Paunawa sa Pagkapribado ng California Consumer Protection Act

Paunawa sa Pagkapribado ng CCPA

Ang paunawang ito ay para lamang sa mga residente ng California, at ito ay karagdagan sa ibinigay na impormasyon sa Paunawa sa Pagkapribado ng VITAS.com (na nagpapaliwanag ng impormasyong kinokolekta namin at kung paano namin ito ginagamit/ibinubunyag).

Ang Impormasyong Kinokolekta Namin

Maaari kaming mangolekta ng impormasyong tumutukoy, nauugnay, naglalarawan, nagbabanggit, may posibilidad na maiugnay, o maaaring makatuwirang mapatungkol, nang direkta o hindi direkta, sa isang partikular na consumer o device ("personal na impormasyon"). Makikita sa talahanayan sa ibaba kung aling mga kategorya ng personal na impormasyon ang kinolekta ng aming website mula sa mga consumer sa nakalipas na 12 buwan:

 Category Mga Halimbawa Nakolekta
A. Mga Tagapagpakilala. Tunay na pangalan, alias, address sa koreo, natatanging personal na tagapagpakilala, online na tagapagpakilala, Internet Protocol na address, email na address, pangalan ng account, numero ng Social Security, numero ng driver's license, numero ng passport, o iba pang katulad na tagapagpakilala. Oo
B. Mga kateorya ng personal na impormasyong nakalista sa California Customer Records na batas (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Pangalan, lagda, numero ng Social Security, mga pisikal na katangian o paglalarawan, address, numero ng telepono, numero ng passport, numero ng driver's license o state identification card, numero ng insurance policy, edukasyon, trabaho, kasaysayan ng trabaho, numero ng bank account, numero ng credit card, numero ng debit card, o anumang iba pang impormasyon sa pananalapi, medikal na impormasyon, o impormasyon sa insurance sa kalusugan. Ang ilan sa mga personal na impormasyon na kasama sa kategoryang ito ay maaaring sumanib sa iba pang kategorya Oo
C. Mga pinoprotektahang uri ng mga katangian alinsunod sa batas ng California o pederal na batas. Edad (40 taon o mas matanda), lahi, kulay, pinagmulang angkan, bansang pinagmulan, pagkamamamayan, relihiyon o paniniwala, katayuan sa pag-aasawa, medical condition, pisikal o mental na kapansanan, kasarian (kasama ang kasarian, pinagkakakilanlang kasarian, kasariang ipinapahayag, pagbubuntis o panganganak, at mga nauugnay na medical condition), sekswal na oryentasyon, katangian na pagiging beterano o sa militar, genetic na impormasyon (kabilang ang genetic na impormasyon ng pamilya). Hindi
D. Komersyal na impormasyon. Mga talaan ng personal na pag-aari, mga produkto o serbisyong binili, nakuha, o isinaalang-alang, o iba pang kasaysayan o posibilidad sa pagbili o paggamit. Hindi
E. Biometric na impormasyon. Mga genetic, physiological, pag-uugali, at biological na katangian, o mga gawi ng aktibidad na ginamit upang makakuha ng template o iba pang tagapangilala o tumutukoy na impormasyon, tulad ng mga fingerprint, faceprint, at voiceprint, scan ng iris o retina, keystroke, gawi ng paglalakad, o iba pang pisikal na gawi, at data sa pagtulog, kalusugan, o ehersisyo. Hindi
F. Internet o iba pang katulad na aktibidad sa network. Kasaysayan ng pag-browse, kasaysayan ng pag-search, impormasyon ukol sa pakikipag-ugnayan ng consumer sa isang website, application, o advertisement. Oo
G. Data ng geolocation. Pisikal na lokasyon o mga paglipat. Oo
H. Sensory na data. Audio, elektroniko, visual, thermal, olfactory, o katulad na impormasyon. Hindi
I. Propesyonal na impormasyon o impormasyong nauugnay sa trabaho Kasalukuyan o nakaraang kasaysayan sa trabaho o paghuhusga sa pagsasagawa. Hindi
J. Impormasyon ng hindi pampublikong edukasyon (alinsunod sa Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). Mga talaan sa edukasyong direktang nauugnay sa isang mag-aaral na nasa isang edukasyonal na institusyon o partidong kumikilos sa ngalan niya, tulad ng mga grado, transcript, listahan ng klase, iskedyul ng mag-aaral, mga koda ng tagapangilala ng mag-aaral, impormasyon sa pananalapi ng mag-aaral, o mga talaan sa pagdidisiplina ng mag-aaral. Hindi
K. Mga pagpapalagay na nakuha mula sa iba pang personal na impormasyon. Profile na nagpapakita ng mga kagustuhan, katangian, psychological na gawi, pagkahilig, gawi, pag-aasal, katalinuhan, abilidad, at kakayahan ng isang tao. Oo

Kinukuha namin ang mga kategorya ng impormasyong nakalista sa itaas (i) mula sa iyo, direkta man o hindi, mula sa aktibidad sa aming site o mula sa iba pang pakikipag-ugnayan sa amin, at/o (ii) mula sa mga ikatlong partido, tulad ng mga ad network o serbisyo sa analytics na nakikipag-ugnayan sa aming site.

