Ang Iyong Pasyente ay Parang Nasa Bahay Din Sa Hospice Care

Makipag-ugnayan sa amin upang malaman kung papaano kayo matutulungan ng VITAS na mapangalagaan ang inyong pasyente.

Kapag ang mga tradisyonal na paggagamot o lunas ay hindi na epektibo o kanais-nais, nagbibigay ng hospice care ang VITAS para sa inyong mga pasyente sa bahay, kahit saanmang lugar ito na itinuturing nila bilang kanilang tahanan.

Kukunin ng maraming level ng pangangalaga mula sa inyo at sa inyong mga tauhan ang mga paghamon na dulot ng mga sintomas na may kaugnayan sa katapusan ng buhay, palaging nagbabagong mga pangangailan ng pasyente, mga tawag at krisis sa labas ng normal na oras ng trabaho, at mga pagbisita sa ED at mga muling pag-admit sa ospital. Ginagamit ng inyong pasyente ang Medicare hospice benefit upang makatanggap ng mapagmalasakit na pangangalaga sa isang pamilyar na lugar.

  • Hospice Care sa Bahay, Kahit Saanmang Lugar Ito na Itinuturing ng Pasyente Bilang Kanyang Tahanan: Nagbibigay ang VITAS ng mga hospice services sa pribadong bahay ng pasyente, sa nursing home o sa assisted living facility. Tingnan ang mga lokasyon na aming pinagsisilbihan >
  • Kadalubhasaan at Suporta sa Hospice: Ang VITAS interdisciplinary team -doctor, nurse, social worker, kapilyan, espesyalista ukol sa pangungulila sa pagpanaw ng tao at boluntaryo-ay nangangasiwa ng klinikal, psychosocial, at espirituwal na pangangalaga. Ang mga plano ng pag-aalaga na nakatuon sa pasyente ay regular na binabago. Maaaring piliin ng pangunahing manggagamot (primary care physician o PCP) ng pasyente na manatiling kabahagi pa rin nito. 
  • Mga Kagamitan, Supply, at Pag-rereseta na May Kaugnayan sa Hospice: Ang VITAS Home Medical Equipment ay nagpapadala ng kagamitan at mga supply (hal., kama ng ospital, wheelchair, mga lampin, oxygen) sa bahay ng pasyente. Ang mga pag-rereseta ay ino-order sa pamamagitan ng VITAS na app.
  • 24/7 na Pangangalaga sa Bahay na Nakatuon sa Pasyente, ang Layunin ay Katahimikan, Kaginhawahan at Quality of Life
    • Regular na mga pagbisita sa bahay ng hospice team, sinusuportahan nito ang pasyente at ang tagapag-alaga ng pamilya.
    • Continuous na paggagamot, kapag medikal na naaangkop, nagbibigay ng pansamantalang 24-oras na mga shifts ng continuous na paggagamot (ang tawag ng VITAS sa serbisyong ito ay Intensive Comfort Care®) sa tabi ng kama hanggang sa mawala ang mga sintomas.
    • Telecare ay nagbibigay ng 24/7 access sa isang dalubhasa sa pangangalaga sa pasyente na makasasagot ng mga katanungan, lutasin ang mga krisis o magpapunta ng isang naka-on-call na tauhan ng hospice sa bahay. Ang layunin: iwasan ang magastos na muling pag-admit sa ospital at hindi kinakailangang mga pagbisita sa emergency department.

Kung hindi sapat ang pangangalaga sa bahay, mayroon ding inpatient na pangangalaga upang mapamahalaan ang mga sintomas at mga krisis, o upang mabigyan ang mga tagapag-alaga ng pamilya nang hanggang sa 5 araw ng respite care.

Kumuha ng buod ng kung papaano nagbibigay ang VITAS ng hospice care.