Ang Proseso ng Pag-refer sa Hospice

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

Sa VITAS, kami ay mga espesyalista sa end-of-life care. Ang aming mga hospice team ay sanay na maunawaan ang mga pasyente at pamilya habang pinagdaraanan nila ang malubhang karamdaman at para mapamahalaan ang mga transisyon sa pangangalagang pangkalusugan patungo sa pangangalagang nakaangkop sa kanilang mga layunin, kahilingan, at pagpapahalaga.

Paano Mag-refer ng Pasyente sa Hospice

Ang mga pag-refer sa hospice ay ginagawa ng clinician, at pinapasimple ng VITAS ang proseso ng pag-refer sa hospice.

Hinihikayat namin ang lahat ng propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na magkaroon ng pag-uusap sa mga layunin ng pangangalaga sa iyong mga pasyente-at matutulungan naming kayong pangasiwaan ito. Tawagan lang kami. Maaari ka ring makatanggap ng edukasyon tungkol sa hospice mula sa aming mga webinar at personal na pagsasanay.

Ginagawa naming simple at protektado ang mga referral sa hospice, ito man ay sa pamamagitan ng mobile app o telepono. Nagbibigay kami ng mga guidelines na tumutulong upang malaman kung eligible ka sa hospice.

 1. Tukuyin kung ang iyong pasyente ay karapat-dapat para sa hospice care. Ang hospice ay may mga alituntunin, na pangkalahatan at partikular sa sakit, para matukoy ang pagiging karapat-dapat ng pasyente. Ang mga hospice patient ay sinusuri ng kanilang hospice team sa mga regular na pagitan para matukoy ang patuloy na pagiging karapat-dapat pagkalipas ng 6 buwan. Karapat-dapat ba ang iyong pasyente? Hanapin ang mga alituntunin sa pagiging karapat-dapat sa hospice dito gamit ang isang interactive na PPS Scale.
 2. Magkaroon ng mga layunin ng pangangalaga na pag-uusap sa iyong pasyente at/o kanilang pamilya. Maaaring mahirap ang katapusan ng buhay na pag-uusap sa isang pasyente, pero may mga subok nang paraan para mapadali ito. Ang pinakamainam na oras para makipag-usap tungkol sa mga kagustuahan sa katapusan ng buhay ay kapag hindi pa masyadong malubha ang sakit ng pasyente. Pag-usapan ang paksa sa mga regular na pagbisita sa opisina, batay sa mga bagong sintomas, palatandaan ng paglubha ng sakit, mga opsyon, advance na care planning, at mga detalye tungkol sa kung paano makakatulong ang hospice at palliative care. Maaari mong gamitin ang aming VITAS mobile app para suportahan ang iyong pakikipag-usap sa iyong mga pasyente. Umaasa ang mga pasyente at pamilya sa iyong pagkaeksperto. Kung kailangan mo ng tulong sa mga pag-uusap sa layunin ng pangangalaga, umasa sa mga sanay na VITAS staff at handang mapagkukunan para sa tulong.
 3. Mag-refer. Piliin ang paraang epektibo para sa iyo:
  • Mula sa aming hospice referral app. Madali, ligtas, at walang aberya ang mga pag-refer sa hospice sa pamamagitan ng mobile form o face sheet capture, na parehong nagreresulta sa isang in-app na kumpirmasyon mula sa VITAS. Umasa sa app para sa mga alituntuning partikular sa sakit at mga interactive na tool sa pagsusuri para matukoy ang pagiging karapat-dapat. I-download ang VITAS app ngayon, i-personalize ito batay sa iyong tungkulin at magsimula kaagad na mag-refer ng mga pasyente.
  • Tawagan ang VITAS sa 855.336.1418 para mag-refer ng pasyenteng karapat-dapat sa hospice. Isang propesyonal ng VITAS hospice admission ang sasagot sa iyong tawag anumang oras ng araw o gabi, 365 araw sa isang taon. Hihilingin sa iyong ibigay ang iyong sariling impormasyon sa pagkakakilanlan kasama ng pangalan at apelyido, numero ng telepono, lungsod, estado, zip code ng pasyente.

Nauunawaan ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman at ng kanilang mga pamilya ang kahalagahan ng oras. Tiyaking ang isang napapanahon, at may kabatirang referral sa hospice ay magbibigay sa kanila ng panahon kapag pinakakailangan nila ito.

Impormasyon sa Referral sa Hospice

Halos 70% ng mga American ang nagsasabing gusto nilang mamatay sa bahay, kung papipiliin sila.1 Makakatulong sa mga pasyente ang hospice care para makamit ang layuning iyon sa katapusan ng buhay.

Nagbahagi ang mga pamilya ng pasyente ng magandang opinyon sa hospice care:

 • Mahigit 70% ng mga pamilya ang nagbigay ng rating sa pangangalaga na "napakahusay" noong nakatanggap ang mga pasyente ng hospice care2
 • Wala pang 50% ng mga pamilya ang nagbigay ng rating sa pangangalaga na "napakahusay" noong namatay ang kanilang mga pasyente sa isang institusyon o sa home health services2

Isa sa limang tao ang nag-ulat na isa sa kanilang sambahayan na nagkaroon na dati ng karanasan sa hospice care.2 Sa mga iyon:

 • 87% ang nagsabing mayroon silang positibong opinyon tungkol sa hospice3
 • 58% ang may napakapositibong opinyon3

Sa pamamagitan ng napapanahong referral sa hospice, matitiyak na ang iyong mga pasyente ay makakatanggap ng higit pang pangangalaga sa modelo ng VITAS Care, na titiyak na makakatulong namin ang iyong practice at mapapanatili naming napapamahalaan ang mga sintomas ng kanilang sakit.

1Kaiser Family Foundation/The Economist Four-Country Survey of Aging and End-of-Life Medical Care (2017). Isinasagawa tuwing Marso 30-Mayo 29, 2016.

2Teno J.M., Clarridge B.R., et al. (2004). Mga pananaw ng pamilya tungkol sa end-of-life care sa huling lugar ng pangangalaga. JAMA, 291(1):88–93.

3Hamel, L., Wu, B., and Brodie, M. (2017). Mga pananaw at karanasan sa end-of-life medical care sa U.S. The Henry J. Kaiser Family Foundation, Menlo Park, CA.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.