Paano Kumikilos ang VITAS Kapag sa Panahon ng Natural na Kalamidad

Namumukod-tangi ang VITAS sa pangangalaga sa panahon ng krisis at kapayapaan. Alamin kung paano.

Sa panahon ng natural na kalamidad, nakahanda ang VITAS Healthcare-ang nangungunang provider ng hospice care sa buong bansa-kasama ng maraming uri ng mga kagamitan at masisigasig na mga propesyonal na nangangasiwa ng buhay at kamatayan sa pang-araw-araw na batayan. Matagal nang bago pa man isinakatuparan ng pederal na gobyero ang mga pangangailangan para sa pagiging handa sa panahon ng kapahamakan para sa mga Medicare at Medicaid na healthcare providers noong 2016, lubos na kaugnay ang VITAS sa pagbibigay ng patuloy na pangangalaga at suporta sa mga pasyente, pamilya, at empleyado bago sumapit ang, sa panahon ng, at pagkatapos sumapit ang natural na kalamidad sa anumang  lokasyon ng VITAS.

Sa panahon ng mga bagyo, baha, buhawi, sunog, at pandemic, sinisiguro ng aming mga care team na nasa kinaganapan at mga pinuno ng hospice na ang mga pasyente ng VITAS, ang kanilang mga pamilya, at ang aming mga komunidad ay natatanggap ang pangangalaga, tulong, at suporta na kanilang kinakailangan upang mabuhay at makabawi sa natural na kalamidad. 

Kaugnay: Paano Magplano para sa Kalamidad Kung May Hospice Patient sa Bahay

"Ang pangangalaga sa pasyente ay hindi tumitigil dahil sa baha, bagyo, sunog, o iba pang kalamidad," ayon sa Vice President of Operations ng VITAS na si Jennifer Nygaard. "Sa katotohanan, dahil sa sakuna, mas lumalaki ang pangangailangan para sa healthcare services, maging sa tahanan man at pasilidad, pati na rin sa mga ospital, long-term care facilities at assisted living facilities. 

"Sumusunod kami sa mga mahihigpit na pamantayan, patakaran, at pamamaraan upang masiguro na, sa gitna ng nagbabagong panahon at iba pang mga hamon sa atin, nananatili kaming nakatuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga pasyente, ng kanilang mga pamilya at ng aming staff.

Ang Komunikasyon ay Napakahalaga

Bilang karaniwang pagsasagawa, ang bawat pasyente ay mayroong antas ng prayoridad sa emergency kapag sila ay na-admit sa VITAS para sa hospice care. Bumubuo ang VITAS ng pinasadyang plano ng pangangalaga at binibigyang-kaalaman ang mga pasyente at tagapag-alaga tungkol sa pagiging handa sa emergency.

Sa panahon ng lingguhang pagtitipon tungkol sa plano ng pangangalaga, umaasa ang mga care team ng VITAS sa komprehensibong pagtatasa upang ma-update ang antas ng prayoridad sa emergency ng bawat isang pasyente at upang ma-update ang mga plano sa kalamidad na pinasadya para sa pasyente.

May tatlong magkakaibang mga sitwasyon na nagtutukoy kung kalian at kung papaano isasakatuparan ng VITAS ang mga planong pang-kalamidad: kapag may kalamidad na mangyayari, kapag may babala na ipinahayag, at kapag nakalipas na ang kalamidad.

Kapag May Posibilidad na Darating ang Isang Kalamidad

Isasakatuparan ng VITAS ang emergency plan na naka-base sa pakikipag-usap. Nagkikita-kita ang mga senior manager ng mga naaapektuhang lokasyon at ang mga executive leader ng VITAS upang makapag-handa at manatiling nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono upang masiguro na ang lahat ng mga aspeto ng pagpaplano sa kalamidad ay natutugunan.

Binibigyang-gabay ng isang ​​​​​​​"disaster commander" ng VITAS ang staff upang makipag-usap sa mga pasyente at mga pamilya, malaman ang mga pangangailangan ng pasyente, at gumawa ng anumang mga kinakailangang pagbabago sa mga plano. Bilang isang halimbawa: ang pasyente na tumatanggap ng hospice care sa bahay ay maaaring ilipat sa isang pasilidad o sa bahay ng isa pang miyembro ng pamilya upang siya ay mapalayo sa panganib.

Nakikipag-ugnayan at nakikipag-tulungan ang mga empleyado ng VITAS upang masiguro na nasa kanila ang lahat ng impormasyon na kanilang kinakailangan upang makapagbigay ng lubos na pangangalaga sa aming mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.

Upang masigurado ang komunikasyon kapag na-activate na ang disaster plan, pangangasiwaan ng disaster commander ang isang detalyadong patient log na maaaring maglaman ng:

  • Mga hakbang upang maging handa kung sakaling makatanggap ng advance na warning ang lugar nila ukol sa paparating na kalamidad
  • Impormasyon kung ang pasyente ay ini-evacuate o hindi
  • Ang lokasyon ng pasyente sa panahon ng pangyayari
  • Anumang medical equipment na ipinadala sa pasyente na kakailanganing i-repair
  • Impormasyon kung ang pasyente ay may sapat na gamot, medical supplies, pagkain, atbp.
  • Mga pangangailangan sa pagbisita bago ang kalamidad, o sa panahon nito, o pagkatapos nito. 

