Ano ang Mangyayari Kapag Namatay ang isang Pasyente ng Hospice sa Bahay

Ang kamatayan ay isang proseso na nagsisimula bago pa natin mapansin ang mga palatandaan ng "aktibong pag-aagaw-buhay." Maaaring hindi kailanman maranasan ng iyong mahal sa buhay ang ilan sa mga sintomas na ito o maaaring maranasan ang mga ito sa malao't madali kaysa sa ipinahiwatig. Naghahandog ang listahang ito ng tinatayang buod ng kung kailan karaniwang lumilitaw ang mga sintomas o kailang maaaring lumubha ang mga ito.

Makikipag-usap sa iyo ang isang tao mula sa iyong VITAS team tungkol sa kung ano ang dapat asahan at kung ano ang gagawin sa oras ng kamatayan. Aalamin ng iyong team ang mga mas gusto ng iyong mahal sa buhay kaugnay ng relihiyon o kultura. Isa sa kanila ay "dadalo" sa kamatayan kasama mo kung talagang maaari. Darating ang isang tao matapos ang pagkamatay upang tumulong sa mga detalye at tiyakin na maayos ang mga miyembro ng pamilya.

Ano ang Dapat Asahan

Ang kamatayan ay isang natural na kaganapan. Walang patakaran sa kung paano mamatay o paano saksihan ang mga huling sandali-o mga huling buwan ng isang mahal sa buhay. Maaaring dumalo nang maaga o madalas sa proseso ang ilang miyembro ng pamilya, tapos ay wala roon sa mismong pagkamatay. Magtiwala na ang iyong presensya ay nananatili sa iyong mahal sa buhay. Nagaganap ang pag-aagaw-buhay sa maraming sandali.

Hindi nilalayon ng sumusunod na impormasyon na hulaan kung ano ang mangyayari, ngunit para bigyan ka ng ideya kung ano ang dapat asahan o kung maaaring nasaan sa proseso ng pag-aagaw-buhay ang iyong mahal sa buhay, sa pag-asang masusulit ninyo nang magkasama ang inyong oras. 

Mga Posibleng Sintomas habang Nalalapit ang Kamatayan

Mga buwan bago ang kamatayan:

 • Dumaraming pangyayari ng mga impeksyon
 • Mas madalas na pagka-confine sa ospital; mas kaunting oras sa pagitan ng mga byahe sa ospital
 • Mga komplikasyon ng maraming sistema
 • Hindi gaanong mabisa ang mga paggagamot, o mas kaunti ang interes ng pasyente sa mga paggagamot
 • Kawalan ng interes sa pagkain; nabawasang gana sa pagkain; pagbaba ng timbang
 • Nabawasang lakas, tibay o pagkilos
 • Nabawasang interes sa mga gawain o pakikipag-usap

Mga Linggo bago ang Kamatayan:

 • Natutulog nang mas marami; walang-kibo
 • Pangangapos ng paghinga
 • Nadagdagang pagkalito
 • Kailangan ang mas maraming gamot para kontrolin ang mga sintomas
 • Kawalan ng kontrol sa pagdumi o pag-ihi
 • Hindi gaanong makakain

Mga Araw bago ang Kamatayan:

 • Nabawasang pagkain at pag-inom
 • Tuyong bibig
 • Pagkabalisa
 • Hirap na paghinga
 • Lagnat
 • Mas matingkad na ihi; nabawasang dami

Mga Oras bago ang Kamatayan:

 • Batik-batik na kulay lila sa balat
 • Pagkibot
 • Pamamawis
 • Coma
 • Nagbabago ang paghinga

Pag-aalaga sa Sarili 

Kung nagbigay ka ng pag-aalaga nang matagal at nakita ang unti-unting panghihina ng taong iyong minamahal, maaaring napagod ka na. Maaaring napabayaan mo ang sarili mong kalusugan para alagaan siya. Kung biglang namatay ang iyong mahal sa buhay, malamang na sumailalim ka sa panahon ng pagkabigla at stress. Sa alinmang pangyayari, maaaring nasaid ka na-nang pisikal, mental, emosyonal at espiritwal.

At maaaring marami ka pa ring kailangang asikasuhin, kabilang ang mga bagong gawain na kailanman ay hindi mo dapat gawin dati. Bagama't nasaid ka na, maaaring mayroon kang mga tao bukod sa sarili mo upang mag-alaga sa mahihina o mas matatandang adult o mga bata. Gusto mo silang tulungan, kahit na nangangahulugan ito na isantabi mo muli ang iyong mga pangangailangan.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay