VITAS Advantage: Mga Pinuno sa Pag-iisip

Kapag oras nang makipag-partner sa isang hospice, piliin ang VITAS, ang provider na nagtatakda ng pamantayan para sa nakatuon-sa-kaginhawahan na end-of-life care.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Ang pinakamainam na ka-partner ay isang pinuno sa pag-iisip sa pangangalagang pangkalusugan na sumusuporta sa mga klinikal na propesyonal sa kasalukuyan at hinaharap sa pamamagitan ng edukasyon, para masiguro ang mas mataas na uri ng pangangalaga para sa mga pasyente ngayon at sa pati na rin sa mga susunod na henerasyon.

Para sa mga Ospital

Sa paggamit ng aming pakikipagsamahan sa mga eReferral na plataporma, gumagamit ang VITAS ng mga live na data-feed at protocol na nakabatay sa ebidensya para mapahusay ang koordinasyon ng pangangalaga, mga pinabilis na digital na referral, at masiguro ang mga napapanahong transisyon sa end-of-life care, sa ospital mo man o kaya ay sa mas ninanais na kinalalagyan ng pasyente.
Nakikipag-usap ang isang manggagamot sa isang lalaking pasyenteng nakahiga sa kama

Para sa mga Doktor

Bilang isang modelo ng pangangalaga na pangunahing pinopondohan ng Medicare at Medicaid, sinusuportahan namin ang tatlong layunin at mga alternatibong modelo ng pagbabayad ng Centers for Medicare & Medicaid Services. Makakatulong din sa mga doktor ang aming board-certified na mga medical director na matugunan ang mga pangangailangan sa graduate education sa medisina.
Pinapangunahan ng isang doctor ang isang sesyon ng pag-aaral sa isang conference room

Para sa Pangangalaga na Pangmatagalan

Bilang mga tagapag-pakilala ng mga bagong displina ng hospice at benepisyo sa Medicare, kami ay mga dalubhasa sa mga batas ng estado at pederal na may kaugnayan sa hospice sa mga LTCF at sumusuporta sa aming mga ka-partner sa mga nauugnay na edukasyonal na materyal, at pati na rin ang pagbibigay-tulong sa survey ng estado. Naghahandog din kami ng suporta sa mga pasyenteng may dementia sa pamamagitan ng nakabatay-sa-ebidensya at proprietary na pamamaraan ng pangangalaga na nakakabawas sa paggamit ng mga antipsychotic.
Nakikipag-usap ang isang manggagamot sa isang pasyente habang sila ay parehong nakaupo sa sofa