Kapag May Babala Ukol sa Kalamidad na Ibinigay

Lumalawak ang mga pamamaraan ng pakikipag-usap sa mga lokal na pinuno, sa senior management, at sa mga pinuno ng corporate na mga kagawaran  (home medical equipment, mga pasilidad, IT, clinical operations, mga serbisyo na pang-parmasya, atbp., depende sa uri ng kalamidad) kapag may opisyal na babalang inilathala. Sa buong panahon ng kaganapan, gumagawa ng mga desisyon ang VITAS  base sa impormayon na nanggagaling sa pederal, estado at lokal na mga ahensya.

Habang sinisiguro ng mga empleyado ng VITAS na ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya ay ligtas sa tirahan at may mga kagamitan na kinakailangan, binibigyang pansin naman ng mga namumuno sa VITAS ang mga lokal at estadong patnubay ukol sa curfew at mga tagubilin tungkol sa mga daan na dapat iwasan, upang masiguro ang kaligtasan ng empleyado.

Kapag hindi na maaaring makapagbiyahe ang ang field staff, ipinagpapatuloy  ng VITAS na makipag-ugnayan sa kanyang mga pasyente sa pamamagitan ng telepono. Ang aming lubos na sinanay na Telecare® na mga tauhan sa call-center ay maaaring ma-contact nang 24/7/365.

Bukod pa dito, ina-update ng digital communications team ng VITAS ang aming mga sistema ng telepono at mga online na resources upang mapanatiling naka-aalam sa mga nangyayari ang aming mga pasyente, ang kanilang mga pamilya, at ang aming mga empleyado.

Pagkalipas ng Kalamidad

Oras na nakalampas na ang kalamidad at ligtas na para sa aming mga staff na muling magbiyahe sa labas, ang mga aktibidad para makabawi ay mabilis at mahusay na magsisimula. Sinisiguro namin na ang mga pasyente at pamilya na nasa ilalim ng aming pangangalaga ay ligtas, at gumagawa kami ng mga desisyon tungkol sa ligtas na pagtanggap at paglipat ng mga bagong pasyente. May maingat at kumpletong plano ang VITAS upang matugunan ang anumang problema na maaaring maganap pagkatapos ng kalamidad.

Dahil matatagpuan ang VITAS sa 15 mga estado at pati na rin sa District of Columbia, maaari nitong mailipat at pansamantalang ilagay ang mga miyembro ng staff upang masuportahan ang mga lokasyon ng VITAS sa buong bansa, sa pamamagitan ng mismong personal na paglipat ng taong iyon, o kaya ay sa remote na pamamaraan. Maaari silang makatulong kung kinakailangan upang patuloy na makatanggap ang aming mga pasyente ng mataas na uri ng pangangalaga.

Sa VITAS, Pinangangalagaan Din Namin ang Bawat Isa

Habang sinisiguro namin ang kaligtasan ng aming mga pasyente, pinangangalagaan din namin ang aming mga empleyado. Sinisiguro namin na nabibigyan ng tulong ang mga empleyado na nagkaranas ng damage, nangangailangan ng supplies o naapektuhan ng kalamidad. At sa mga empleyado naman na available para sa mga emergency assignments, inaalam nila kung saang mga lugar sila mas kinakailangan. Binibigyan ​​​​​​​ng kakayahan ng AlertMedia mobile ang VITAS at ang kanyang mga empleyado ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng text messaging.

Mabilis na kumikilos ang VITAS hangga't maaari upang maibalik kami sa regular na routine na may kumpletong staff.

Bakit VITAS ang Pipiliin

Pinagkakatiwalaang pinipili ng mga doktor sa U.S. ang VITAS bilang  hospice provider dahil sa aming kasaysayan sa pagbibigay ng pangangalaga sa pasyente habang nasa ilalim ng mga mahihirap na sitwasyon at puno ng stress.

Ang aming mga pangkat ng mga propesyonal ay regular na nagtatrabaho sa mga sitwasyon na puno ng stress at nasa kalagitnaan ng krisis. Sinusunod ng mga pinuno ng VITAS ang mahigpit na mga pamantayan at regulasyon, habang regular na binabago ang aming mga pamamaraan sa pangangalaga ng pasyente.

Bilang nangungunang hospice provider sa bansa, may mga resources kami upang makapagbigay ng mga mataas na uri ng pangangalaga kahit pa sa panahon ng sakuna. Kahit man idini-direkta patungo sa ibang lugar ang mga tawag sa telepono sa mga naaapektuhang lugar o kaya sa pagpapadala ng mga supply sa pamamagitan ng aming malawak na kinalalagyan at maraming home medical equipment (HME) na mga truck, ang VITAS ay may hindi maipagdududang kalamangan.

Ang VITAS din ang unang hospice provider na naging konektado sa FirstNet broadband network ng AT&T na siyang nakatuon sa kaligtasan ng publiko (2020). Sinisiguro ng FirstNet na ang mga komunikasyon sa pagitan ng mga responder at ng mga nagtatrabaho sa healthcare ay binibigyan ng prayoridad at sinusuportahan sa buong kahabaan ng iba't ibang mga teritoryo at sa mga network na puno ng traffic, na siyang nagreresulta sa mabilis at madaling pakikipag-usap sa nga panahon ng emergency.

Dahil marami na itong karanasan sa matibay at napapanahong pangangasiwa sa panahon ng krisis, kabilang ang walang ulirang pagkasira na dulot ng mga bagyo, sunog, at baha sa buong US sa mga nakaraang taon, ibinibigay ng VITAS ang kanyang ipinangako sa kanyang mga pasyente at sa kanilang mga pamilya-ang mahabaging, mataas na uri ng end-of-life care.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.