Ang Pag-unawa ng Functional Assessment Staging Tool (FAST) Scale para sa Sakit na Alzheimer

Ang Reisberg FAST (Functional Assessment Staging Tool) Scale ay nagbibigay ng mahahalagang pagkakaunawa sa mga yugto ng panghihina ng kamalayan na dulot ng sakit na Alzheimer, tinutulungan nito ang mga pasyente, pamilya, at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Bilang miyembro ng pamilya o tagapag-alaga ng isang pasyenteng may sakit na Alzheimer, ang pagkakaunawa ng FAST score ng isang pasyente ay maaaring makatulong sa iyo na masubaybayan ang pagsulong ng kanyang sakit, malaman kung ano ang mangyayari sa mga susunod na yugto, at epektibong makapag-usap sa kanyang mga doktor.

Siyasatin natin ang iba't ibang mga yugto ng FAST Scale, ang praktikal na paggamit nito, at ang mga kaugnayan nito sa pagiging karapat-dapat upang ma-admit sa hospice.

Ano ang FAST Scale para sa Sakit na Alzheimer?

Ang FAST Scale ay isang lubos na kinikilalang kagamitang binuo upang masubaybayan ang pagsulong ng Sakit na Alzheimer, ang pinaka-karaniwang anyo ng dementia. Nagbibigay ito ng nakasaayos na istraktura upang maintindihan kung papaano humihina ang pang-araw-araw na mga aktibidad at kakayahan ng mga pasyenteng may sakit na Alzheimer sa pagsulong ng panahon, at ginagamit ng mga doktor ang mga FAST score upang makatulong na matukoy kung ang pasyente ay karapat-dapat para sa hospice care.

Ang isang mataas na FAST score ay nagpapahiwatig ng mas malalang yugto ng panghihina ng kamalayan, na siyang nagreresulta sa pangangailangan ng karagdagang suporta at espesyal na pangangalaga.

Ikaw ba ay isang provider ng pangangalagang pangkalusugan? Narito ang gabay sa pagiging karapat-dapat para sa iyong pasyente na may Sakit na Alzheimer o dementia.

Mga Yugto ng FAST Scale

Makikita mo sa ibaba ang mga yugto ng FAST Scale para sa sakit na Alzheimer, na siyang sinasakop ang mula sa normal na kakayahan patungo sa malubhang paglala ng kamalayan.

Yugto Pangalan Paglalarawan
1 Walang Panghihina ng Kakayahan Walang kapansanan o panghihina ng kamalayan.
2 Napaka-banayad​​​​​​​ na Panghihina May kaunting pagkaka-makakalimutin at mahirap na mapansing mga pagbabago sa kamalayan.
3 Banayad​​​​​​​ na​​​​​​​ Panghihina ng Kamalayan Ang napapansing mga kakulangan sa alaala at kamalayan ay nagiging mas halata.
4 Kainamang​​​​​​​ Panghihina ng Kamalayan Nahihirapan ang mga indibidwal na gawin ang mga kumplikadong gawain, nangangailangan ng tulong.
5 Matinding Kainaman na Panghihina Nangangailangan ang mga pasyente ng tulong sa mga pangunahing gawain at maaaring nagpapakita ng mga pagbabago sa pag-uugali.
6 Matinding Panghihina ng Kamalayan

Makabuluhang panghihina ng kamalayan, na nagreresulta sa pangangailangan ng walang-tigil na pangangasiwa at tulong sa mga pang-araw-araw na mga gawain. Ang mga pasyente ay sumusulong sa mga sumusunod na pangangailalim na yugto nang isa-isa: 

  6a Kawalan ng kakayahang makapagbihis nang walang tulong.
  6b Kawalan ng kakayahang makapaligo nang walang tulong.
  6c Kawalan ng kakayahang pumunta sa banyo nang walang tulong.
  6d Hindi kayang kontrolin ang pag-ihi
  6e Hindi kayang kontrolin ang pagdumi
7 Napaka-matinding Panghihina

Ang mga indibidwal ay nawalan na ng kakayahang makipag-usap, nangangailangan ng masusing pangangalaga at suporta sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga pasyente ay sumusulong sa mga sumusunod na pangangailalim na yugto nang isa-isa: 

  7a Lubos na limitado ang kakayahang makapagsalita; mga ilang salita na lamang ang kayang sabihin ng pasyente kada isang araw.
  7b Isang salita na lamang ang malinaw na nasasabi ng pasyente.
  7c Kawalan ng kakayahang makapaglakad.
  7d Kawalan ng kakayahang maka-upo.
  7e Kawalan ng kakayahang makangiti.
  7f Kawalan ng kakayahang mai-angat ang ulo.

Paano Mo Ginagamit ang FAST Score?

Ang FAST score ng isang pasyente ay direktang tumutugma sa yugto ng panghihina ng kamalayan na kanilang naranasan. Ang pag-unawa ng score at ang katugmang yugto nito ay makatutulong na mabigyang-gabay ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan patungo sa pinaka-naaangkop na pangangalaga at suporta.

Ang mga indibidwal na na-diagnose na mayroong sakit na Alzheimer ay karaniwang sumusulong sa mga yugto ng FAST scale nang isa-isa ayon sa paglala; ang pagsulong sa FAST scale nang walang direksiyon ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng magkakaibang uri ng dementia.  

Ang FAST Scale ay Tanging Ginagamit Lamang ba para sa Sakit na Alzheimer?

Ang FAST Scale ay idinisenyo upang matasa ang pagsulong ng sakit na Alzheimer, at ginagamit ito ng mga doktor para sa layuning iyon.

Gayunpaman, ang istraktura ng scale para sa pagsukat ng panghihina ng kakayahan ay maaaring makapagbigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga kapansanan sa kamalayan. Nananatili itong nakatutulong sa pagtatasa ng kakayahan ng pasenteng makagawa ng pang-araw-araw na mga gawain sa buong saklaw ng mga neurodegenerative na karamdaman.

Anong FAST Score ang Kinakailangan Upang Ma-admit sa Hospice?

Ang pagtatasa ng FAST score ng isang pasyente, kasabay ng iba pang mga klinikal na pagsusuri, ay nakatutulong sa pagkilala kung ang pasyente ay makikinabang sa paglipat sa hospice care, kung saan ang komprehensibo at mapag-arugang suporta ay pasadyang itinutugma sa kanilang kakaibang mga pangangailangan.

Tanging mga pasyenteng may sakit na Alzheimer lamang ang maaaring ma-admit sa hospice base sa FAST score lamang. Ang mga pasyenteng may ibang uri ng dementia ay mangangailangan ng ibang anyo ng pagtatasa.

Sa Estados Unidos, ang FAST score na magreresulta sa isang pasyenteng may sakit na Alzheimer na maging kuwalipikado para sa hospice ay magkakaiba depende sa lugar. Ang magkakaibang rehiyon ng bansa ay sumasailalim sa kapangyarihan ng magkakahiwalay na mga Medicare Administrative Contractors (MACs), mga pribadong insurers na nagpoproseso ng mga claim sa Medicare. Maaring tukuyin ng bawat MAC ang kanyang sariling FAST na hangganan.

Ang pasyenteng may sakit na Alzheimer na hindi pa nakakamit ang FAST na hangganan para sa kanyang rehiyon ay maaari pa ring maging karapat-dapat para sa hospice kung mayroon siyang karagdagan pang mga problema o komplikasyon sa kalusugan na nakapagdudulot sa prognosis ng anim na buwan o kulang pa. 

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.