Papaano Gumamit ng Oxygen Tank Valve

Upang makita ang pinaka-ligtas na paraan para makapagbukas ng isang oxygen tank valve, panoorin ang demonstrasyon na ito mula kay Brian Farbelow, isang Registered Respiratory Therapist at Sr. Director ng VITAS Home Medical Equipment.

Dahan-dahan at Kumpletong Buksan ang Valve

Ang bawat oxygen tank o cylinder ay may isang valve na nagko-kontrol ng dami ng oxygen na lumalabas. Parating bubuksan ang valve na iyon nang dahan-dahan at lubusan.

Ito ang dahilan kung bakit: Ang mga molecule ng oxygen ay lubos na naka-siksik sa ilalim ng matinding pressure sa loob ng tangke. Kung ang valve ay mabilis na binuksan o kaya bahagya lamang siyang binuksan (o kung ang valve ay nasira dahil bumagsak, nabitawan o nabangga ang tangke), ang mga molecule sa loob ay magsisimula nang magsi-galaw, magbabanggaan na sila sa isa't-isa sa loob ng regulator at ng valve. Gagawa ang mga ito ng sapat na init para magka-apoy ang anumang mapadikit sa kanila. Kahit na yung mga malilit na butil ng alikabok sa valve ay maaaring makapag-liyab ng isang apoy na puno ng oxygen.

Sa pamamagitan ng dahan-dahan at kumpletong pagbubukas ng valve, sinisiguro mo na ang oxygen ay ligtas na pinakakawalan.

Huwag Kailanmang Gagamit ng Pampadulas o Langis

Bilang karagdagan pa, huwag gagamit ng anumang pampadulas o langis sa mga cylinder o regulator ng oxygen. Pinabababa ng oxygen ang punto ng pagsiklab ng langis at mga hydrocarbon sa temperatura ng silid. Ang ibig sabihin nito ay oras na ang oxygen ay mapadikit sa pampadulas, ang pagkakahalo nitong dalawa ay magre-resulta sa pagsiklab ng apoy, at ang anumang mga materyales na nasa kalapit nito ay magkaka-apoy din.

Sa pamamagitan ng aming mga Home Medical Equipment (HME) team, ang VITAS ay nagbibigay ng mga home medical equipment, kasama ang mga tanke ng oxygen, sa aming mga pasyente bilang bahagi ng benepisyo ng Medicare hospice. Nagbibigay din ang aming mga dedikadong miyembro ng team ng pagsasanay at suporta sa paggamit ng kagamitan.

Kunin ang aming oxygen safety guide para sa hospice patients.