Mga Panuntunan kung sino ang karapat dapat tumanggap ng Hospice at Palliative Care

Kailangan ba ng iyong pasyente ang pangangalagang hospice o palliative? Ang pasyente ay karapat-dapat sa hospice care kung ang doktor ay gumawa ng klinikong pagpapasya na ang itatagal ng buhay ay anim na buwan o mas maikli na lamang kung ang karamdamang walang lunas ay tumuloy sa kanyang normal na pagsulong