Pagiging Karapat-dapat sa Hospice: End-Stage COPD at Iba Pang mga Uri ng Lung Disease

I-download ang PDF ng mga Panuntunang ito.

Ikaw ba ay pasyente, miyembro ng pamilya, o tagapag-alaga? Matuto pa tungkol sa kung paano nakakatulong ang VITAS sa mga pasyenteng may end-stage na COPD at iba pang uri ng lung disease.

Ang mga Panuntunan para maging karapat-dapat sa hospice para sa COPD at lung disease ay:

Mga pangunahing katangian
 • May kahirapan sa paghinga habang walang ginagawa at/o may kaunti lamang na pagkilos habang nasa oxygen therapy
 • Ang kahirapan sa paghinga ay hindi tumutugon o mahinang tumugon sa bronchodilator therapy
 • Ang pagsulong ng chronic pulmonary disease bilang napatunayan ng isa o mahigit pa sa mga sumusunod:
 • Ang malimit na paggamit ng mga medikal na serbisyo, kabilang ang pagpunta o pagka-confine sa ospital, mga bisita sa ED at/o mga outpatient na pagbisita sa doktor, dahil sa mga sintomas ng pulmonary disease
 • Ang malimit na mga pangyayari ng bronchitis o pneumonia
 • Ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang na ≥ 10 porsyento ng bigat ng katawan sa loob ng nakalipas na anim na buwan
 • Ang unti-unting pagsapit ng walang kakayahan na mag-isang magawa ang iba't ibang mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay (activities of daily living o ADLs) o ang lumilimit na pangangailangan ng tulong sa mga ADL, na nagreresulta sa unti-unting pagsapit ng mas mababang katayuan ng pagganap
Iba pang mahahalagang mga seryosong kadahilanan
 • Cor pulmonale
 • Patuloy na chronic oxygen therapy
 • Resting tachycardia > 100/minuto
 • Nakasalalay sa steroid
 • Cyanosis
Mga hindi normal na resulta mula sa laboratoryo

Bagama't maaaring nakakatulong sa manggagamot ang mga pagsusuring ito sa laboratoryo kapag hinuhusgahan kung nararapat ang pasyente para sa mga serbisyo ng VITAS, ang mga ito ay hindi kinakailangan upang ma-admit ang pasyente.

 • FEV1 ≤ 30 porsyento ng ipinapalagay na post-bronchodilator
 • Ang serial na pagbaba ng FEV1 nang hindi kukulangin sa 40 ml/taon sa loob ng maraming taon
 • PO2≤55sa hangin ng silid
 • O2 sat. ≤ 88 porsyento sa hangin ng silid
 • Paulit-ulit na hypercarbia (PCO2)≥50mm HG

Inihahandog ng VITAS ang mga patnubay na ito bilang isang nakatutulong na aparato. Ang mga ito ay hindi inilalaan bilang kapalit sa propesyonal na pagpapasiya ng isang doktor.

Klinikal na Pagiging Karapat-dapat sa Hospice: End-Stage COPD at Iba Pang Uri ng Lung Disease

Maaaring gumamit ang mga doktor ng mga klinikal na panuntunan upang malaman kung sino sa mga pasyente ang nasa huling anim na buwan ng lung disease. Pagdating sa end-of-life care, ang mga pasyente ay nararapat na physiolohikal at sikolohikal na handa na sa hospice.

Ang hospice care ay idinesenyo upang matulungan ang mga pasyente na:

 • Nahihirapang huminga habang nakapahinga o may kaunting pagkilos
 • Ang pagsulong ng kalagayan hanggang sa nakarating ang sitwasyon na sa kalimitan ng panahon sila ay nasa bahay na lamang
 • Nakaranas ng paulit-ulit na pagbisita sa ED (isa o mahigit pa para sa bawa't quarter) dahil sa impeksyon o mga kaganapan ng respiratory failure
 • Nakaranas ng paulit-ulit na pagpunta o pagka-confine sa ospital (isa o mahigit pa para sa bawa't quarter) at ayaw na nilang ma-admit pang muli
 • Ayaw nang magpa-intubate

Pinapayuhan ng VITAS ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya tungkol sa kanilang mga layunin at mga kahaliling pamamaraan upang mapamahalaan ang mga sintomas upang mapigilan ang hindi ninanais na pagpapa-ospital at pag-intubate.

Mga uri ng hindi malignant, nakalilimita sa buhay, na mga malubhang lung disease:

 • Chronic obstructive pulmonary disorder (COPD)
 • Emphysema
 • Chronic bronchitis
 • Chronic asthma
 • Bronchiectasis
 • Pulmonary fibrosis
 • Cystic fibrosis
 • End-stage tuberculosis

Dalubhasang Programa ng Hospice para sa mga Pasyente na may End-Stage COPD at Iba Pang Lung Disease

Ang kahirapan sa paghinga at ang pagkabalisa na dulot nito ang dalawa sa pinaka-maligalig na mga sintomas na nararanasan ng mga pasyente. Ang mga ito ay kalimitang magagamot sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng mga klinikal na therapy at ang indibidwal na 24-oras na suporta na inihahandog ng hospice. Kabilang sa plan of care ng VITAS para sa end-stage lung disease ang:

 • Komprehensibong pagsusuri ng lahat ng mga miyembro ng interdisciplinary team
 • Pagpaplano ng pag-aalaga bago magka-emergency na katugma sa mga pangangailangan at layunin ng pasyente
 • Ang pagbigay ng tulong na maaaring mayroon o walang kasamang gamot upang mabawasan ang kaganapan ng kahirapan ng paghinga
 • 24-oras na pagtugon sa pagsapit ng kahirapan sa paghinga sa pamamagitan ng isang pinasadyang pang-emergency na pamamaraan
 • Ang mga layunin ng pag-aalaga ay nakatuon sa pagpapabuti ng quality of life ng pasyente

Ano ang nauugnay sa paggamot sa hospice para sa malubhang lung disease?