Mga Support Group sa Pangungulila: Malayuan, Virtual, at Online

Ang mga support group ng Vitas Healthcare ay nagbibigay ng impormasyon at gabay sa mga nakakaranas ng pangungulila at lumbay.

Naghahandog kami ng iba't ibang libreng support group sa pamamagitan ng telepono at video support group sa pamamagitan ng Zoom, para tumulong na matugunan ang mga pangangailangan ng mga tagapag-alaga. Ang mga support group na ito ay inihahandog ng VITAS Bereavement Services.

Kabilang sa mga inihahandog namin ang patuloy na mga support group, at pati na rin mga mapagpipiliang support group​​​​​​​ na inaabot nang isang sesyon na mula anim hanggang sa 22 linggo. Paki-tingnan muli sa hinaharap, dahil malimit kaming nagdaragdag ng mga bagong grupo.

Kasalukuyang Patuloy na mga Support Group​​​​​​​

Ang mga ito ay linggo-linggong ginaganap sa Zoom, at tumatagal nang 60 minuto ang bawat sesyon:

  • LGBTQ+ at Pangungulila: Tuwing Martes (6:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CT / 3:30 p.m. PT)
  • Grupo de Apoyo General para Hispanoparlantes: Tuwing Miyerkules (8 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT)

Ito ay buwan-buwang ginaganap sa pamamagitan ng telepono, at inaabot nang 60 minuto ang bawat sesyon:

  • Mga Kalalakihan at Pangungulila: Ika-1 Biyernes (1 p.m. ET / Tanghaling-tapat CT / 10 a.m.   

Siyam na Linggong mga Support Group

Ito ay linggo-linggong gaganapin sa pamamagitan ng Zoom, at inaabot nang 60 minuto ang bawat sesyon:

  • Mga Magulang na Nagluluksa sa Pagpanaw ng Kanilang Matatandang Anak: Tuwing Lunes (3 p.m. ET / 2 p.m. CT / Tanghaling-tapat PT)
    • Magsisimula sa Abril 22

12 Linggong Support Group

Gaganapin ito nang linggo-linggo, sa Zoom, at inaabot nang 60 minuto ang bawat sesyon:

  • Pagpanaw ng Asawa: Tuwing Lunes (1 p.m. ET / Tanghaling-tapat CT / 10 a.m. PT)
    • Magsisimula sa Abril 29

Kung gusto mong sumali sa isang video support group sa Zoom, puwede mong tingnan ang mga tagubiling ito. Wala kaming mga support group sa telepono at Zoom sa tatlong pederal na holiday na mga ito: Thanksgiving Day, Christmas Day, at New Year's Day.

Ang lahat ng grupo ay 60 minuto, maliban na lang kung hindi ganito ang isinasaad.

Sa aling grupo mo gustong sumali?

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Ibinibigay ng VITAS Healthcare ang mga support group na ito nang libre sa lahat, tumatanggap man ang kanilang mahal sa buhay ng pangangalaga sa amin o hindi. Tumanggap ba ng hospice care mula sa VITAS ang iyong mahal sa buhay?

Pahayag sa Pagiging Kompidensiyal

Kinikilala kong hindi secure at may potensyal na panganib sa pagkapribado ang mga electronic na pakikipag-ugnayan.

Para maramdaman ng lahat ng miyembro ng grupo ang kaligtasan sa pagbabahagi sa grupo, mahalaga na panatilihin ng bawat miyembro na kumpidensyal ang anumang ibabahagi ng ibang miyembro sa session.

Bukod pa rito, iminumungkahi naming maghanap ka ng tahimik at kumportableng lugar na malayo sa iba, kung maaari, kapag sumali ka sa grupo.