Mga Support Group sa Pangungulila: Malayuan, Virtual, at Online

Ang mga support group ng Vitas Healthcare ay nagbibigay ng impormasyon at gabay sa mga nakakaranas ng pangungulila at lumbay.

Naghahandog kami ng iba't ibang libreng support group sa pamamagitan ng telepono at video support group sa pamamagitan ng Zoom, para tumulong na matugunan ang mga pangangailangan ng mga tagapag-alaga. Ang mga support group na ito ay pinapangasiwaan ng Bereavement Services ng VITAS.

Kung gusto mong sumali sa isang video support group sa Zoom, puwede mong tingnan ang mga tagubiling ito. Our phone-in and Zoom support groups are not held on these three federal holidays:Thanksgiving Day, Christmas Day, and New Year’s Day.

Pinaplano kong dumalo sa (mga) sumusunod na grupo sa telepono:

Pinaplano kong dumalo sa (mga) sumusunod na grupo sa Zoom:

Impormasyon Para Makipag-ugnayan

Pahayag sa Pagkakumpidensyal

Kinikilala kong hindi secure at may potensyal na panganib sa pagkapribado ang mga electronic na pakikipag-ugnayan.

Para maramdaman ng lahat ng mga miyembro ng grupo na sila ay malayang makibahagi sa grupo sa telepono, mahalagang panatilihing kumpidensyal ng bawat isa ang anumang ibinabahagi ng ibang miyembro sa session.

Bukod pa rito, iminumungkahi naming maghanap ka ng tahimik at kumportableng lugar na malayo sa iba, kung maaari, kapag tumawag ka sa grupo.