Paggamit ng Personal na Impormasyon

Kinokolekta ng VITAS ang iyong personal na impormasyon upang mapatakbo ang site na vitas.com at maihatid ang mga serbisyong hiniling mo. Ginagamit din namin ang iyong personal na nakakapagpakilalang impormasyon upang mabalitaan ka ng tungkol sa iba pang mga produkto o serbisyong matatagpuan sa Vitas at sa mga kaanib nito. Maaari din kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga survey upang magsagawa ng mga pananaliksik tungkol sa iyong opinyon sa mga kasalukuyang serbisyo o sa potensyal na mga bagong serbisyo na maaaring ihandog. Kung ibinigay ito sa VITAS, maaari naming gamitin ang iyong pangalan, address sa email, address sa koreo, numero ng telepono, o iba pang data upang makipag-ugnayan sa iyo.

Sinusubaybayan namin ang mga website at mga page na binibisita ng aming mga customer sa Vitas, upang malaman kung anong mga serbisyo ng Vitas ang pinakasikat. Ang data na ito ay ginagamit upang makapaghatid ng pinasadyang nilalaman at advertising ng VITAS sa mga customer na nagpapahiwatig base sa kanilang gawi na interesado sila sa isang partikular na paksa.

Nangongolekta ang mga ibang negosyo ng impormasyon kapag nakipag-ugnayan ka sa aming website, kabilang ang mga IP address, digital identifier, impormasyon tungkol sa iyong aktibidad sa pag-ba-browse sa web, at kung paano ka nakikipag-ugnayan sa aming mga property at ad para makapagbigay sa iyo ng mga nauugnay na ad sa Internet at para sa iba pang analytics na layunin, at posibleng ibenta ang impormasyong iyon sa ibang mga negosyo para sa pag-a-advertise at iba pang mga layunin. Sa pamamagitan ng pagbisita sa optout.privacyrights.info, puwede kang mag-opt out sa browser na ito mula sa mga pagbebenta ng ganitong uri ng personal na impormasyon ng mga negosyong kalahok sa opt out na tool.

Ang Iyong Mga Karapatan at Opsyon

Ang CCPA ay nagbibigay sa mga naninirahan sa California ng karapatan na:
  • Malaman kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon;
  • Kuhanin, hilingin, at tanggapin ang anumang personal na impormasyong nakolekta namin sa isang portable na pamamaraan;
  • Hilingin na burahin namin ang iyong personal na impormasyon (alinsunod sa ilang partikular na pagbubukod); at
  • Mag-opt out sa pagbebenta o pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon.

Upang gamitin ang alinman sa mga karapatang ito, mangyaring magsumite ng isang maaaring maberipikang kahilingan ng consumer sa amin sa:

Ikaw lang o ang isang taong itinalagang kumilos sa iyong ngalan ang maaaring magsagawa ng maaaring maberipikang kahilingan ng consumer na nauugnay sa iyong personal na impormasyon. Maaari ka ring magsagawa ng isang maaaring maberipikang​​​​​​​ kahilingan ng consumer sa ngalan ng isang menor de edad. May karapatan kang humiling na makuha ang mga ito nang dalawang beses lamang sa anumang 12 buwang panahon, ngunit maaari kang mag-opt out sa pagbebenta ng iyong personal na impormasyon sa anumang panahon.

Hindi namin tatanggihan ang iyong paggamit ng aming mga serbisyo o hindi ka namin bibigyan ng ibang antas ng kalidad o serbisyo dahil sa iyong paggamit ng alinman sa iyong mga karapatan sa CCPA.

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa Paunawa ng CCPA na ito o sa aming Patakaran sa Pagkapribado, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa consumer.privacy@vitas.com, sa pamamagitan ng form na ito, o sa pamamagitan ng liham sa koreo sa: Corporate Marketing, VITAS Healthcare, 201 S. Biscayne Blvd, Ste. 400, Miami, FL 33131.