Paano Namin Pinakikinabangan ang mga Alternative Payment Model upang Magbigay ng Mataas na Kalidad at Murang Pag-aalaga

Nagbibigay ang partnership sa VITAS ng pamamaraan ng napakahusay na pag-aalaga para sa mga kasali sa alternative payment model (APM) at mga advanced alternative payment model (AAPM) na ang mga populasyon ay kabilang ang mga pasyente na may mataas at tumataas ang panganib. Karaniwan, ito ay mga pasyente na may magastos na malubhang karamdaman na may maraming sakit na hindi napapangasiwaan nang mabuti.

Limang porsyento ng mga pasyente ang nangangailangan ng intensive care management, 15 hanggang 35 porsiyento ang nangangailangan ng chronic disease management, at 60 hanggang 89 porsiyento ang nangangailangan ng prevention at access.

Bakit Maging Partner ng VITAS?

Kapag nagtatrabaho ka sa VITAS, kami ay:

Maaaring may pakinabang ang paglilipat ng panganib sa VITAS para sa mga kasali sa mga alternative payment model.

Mga Resulta: Masusukat at Mahahawakan

Makipag-ugnayan sa VITAS upang talakayin ang mga oportunidad upang mapahusay ang iyong mga pagsisikap sa koordinasyon ng pag-aalaga sa iyong mga pasyente na mataas at tumataas ang panganib.

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?