Mga Gabay sa Pagiging Karapat-dapat sa Hospice

Sa pamamagitan ni:

Pinalalakasan ng napapanahon at naaangkop na pagkilala ng mga pasyente na karapat-dapat para sa hospice ang posibilidad na sila at ang kanilang mga pamilya ay makikinabang sa mabait na pangangalaga sa pagtatapos ng buhay. Ayon sa batas,dapat patunayan ng mga propesyonal sa pangangalaga ng pangkalusugan na natutugunan ng mga pasyente ang mga panuntunan upang maging karapat-dapat para sa isang referral sa isang hospice provider

Sino ang Kwalipikado para sa Hospice Care?

Para maging karapat-dapat sa hospice ang isang pasyente, isaalang-alang ang sumusunod na mga panuntunan:

 • Ang sakit ay wala ng lunas (isang prognosis ng ≤ {[# 0]} na buwan) at ang pasyente at/o pamilya ay pumili ng palliative care.
 • Ang pasyente ay nahihirapan nang kumilos tulad ng tinutukoy ng alinman:
 • Ang pasyente ay may pagbabago sa katayuan sa nutrisyon, e.g., > 10% nabawasan ng timbang ang katawan sa mga nakaraang 4-6 buwan
 • Ang pasyente ay may kapansin-pansin at nakadokumentong paglala sa pangkalahatang kalagayang klinikal sa nakaraan 4-6 buwan, tulad ng ipinakita ng di-bababa sa isa sa mga sumusunod:
  • ≥ 3 pagka-confine sa ospital o mga pagbisita sa ED
  • Pagbawas sa kakayahan sa pisikal na aktibidad
  • Pagbawas sa kakayahang mag-isip
 • Iba pang mga comorbid condition

Ang mga panuntunang ito-ibinigay na madaling gamitin at hindi bilang kapalit ng propesyonal na pagpapasya ng doktor-tutulong sa mga doktor na matukoy kung natutugunan ng kanilang mga pasyente ang mga klinikal na panuntunan para sa pagiging karapat-dapat ng hospice para sa mga sakit na nagdudulot ng maagang pagkamatay

Libreng Download: Checklist ng Pagiging Karapat-dapat sa Hospice

Mga Partikular na Panuntunan sa Sakit para sa Pagiging Karapat-dapat ng Hospice