Mga Patnubay para sa Pagtulong sa Mga Batang Nangunglila

Nagpapahayag ang mga Bata ng Pangungulila sa Kanilang Sariling Paraan 

Sa mga nakaraang henerasyon, kapag ang mga lolo't lola ay madalas na nanirahan kasama ang mga pamilya, ang kamatayan ay isang likas na bahagi ng karanasan ng isang bata at madalas na nangyayari sa bahay. Nasaksihan mismo ng mga bata ang proseso ng pagtanda at kamatayan.  

Ngayon, gayunpaman, ang mga pagkamatay ay mas malamang na mangyari sa isang nursing home o ospital, na malayo sa mga mata at karanasan ng mga bata. Dahil dito, ang pagbubukod ng kamatayan mula sa buhay ng mga bata ay nangangailangan sa atin na ituro sa kanila nang malinaw tungkol sa kamatayan at pangungulila.  

Kahit na ang psychoanalyst na si Sigmund Freud ay nakipagtalo sa Pagdadalamhati at Melancholia na ang mga batang bata ay walang kakayahan na magdalamhati, ang napapanahon na pananaliksik ay nagpasya na ang mga bata ay may kakayahang tumanggap ng kamatayan at nagpapahayag ng pangungulila, madalas na higit na paulit-ulit at mas matagal na panahon kaysa sa mga matatanda na nangungulila. [i] Ngunit lumalapit din sila at pinoproseso ang kalungkutan na naiiba kaysa sa mga matatanda. 

Ang pangungulila ay tumutulong sa mga may sapat na gulang at sa mga bata na pagalingin ang nararamdamang sakit, at ito ay isang natural na reaksyon sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Minsan, ang mga may sapat na gulang na sinusubukang protektahan ang mga bata mula sa sakit ng pagkawala ay madalas na sinusubukan na protektahan ang kanilang sarili. Isaisip ang mga mungkahi na ito habang sumasailalim ang mga bata sa pangungulila: 

 • Pahintulutan ang mga bata na ipahayag ang pangungulila sa kanilang sariling paraan at sa kanilang sariling oras 
 • Huwag pilitin ang mga bata na ipagpatuloy ang kanilang normal na gawain kung hindi sila handa. 
 • Maaaring mangibabaw ang damdamin ng mga bata sa pamamagitan ng pag-uugali at paglalaro, hindi sa pamamagitan ng pakikipag-usap at diskusyon, dahil lamang sa hindi nila magagawang sabihin kung ano ang kanilang nararamdaman (halimbawa, ang mga bata ay maaaring tumawa o maglaro sa oras na hindi nararapat sa isang may sapat na gulang). 
 • Ang normal na reaksyon ng mga bata sa kamatayan ay maaaring maganap  bilang "pagsambulat ng pangungulila" na sinusundan ng paglalaro at normal na mga aktibidad.  

Mga Tip para sa Pakikipag-usap tungkol sa Kamatayan Sa isang Bata 

 • Panatilihing bukas ang mga linya ng pag-uusap: Kailangang madama ng mga bata na okay na pag-usapan ang tungkol sa kamatayan at pangungulila, at normal ang kanilang damdamin ng galit, kalungkutan, takot at panghihinayang. Dapat ipagbigay-alam sa mga may sapat na gulang ang isang nangungulilang bata na available sila upang makinig at tumulong. Ang pagyakap at paghaplos ay makakatulong sa nalulungkot na bata na maging ligtas sa pagpapahayag ng damdamin, na nagbibigay ng katiyakan ng patuloy na pagmamahal at pangangalaga. Nadarama ni Alan Wolfelt na kung ang mga nangungulilang bata ay hindi pinansin, maaaring magdusa pa sila sa pakiramdam ng paghihiwalay kaysa sa pagkawala mismo.[ii] Kasabay nito, dapat igalang ng mga matatanda ang kagustuhan ng bata na huwag pag-usapan ang tungkol sa kanyang pangungulila. 
 • Magkaroon ng kamalayan sa sinasabi mo at kung ano ang ginagawa ng mga bata: Maaaring pigilan ng mga bata ang kanilang pangungulila o maramdaman ang hindi makatuwirang mga inaasahan kung sinabi sa kanila ang mga bagay tulad ng "Huwag kang iiyak. Kailangan mong maging malakas, "o" Ikaw ang lalaki sa pamilya ngayon, "o" Maging isang mabuting babae. Ang iyong ina ay nangangailangan ng iyong tulong ngayon kaysa sa dati." Ang mga bata na nangungulila ay hindi dapat pahintulutan o inaasahan na kunin ang tungkulin ng isang matanda na "confidante" o partner ng nalalabing magulang.  
 • Ibahagi ang iyong sariling damdamin sa mga bata: Ang mga may sapat na gulang na hindi nagtatago ng kanilang sariling kalungkutan ay nagtuturo sa mga bata na ang mga damdamin ay ayos lang at walang kahihiyan o kalungkutan na nauugnay sa pangungulila. Totoo rin ito, gayunpaman, ang mga matatanda ay hindi dapat mangulila nang labis at matagal sa harap ng isang bata, mga pag-uugaling maaaring magpakaba o magbigay alalahanin sa isang bata.  

