasagot ng sinuman na hindi doktor at pati na rin manghuhula, na siyang alam kung anong mga sakit ang magkakaroon ka at anong mga opsyon sa therapy ang maihahandog sa iyo.

Ano ang iyong layunin?

Ang pinakamahalagang gabay sa isang advance na directive ay ang mga layunin ng pangangalaga ng pasyente. Mga layunin ng pagbabago ng pag-aalaga habang lumilitaw ang cancer. Kung nagiging chronic o terminal ang sakit, ang mga layunin ay umusbong din. Sa paglipas ng panahon, ang mga paggamot tulad ng chemotherapy, radiation at pagsasalin ay maaaring muling isaalang-alang, habang ang isang Huwag I-Resuscitate (DNR) ay maaaring isaalang-alang sa unang pagkakataon. Ang pagtugon sa pain management ay mahalaga sa advanced cancer.

Kung ang layunin ng pag-aalaga ay makasama sa bahay kasama ang pamilya, ang pagtawag ng ambulansya o pag-amin sa ospital ay hindi sa iyong pinakamahusay na interes. Ang iyong doktor ay maaaring mag-sign ng isang order ng Do Not Leave Home (DNLH) na nagsasabi sa isang emergency technician na hindi mo nais magpadala sa ospital o kagawaran ng pang-emergency. Tingnan sa ibaba para sa ibang mga order ng doktor.

Para lamang sa kaganapan ng malubhang karamdaman

Kahit na may advance na directive sa lugar, kung ikaw ay nagkasakit o nasugatan na may inaasahang full recovery at bumalik sa iyong regular na gawain, ang iyong advance na directive ay hindi nauugnay. Ang advance na directive ay maaari lamang na maipatupad kung ikaw ay may malubhang sakit at hindi kayang makapagsalita para sa iyong sarili.

Pangangalaga na iyong ninanais

Ang paglista ng mga therapy na hindi mo ninanais ay hindi magiging hadlang para sa iyo na matanggap ang mga paggagamot na iyo ngang ninanais. Habang ang natural na proseso ng pamamatay ay pinayagang maganap, ang pinakamalaking kaginhawahan ay dapat na masiguro para sa pasyente. Ang mga miyembro ng pamilya, o yung mga tao na iyong itinuturing na pamilya, ay tatanggap din ng pangangalaga ng kaginhawahan sa panahon na ito. 

Maaaring kabilang sa pangangalaga ng kaginhawahan ang mga sumusunod, at marami pang iba:

 • Paggamot para sa pananakit
 • Paggamot para sa pagkahilo
 • Hadlangan/gamutin ang mga sugat na dulot ng matagal na pagkaratay sa kama
 • Espirituwal na pangangalaga para sa pasyente at pamilya
 • Psychological na pangangalaga at emotional support para sa pasyente at pamilya
 • Anumang pangangalaga na nakapagpapabawas ng pananakit at pagdurusa
 • Pagtanggap ng pangangalaga sa balat sa tulong ng mga lotion para sa katawan
 • Pagtanggap ng regular na pagbabasa ng bibig at mata kapag ang mga ito ay natutuyo
 • Ang pahintulot na maaaring bumisita ang mga mahal sa buhay nang anumang oras
 • Ang pangtanggap ng banayad na masahe at pasibong saklaw-ng-paggalaw na ehersisyo upang mapigilan ang paninigas ng mga kasukasuan
 • Ang pagpapatugtog ng mga ninanais na musika
 • Ang pagsasaayos na i-donate ang iyong mga organ pagkatapos mong mamatay
 • Ang pagsasaayos na magsagawa ng autopsy pagkatapos mong mamatay

Mga order ng doktor

Ang ilan sa mga order ay dapat manggaling sa iyong doktor, na siyang gumagamit ng partikular na form na kinikilala ng medical community. Ang Huwag I-resuscitate (Do Not Resuscitate o DNR) na order ay malamang ang pinaka-pamilyar, ngunit mayroong mga iba pang ginagamit upang maipahayag ang mga kagustuhan ng pasyente. Halimbawa, ang mga aktibong order sa pangangalaga sa comfort ay maaaring isama ang Allow Visitors Extended Hours (AVEH) at Inquire About Comfort twice daily (IAC b.i.d.).

