Ang Hospice ay isang Solusyon sa Pangangalaga para sa mga Residende sa mga Assisted Living Facility

Kapag nangangailangan ang mga residente ng mga assisted living facility (ALF) ng skilled nursing care, ang hospice ay isang kapaki-pakinabang na solusyon sa pangangalagang pangkalusugan para sa pasilidad at mga residente.

Ang hospice ay isang partikular na kapaki-pakinabang na opsyon kung inaatasan ng mga patakaran ng estado o ng ALF ang mga residente na may malubhang karamdaman o malapit na sa katapusan ng buhay na ma-discharge sa mga mas mataas na antas ng pangangalaga, sa loob o labas ng ALF.

Ang hospice care sa ALF ay:

 • Nagpapanatili ng daloy ng reimbursement/bayad sa pasilidad para sa mga non-hospice services
 • Sinusuportahan ang pagtanda ng tao sa kanyang kinalalagyan sa pamamagitan ng paghahatid ng iba't ibang mga hospice services-medikal, emosyonal, at espirituwal-nang direkta sa residente ng ALF
 • Iniiwasan ang paglipat sa ibang lugar o ang nakakapinsala at posibleng nakakahamak na transisyon ng pangangalaga kapag malapit na ang katapusan ng buhay, at siyang nagpapabuti sa emosyonal at pinansyal na kahirapang dinaranas ng residente at pamilya

Ang Maayos na Transisyon sa Hospice ay Nagbibigay-suporta sa mga Residente, Pamilya, at Staff

Sa pamamagitan ng referral sa hospice, napapanatili ang mga residente sa ALF para sa end-of-life care, sa tulong ng sanay na medical/psychosocial na pangangalaga at karagdagang personal care na ibinibigay ng hospice team. Mananatili ang mga residente sa mga pamilyar na kapaligiran habang nagbibigay ang VITAS ng pangangalagang nakatuon sa kaginhawahan, kagamitan, at mga supply na tumutugon sa diagnosis sa hospice, habang patuloy na nagbibigay ang ALF ng mga serbisyo na hindi nauugnay sa hospice.

Sa panahon ng pagsusuri sa residente, pamilya, at staff ng ALF, kikilalanin ng hospice admissions nurse kung aling mga serbisyo ang kasalukuyan nang ibinibigay ng ALF at kung aling mga karagdagang serbisyo o supply ang kinakailangan para panatilihing kumportable sa pasilidad ang residente. Posibleng kasama sa mga serbisyo ng ALF (na kung minsan ay may karagdagang bayad) ang housekeeping, suporta ng aide, o pagbibigay ng gamot.

Nakikinabang ang mga Residente ng ALF Mula sa Pagkadalubhasa, Kagamitan, mga Supply at 24/7 na Pangangalaga ng Hospice

Nagbibigay ang hospice team ng mga karagdagang antas ng suporta na nauugnay sa diagnosis ng residente, kasama ang:

 • Pangangalaga sa ALF sa pamamagitan ng mga regular na naka-schedule na pagbisita mula sa mga miyembro ng interdisciplinary hospice team: nurse, aide, doctor, social worker, kapilyan, at boluntaryo
  • Sa tulong ng attending physician, pangangasiwaan ng hospice nurse at doctor ang medikal na pangangalaga at ia-update nila ang plano sa pangangalaga ng residente, ayon sa kinakailangan
  • Tutugunan ng hospice aide, social worker, kapilyan, at boluntaryo ang mga pangangailangan sa personal na kalinisan, emosyonal na pangangailangan, at espirituwal na pangangailangan ng residente.
 • Napapanahong paghahatid ng mga medikal na kasangkapan sa residente, tulad ng hospital bed, wheelchair, walker, upuang arinola, mga gamot, at iba pang mga supply.
  • Kapag mayroon nang referral sa hospice, karaniwang sinusuportahan ng VITAS ang pagbabago ng paraan ng pag-aalaga sa loob ng 24 oras.
 • Tulong mula sa isang social worker ng hospice, na makakatulong sa mga benepisyo sa insurance o koneksyon sa iba pang mga resource ng komunidad
 • Naghahandog ang VITAS ng dalubhasang pangangasiwa ng sintomas para mapabuti ang karanasan ng residente. Posibleng kasama sa mga modality ang high-flow oxygen, pangangalaga sa sugat, pamamahala ng fluid, at iba pang mga pinagsamang serbisyo.
 • Patuloy na suporta para sa mga pag-uusap tungkol sa mga layunin ng pangangalaga, advance na care planning, at mga advance na direktiba para malaman kung ano ang nauunawaan ng mga residente tungkol sa kanilang diagnosis, mga sintomas, at prognosis, at para matulungan silang matukoy ang kanilang mga layunin, pinahahalagahan, at kahilingan para sa end-of-life care habang humihina ang kanilang kalusugan
 • Suporta sa panahon ng kamatayan, kasama ang pakikipag-ugnayan sa doctor at paglilipat ng labi sa funeral home
 • Tulong para sa pamilya pagdating sa mga pagsasaayos ng libing
 • Napapanahon na lagda ng doktor sa sertipiko ng kamatayan
 • Espirituwal na suporta at pastoral na pangangalaga mula sa isang hospice chaplain
 • Bereavement support para sa pasyente, pamilya, at ALF staff patungo sa at hanggang sa 13 buwan pagkatapos ng pagkamatay

Ang hospice care ay isang posibleng solusyon para sa end-of-life care sa ALF na kinalalagyan, isang solusyon na napapakinabangan ng mga ALF sa isang hindi kompetitibong pamamaraan at nagbibigay sa mga residente ng katiyakan na puwede silang manatili sa bahay (saanman ang itinuturing nilang tahanan) para sa end-of-life care.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.