Mga Doktor at Hospice: Isang Partnership para sa Mga Pasyente

Sa VITAS app, mabilis, ligtas at simple ang mga referral.

Ang iyong mga pasyente ay nakasalalay sa iyong paggabay sa paggawa ng ilan sa pinakamahalagang desisyon sa pangangalaga sa kalusugan na gagawin nila. Hindi ba dapat kumuha ka ng isang hospice provider na may napatunayan nang maghatid ng pinakamataas na kalidad ng mga serbisyong klinikal, espirituwal at emosyonal na suporta?

Hospice bilang Bahagi ng iyong Tuloy-tuloy na Pag-aalaga

Ang mga hospice service ng VITAS ay espesyal na idinisenyo upang madagdagan ang mataas na level ng pangangalaga na ibinibigay sa pasyente ng mga doktor at mga kawani ng klinikal. Ang aming kawani ay aktibong sinusubaybayan at pinangangasiwaan ang mga pagbabago/paghina ng kalagayan ng iyong pasyente.

VITAS: Eksperto sa Mga Transisyon sa Pangangalaga

Bukod pa sa pangangasiwa ng mahusay na transisyon ng pasyente, pagsasagawa ng medication reconciliation, pagtulong para mabawasan ang mga maiiwasang muling pagpapaospital at pagbisita sa ED, at pagtulong sa pagpapataas ng mga marka sa HEDIS® at CAHPS®, nagbibigay ang VITAS ng:

 • Ekspertong pangangalagang medikal, pangangasiwa ng sakit at sintomas at emosyonal at espirituwal na suporta
 • In-home na hospice care, kahit na ang bahay ay isang pribadong tirahan, pasilidad sa pangangalaga o assisted living community o pamayanang tumutulong
 • Mga lima o higit pang mga pagbisita sa bawat pasyente bawat linggo ng isang miyembro ng grupo ng VITAS interdisciplinary hospice
 • 24 na oras na access sa staff ng VITAS sa pamamagitan ng mga VITAS Care Connection Center
 • Ang mga shift ng patuloy na pag-aalaga sa bahay ng pasyente kapag medikal na naaangkop hanggang makontrol ang mga sintomas
 • Paghahatid ng lahat ng home medical equipment sa bahay, mga gamot at mga gamit na nauukol sa karamdamang walang lunas
 • Bereavement support ng mga tauhan ng VITAS hanggang sa 13 buwan para sa pamilya

Kailan ang tamang Oras na I-refer ang isang Pasyente sa Hospice?

Maaaring maging partner ng VITAS ang mga doktor

Ang Hospice care ay pinaka-kapaki-pakinabang kung ito ay ibinigay nang ilang buwan, sa halip na linggo o araw. Bilang karagdagan sa pangangasiwa ng sakit at sintomas, ang hospice ay maaaring mapahaba at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang karagdagang oras ay nag-aalok ng oportunidad upang matugunan ang mga espirituwal na pangangailangan pati na rin ang pinansiyal, praktikal at relasyong mga bagay.

Madalas, ang aming ekspertong pag-aalaga ay ang eksaktong kailangan ng mga pasyente na:

 • May hindi matugunang pangangailangan sa sakit
 • Bumibisita nang madalas sa emergency room para sa parehong mga sintomas o kalagayan
 • Nanggaling na sa ICU nang walang pagbabago
 • Na-admit muli sa ospital sa loob ng 30 araw dahil sa parehong kalagayan

Mga Partikular na Panuntunan sa Sakit para sa Pagiging Karapat-dapat ng Hospice

Mukhang hindi pasyenteng may end-stage COPD ang isang cancer patient na posibleng handa na sa hospice services. Talagang iba't iba ang mga palatandaan ng kanilang klinikal na paghina.

Ang VITAS ay nagbibigay ng mga alituntunin sa pagiging karapat-dapat sa hospice para sa mga pinakamadalas na diagnosis. Makikita mo ang mga ito sa aming mobile app at ang mga link sa content ng aming website ay nasa ibaba:

 • ALS-Dalawang salik ang mahalaga sa pagtukoy ng prognosis: kakayahang huminga at kakayahang lumunok.
 • Alzheimer's at dementia-Kung hindi na nakakapag-ikot, nakakapagbihis, nakakapaligo, at nakakapagsalita ang iyong pasyente, posibleng karapat-dapat sila para sa hospice care.
 • COPD at sakit sa baga-Pansinin ang pagkakaroon ng dyspnea habang nagpapahinga o nang may kaunting pagpilit.
 • Sakit sa puso-Kasama sa mga katangian ang NYHA Class III o IV.
 • HIV at AIDS-May mababang CD4 counts at mas mababang performance sa KPS scale ang iyong pasyente.
 • Liver disease-Pansinin ang pagkakaroon ng hindi nawawalang sintomas ng pagpalya ng atay.
 • Oncology-Ang pinakamalaking tagatukoy ay ang functional na status ng iyong pasyente sa ECOG scale o PPS.
 • Renal disease-Karapat-dapat ang sinumang pasyenteng hindi pinili ang rehabilitative dialysis.
 • Sepsis at concomitant end-state disease-Karapat-dapat ang sinumang pasyente na may malubhang karamdaman at klinikal na kumplikasyon ng sepsis.

Makipag-ugnayan sa amin upang malaman kung papaano kayo matutulungan ng VITAS na mapangalagaan ang inyong pasyente.

Ang Inyong Responsibilidad Bilang Attending Physician

SA VITAS, ibinibigay namin sa iyo ang oportunidad na magkaroon ng kaugnayan sa pangangalaga sa katapusan ng buhay ng iyong mga pasyente depende sa iyong availability-attending o following.

Nakadepende ang mga plano sa pangangalaga ng VITAS sa pag-apruba ng attending physician. Kung magre-refer ka ng pasyente sa hospice, na magtatalaga sa iyo bilang attending physician, maaari mong mapanatili ang kontrol at bill para sa pangangalagang ibinibigay mo na nauugnay sa terminal na diagnosis.

Bilang attending physician para sa (mga) pasyente na inyong ini-refer sa VITAS para sa hospice services, kayo ay isang mahalagang miyembro ng aming interdisciplinary team, na siyang may pangkalahatang responsibilidad para sa pamamahala at pagbibigay ng hospice care sa mga pasyenteng ito.

Upang makapagbigay ng hospice care sa inyong mga pasyente, kinakailangang makatanggap ang VITAS ng, sa panahon na na-admit ang pasyente sa hospice care, isang sertipikasyon na, base sa inyong klinikal na kadalubhasaan, ang prognosis ng pasyente ay para sa life expectancy na anim na buwan o kulang pa kung ang karamdamang walang lunas ay magpatuloy sa kanyang normal na kurso.

Bilang ang attending physician, kayo ay magkakasamang may pananagutan kasama ng doctor ng VITAS at ng interdisciplinary team para sa pagtatatag, pagsusuri at pagbabago ng inyong plan of care para sa pasyente. Regular kayong kukunsultahin tungkol sa inyong plan of care para sa pasyente sa hospice at hinihikayat na sumali sa mga pagpupulong ng interdisciplinary team ng VITAS.

Huwag Mong Ipagpaliban ang Hospice Dahil sa Mga Pinansyal na Problema ng Pasyente

Saklaw ng Medicare Hospice Benefit ang 100 porsyento ng halaga ng pangangalaga na may kaugnayan sa karamdamang walang lunas ng pasyente. Sa karamihan ng mga estado, ang gastos sa hospice ay sinasaklaw din ng Medicaid, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga pribadong plano sa seguro.

Kuhanin ang PDF: Ang Medicare Hospice Benefit