Ang anumang order ng doctok sa iyong medical o personal na file ay dapat sa papana-panahon ay muling pag-aralan. Isinasalarawan ba nito ang iyong mga kagustuhan? Isinasalarawan ba nito ang iyong kasalukuyang medikal na mga pangangailangan?

Kabilang sa mga order ng doktor ang:

 • Payagan ang mga Bumibisita nang Mas Mahabang mga Oras (Allow Visitors Extended Hours o AVEH) na order
 • Lubos na Pangangalaga ng Kaginhawahan Lamang (Full Comfort Care Only o FCCO) na order
 • Huwag I-intubate (Do Not Intubate o DNI) na order
 • Huwag I-defibrillate (Do Not Defibrillate o DND) na order
 • Huwag Aalisin sa Bahay (Do Not Leave Home o DNLH) na order
 • Huwag I-resuscitate (Do Not Resuscitate o DNR) na order, na tinatawag rin na Payagan ang Natural na Kamatayan (Allow Natural Death o AND) na order
 • Huwag Ililipat (Do Not Transfer o DNTransfer) na order
 • Tanungin ang Tungkol sa Kaginhawahan (Inquire About Comfort o IAC) na order
 • Walang mga Intravenous na Linya (No Intravenous Lines o NIL) na order
 • Huwag Kumuha ng Dugo (No Blood Draws o NBD) na order
 • Walang Feeding Tube (No Feeding Tube o NFT) na order
 • Walang order ng Vital Sign (NVS) (Pinagmulan, natagpuan 6-5-2015)

Isulat ang iyong mga nasasaisip

Habang kinukumpleto mo ang iyong advance directive, isipin ang tungkol sa mga benepisyo at pasanin ng mga terapiyang ito, at ilagay ang iyong mga saloobin sa iyong advance na directive. Kung hindi ka makapagsalita para sa iyong sarili, tutulong ang iyong advance na directive sa iyong pag-alis ng pangangalaga sa kalusugan, iyong pamilya at iyong mga manggagamot upang malaman kung ano ang iyong mga pinahahalagahan at kung ano ang iyong mga nagawa.

Mga Therapy para sa Mga Pasyente at Pamilya

 • Mga antibiotics-para sa impeksyon sa urinary tract, dahil sa mga sugat na dulot ng matagal na pagkaratay sa kama, mula sa aspiration pneumonia, o mga katulad nito
 • Artificial na pagpapakain-pagbigay ng nutrisyon sa pamamagitan ng isang tubo na ipinasok sa sikmura, bituka o ugat
 • Chemical code-pinapayagan ang paggamit ng mga drugs, ngunit hindi cardiopulmonary resuscitation (CPR), para muling mabigyan ng malay-tao
 • Continuous positive airway pressure/Bilevel positive airway pressure (CPAP/BiPAP)-pagpapadala ng oxygen sa pamamagitan ng isang mask
 • Cardiopulmonary resuscitation-mouth-to-mouth na resuscitation
 • Defibrillator o pacemaker-isang aparato na itinanim sa loob ng pasyente para magpadala ng therapeutic na electric shock upang maayos ang hindi regular na pagtibok ng puso
 • Makina para sa dialysis ng bato
 • Huwag I-resuscitate na order-kautusan na huwag magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation kapag tumigil ang puso o paghinga
 • Feeding tube-pagbigay ng nutrisyon sa pamamagitan ng tubo na ipinasok sa iyong lalamunan
 • Intravenous (IV) fluids-pagbigay ng nutrisyon sa pamamagitan ng likido sa ugat
 • Total parenteral nutrition (TPN)-pagbigay ng nutrisyon sa pamamagitan ng isang karayom o catheter na inilagay sa ugat. Tinutukoy din ito bilang hyperalimentation
 • Mga transfusion-kalimitan ng dugo o mga produkto ng dugo
 • Makina para makahinga sa pamamagitan ng ventilator

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.