Medicaid Managed Care at Hospice

Pangangalaga sa Malubhang Karamdaman para sa Inyong Medicaid at Dobleng-Kwalipikadong mga Residente

Kinokontrata ng maraming mga estado ang mga organisasyon ng pinangasiwaang pangangalaga upang makapagbigay ng mga serbisyo ng Medicaid sa mga benepisyaryo. Bilang ang inyong ninanais na ka-partner, maaaring makapagbigay sa inyo ang VITAS Healthcare at ang kanyang mga dalubhasa ng mas mabuting kaalaman tungkol sa benepisyo ng hospice at end-of-life care. Maaari kayong magtiwala na ang inyong mga residente na may malubhang karamdaman ay tumatanggap ng nararapat na pangangalaga, at ang pangangasiwa ng mga claims ay tama at lubos na maayos.

May kadalubhasaan, karanasan, at imprastraktura ang VITAS upang mapangalagaan ang inyong mga residente. Pinagbibigyan-tuon ng interdisciplinary team ang pisikal, emosyonal at espirituwal na mga pangangailangan ng mga pasyente at ng kanilang mga pamilya. Pinangangalagaan ng doktor, nurse, hospice aide, chaplain, social worker at mga boluntaryo ang mga pasyente sa kahit saanmang lugar na kanilang itinuturing bilang kanilang bahay.

Mga Katotohanan Tungkol sa Hospice at Medicaid

  • Ang inyong ahensya ng Medicaid sa state ay naglalathala ng mga halaga ng reimbursement para sa pangunahing mga hospice services at room and board sa pasilidad ng nursing. Regular na tingnan kung mayroong mga pagbabago, dahil ang mga ito ay maraming beses na binabago bawat taon-at minsan ay mas malimit pa dito.
  • Pinagtutugma ng hospice ang pangangalaga ng mga miyembro upang mahadlangan ang pagdodoble ng mga serbisyo, ayon sa pag-uutos ng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)
  • Sa karaniwan, kapag pinili ng pasyente na mailagay siya sa hospice, ang room at board sa pasilidad ng nursing ay direktang binabayaran ng Medicaid Managed Care na nilalang sa hospice. "Ipinapasa" naman ng organisasyon ng hospice ang kabayaran sa pasilidad ng nursing. Sa karaniwan, 95 porsyento lamang ng singil para sa room at board sa pasilidad ng nursing ay dapat bayaran ng Managed Care Organization kapag ang miyembro ay isang pasyente ng hospice sa isang pasilidad ng nursing. Ang modelo ng pagbabayad na ito at ang sistema ng pagpapasa ay maaaring kakaiba depende sa indibidwal na mga Ahensiya ng Medicaid ng estado.

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.