Mga FAQ tungkol sa Coronavirus (COVID-19) at Hospice

Ang coronavirus (COVID-19) na outbreak ay nagpapakita ng mahirap at walang kasiguraduhang panahon para sa mga doktor, pasyente, at pamilya sa mga komunidad sa buong bansa.

Bilang leading provider at pinagkakatiwalaang resource para sa end-of-life care, ganap na nakatutok ang VITAS sa pangako nitong pagbibigay ng napapanahon at madaling maunawaang impormasyon tungkol sa virus, sa epekto nito, at sa aming umuunlad na organisasyonal na pagtugon sa sitwasyon.

Ang mga bagay na madalas itanong na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangkaligtasang protocol para sa mga staff, pasyente, at pamilya sa aming mga pasilidad sa ilalim ng aming pangangalaga. 

Habang nagbabago ang sitwasyon at habang nagbabago ang pangangasiwa namin sa COVID-19, babaguhin ang FAQ na ito para maipakita ang pinakabagong impormasyong available sa amin.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.