Paano Tumutulong ang Hospice sa Emergency Medicine

Mga Manggagamot: Kuhanin ang Aming Checklist ng Pagiging Karapat-dapat sa Hospice

Ang mga clinician sa emergency department (ED) ay karaniwang nag-aasikaso ng mga pasyenteng may malubhang sakit, na malapit na sa katapusan ng buhay o na-readmit dahil sa mga hindi gumagaling at bumabalik na sintomas at mga kumplikadong pangangailangan.

Karaniwan, ito ang mga pasyenteng mas gustong bawian ng buhay sa bahay,1 ngunit nahihirapan sila sa kanilang sintomas, tumitindi ang sintomas, o nagkakaroon ng alalahanin ang mga tagapag-alaga kaya sila dinadala sa emergency department, na madalas pinapayo sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa bahay o sa skilled nursing facilities.

Bilang iyong hospice partner, ibinibigay ng VITAS ang pagtatalaga ng kawani at paghahatid ng pagkaeksperto para direktang mailipat ang mga pasyenteng may malubhang karamdaman sa ED sa VITAS para sa hospice care sa bahay o iba pang naaangkop na lugar sa pangangalaga.

Bakit Dapat I-refer ng Mga Emergency Department ang Mga Pasyente sa Hospice?

Kadalasang nakakatagpo ang mga manggagamot sa Emergency Medicine ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman na muling ipinapasok dahil sa malubha, paulit-ulit na mga sintomas at mga kumplikadong pangangailangan. Ang VITAS ay nagbibigay ng mga kumplikadong modality para sa mga pasyenteng nangangailangan ng mas matinding antas ng hospice care, na makakasuporta sa kanila sa mahusay na paglabas sa ED at sa aming natatanging kakayahang mamahala ng mga sintomas sa bahay o sa isang maikling pananatili sa isang general inpatient na hospice unit.

Tulad ng mga kawani sa ED, ang mga miyembro ng team ng VITAS ay available 24/7/365 din para sa mga pagsusuri, konsultasyon, at pag-admit sa hospice, para mabawasan ng gawain ang mga kawani sa ED na maraming ginagawa sa lahat ng oras ng araw, kasama ang mga weekend at holiday.

Kasama sa mga kumplikadong modality na ibinibigay ng VITAS ang:

 • Mga intravenous therapy, paracentesis, thoracentesis
 • PEG tube care at tube feedings
 • High-flow oxygen, chest tube/PleurX, BiPAP, CPAP
 • Compassionate ventilator withdrawal
 • Pag-aalaga na tracheostomy
 • Maagap na pangangalaga/pangangasiwa ng sugat
 • Pagpapahupa ng palliative lang na sintomas/pananakit
 • Bukas na formulary
 • Mga karagdagang suporta mula sa mga full-time na medical director, respiratory therapy, PT/OT/speech therapy, pagpapayo sa nutrisyon, at higit pa

Kailan ang Tamang Panahon para I-refer ang isang Pasyente sa ED sa Hospice?

Ang mga pagbisita sa ED ay karaniwang nagmamarka ng inflection point sa paglubha ng karamdaman at nagpapahiwatig ng mas mabilis na paghina ng katawan.2 Sa katunayan, humigit-kumulang 75% ng mas matatandang nasa hustong gulang na may matindi, at life-limiting illnesses ang bumibisita sa emergency department sa huling 6 buwan ng buhay.1

Pag-isipan ang pag-refer sa hospice para sa mga pasyenteng nakakaranas ng:

 • Humihinang kalagayan ng paggana ng katawan, at lumulubhang pahirap ng sintomas sa kabila ng nagpapatuloy na paggagamot
 • Mga advance na directive na nagpapahiwatig ng kagustuhan ng pasyente para sa kalidad ng buhay kaysa sa patuloy na mga medikal na interbensyon
 • Ang sagot na "hindi" sa tanong na: "Magugulat ka ba kung ang pasyenteng ito ay mamatay sa susunod na 3-6 buwan?" 

Inililipat ng koordinasyon ng pag-aalaga ng VITAS ang mga pasyente nang tuluy-tuloy patungo sa hospice care sa bahay. Kapag ang mga sintomas at pananakit ay hindi na mapamahalaan sa bahay, ang VITAS ay makakapagbigay ng pangangalaga sa isang freestanding inpatient na hospice unit o sa mga general inpatient na higaan sa isang lokal na ospital o skilled nursing na pasilidad.

Ang hospice ay isang sekundaryang lugar ng pangangalaga lang na makakapag-alok ng apat na antas ng pangangalaga para matugunan ang mga klinikal na pangangalaga ng mga pasyente.

Marami Pang Resources Tungkol sa Hospice at Emergency Medicine:

1Kaiser Family Foundation/The Economist Four-Country Survey of Aging and End-of-Life Medical Care (2017). Isinasagawa tuwing Marso 30-Mayo 29, 2016.

2Ang mga pagbisita sa ED ay karaniwang nagmamarka ng inflection point sa paglubha ng karamdaman at nagpapahiwatig ng mas mabilis na paghina ng katawan.