Palliative Performance Scale (PPS) at Hospice

Ayon kay

Ang Palliative Performance Scale (PPS)1 ay puwedeng pagbatayan ng mga pasya tungkol sa pagiging kwalipikado ng pasyente sa hospice sa pamamagitan ng pagtulong sa mga clinician na makilala ang functional decline (kawalan ng kakayahan na makagawa o makakilos) ng isang pasyente.

Para sa mga pasyente ng oncology, ang PPS na score na 70% o mas mababa pa ay maaaring nagpapahiwatig ng pagiging karapat-dapat sa hospice.

Para sa karamihan sa iba pang mga uri ng sakit, ang isang pasyente na may PPS na score na 50% o mas mababa pa ay maaaring karapat-dapat sa hospice. Ang isang pangkalahatang pamamaraan upang malaman ito ay sa pamamagitan ng pagtanong sa iyong sarili: "Ang pasyente ba na may malubhang karamdaman ay namamahinga (nakaupo at nakahiga) nang mahigit pa sa 50% ng kanilang mga oras habang sila ay gising?"

PPS na Rating Kakayahang Maglakad Pangangalaga sa Sarili Kakayahang Kumain at Uminom Antas ng Kamalayan Aktibidad Katibayan ng Sakit
100 Lubos Lubos Normal Lubos Normal Walang katibayan ng sakit
90 Lubos Lubos Normal Lubos Normal May ilang katibayan ng sakit
80 Lubos Lubos Normal o nabawasan Lubos Normal na may pagsusumikap May ilang katibayan ng sakit
70 Nabawasan Lubos Normal o nabawasan Lubos Hindi makagawa ng normal na gawain May ilang katibayan ng sakit
60 Nabawasan Paminsan-minsang May Tulong Normal o nabawasan Lubos o nalilito Hindi makagawa ng mga libangan/gawaing-bahay Makabuluhang sakit
50 Kalimitang Nakaupo/Nakahiga May Malaking Tulong Normal o nabawasan Lubos o nalilito Hindi makagawa ng anumang gawain Malawak na saklaw ng sakit
40 Kalimitang nakahiga Kumpletong Pagbibigay-tulong Normal o nabawasan Lubos, inaantok, o nalilito Hindi makagawa ng anumang gawain Malawak na saklaw ng sakit
30 Nakaratay sa Kama Lubos-lubusang Pag-aalaga Nabawasan Lubos, inaantok, o nalilito Hindi makagawa ng anumang gawain Malawak na saklaw ng sakit
20 Nakaratay sa Kama Lubos-lubusang Pag-aalaga Kaunting pag-sipsip Lubos, inaantok, o nalilito Hindi makagawa ng anumang gawain Malawak na saklaw ng sakit
10 Nakaratay sa Kama Lubos-lubusang Pag-aalaga Buwanang pangangalaga lamang Inaantok o nasa coma Hindi makagawa ng anumang gawain Malawak na saklaw ng sakit

Ginagamit din ng VITAS ang PPS upang mapag-aralan ang kakayahan ng mga pasyente na makakilos at makipagtulungan sa pagtaguyod ng mga plano ukol sa palliative care. Nagbibigay kami ng mga palliative na solusyon para sa mga sintomas ng isang pasyente na kuwalipikado sa hospice, kabilang ang pananakit at iba pang pisikal, psychosocial at espirituwal na mga sintomas.

Nakatuon ang lahat ng mga pamamaraan sa pagpapabuti ng pangkalahatang kaginhawahan at quality of life ng pasyente kapag malapit na ang katapusan ng buhay.

Ang VITAS app ay mayroong isang PPS na calculator na kung saan ang impormasyon ay dumadaloy sa magkabilang direksyon. I-download na ngayon.

1Pinagmulan: Anderson F, Downing GM, Hill J, et al: PPS: A new tool. J Palliative Care 12(1):5, 1996.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?