Maaaring matukso ang mga magulang na "ipamigay ang mga bata" (sa bahay ng isang kamag-anak o kaibigan) pagkatapos ng kamatayan, alinman upang maprotektahan sila mula sa masakit na damdamin o dahil mahirap silang alagaan habang sila mismo ay nangungulila. Napagtanto lamang na sa panahon ng pangungulila, ang mga bata ay madalas na pinapaginhawa ng mga pamilyar na kapaligiran at gawain, at maaaring dagdagan ang kanilang mga takot tungkol sa pag-abandona kapag hiniwalay. 

Ang Papel ng Pananampalataya at Relihiyon 

Ang relihiyon ay isang mahalagang mapagkukunan ng lakas para sa maraming mga may sapat na gulang at mga bata sa panahon ng pagdadalamhati. Ngunit tandaan na ang mga bata ay madalas na literal ang nauunawaan; ang mga paliwanag tulad ng "Ito ay kalooban ng Diyos" o "Masaya na si Bonnie sa langit" ay maaaring maging nakakatakot o nakalilito sa halip na comforting, lalo na kung ang relihiyon ay hindi gumanap ng pangunahing papel sa buhay ng bata. Hilingin sa mga bata na ipaliwanag sa kanilang sariling mga salita ang inaakala nilang nangyari, o kung ano ang iniisip nila tungkol sa kamatayan. Payagan silang ipahayag ang kanilang mga alalahaning pang-relihiyon at espirituwal. Kapag nagtanong sila tungkol sa kamatayan, iikot ang tanong sa ("Ano sa palagay mo?") at hayaan silang magsalita nang malaya. 

Kalungkutan 

Ang mga nangungulilang bata na malungkot o depressed ay karapat-dapat sa patuloy na suporta at atensyon upang maipahayag nila ang kanilang kalungkutan at kontrolin ang kanilang nararamdaman. Ang grief therapist na si Helen Fitzgerald ay nagmumungkahi: 

 • Art bilang therapy: Hilingin sa bata na gumuhit ng mabuti at masamang alaala sa taong namatay at ibahagi ang iba pang mga guhit sa iba.  
 • Mga larawan bilang therapy: Hilingin sa bata na magpakita ng mga larawan ng kanilang mahal sa buhay, ilarawan ang mga tala sa iba at bumuo ng isang scrapbook ng memorya. 
 • Pantasya o what-if therapy: Magtanong sa bata na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa tungkol sa kanilang pagkawala upang maiisip kung paano maaaring tingnan ang buhay kung hindi sila labis na nalulungkot.  
 • Ehersisyo at play therapy: Hikayatin ang isang nalulumbay na bata na makisali sa pisikal na aktibidad o aktibong paglalaro. [iii] 

Sobrang depressed at nalumbay si Johnny ng ilang buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa wakas, iminungkahi ng kanyang counselor sa pangungulila na gumawa siya ng isang "kahon ng Diyos." Maaari niyang isulat ang lahat ng kanyang malungkot na damdamin at ilagay ito sa kahon at tutulungan siya ng Diyos. Sumulat siya ng bagong tala halos araw-araw at sa lalong madaling panahon napansin ng kanyang ama na tila mas masaya siya. 

Galit 

Ang mga bata ay madalas na mas madaling makaramdam ng galit kaysa sa malungkot o makaramdam ng pagkakasala. Ang galit ay kailangang ipahayag gayunpaman, upang hindi ito lumala o lamunin ang sarili. Matutulungan ng mga may sapat na gulang ang mga bata na matutong ipahayag ang galit sa mga constructive na paraan upang hindi ito umusbong sa pagkalumbay o walang kontrol na galit.  

 • Ipaalam sa kanila ang pisikal na galit: Payagan ang mga bata na mawala ang galit sa pamamagitan ng pagpapatakbo, pag-eehersisyo, pagsulat sa papel, pagpunit ng papel, pag-awit o paghulma ng clay. 
 • Magtanong ng mga katanungan hangga't wala pa sa rurok ang galit. Hintayin hanggang sa humupa ang galit at saka tanungin ang mga bata sa kanilang galit. Magtanong ng mga bukas na tanong, tulad ng "Ano ang karaniwang humahantong sa iyong pakiramdam na galit?" "Paano sinasabi ng iyong katawan na ikaw ay nagagalit?" Ang pagsusuri sa galit sa ganitong paraan ay maaaring magpabawas sa tindi ng damdamin at mabigyan ng kontrol ang bata sa pamamagitan ng pag-aaral kung ano ang nag-uudyok sa pagtugon ng galit. 
 • Hayaan ang bata na gumawa ng mga solusyon para sa pagharap sa galit. Tanungin ang bata kung ano sa palagay niya ang mas angkop na paraan ng pagtugon sa mga galit na damdamin-ngunit alalahanin na ang mga may sapat na gulang ay responsable sa pagtatakda ng mga limitasyon sa isang galit at nagwawalang bata (halimbawa, "Hindi OK na paluin mo ako ngunit maaari mong paluin ang unan na ito").  Ang pagpapanatili ng mga panuntunan at gawain sa sambahayan ay nagdaragdag ng normal at ligtas na pakiramdam para sa isang nangungulilang bata. 

Napakalapit ni Stephen sa kanyang lolo. Nang mamatay ang kanyang lolo, napansin ng mga magulang ni Stephen na sinimulan niya ang pang-aapi sa kanyang mga nakababatang kapatid at nakikipag-away sa paaralan. Tinawag nila ang kanyang coach sa football na nagmungkahing ''i-work out'' ni Stephen ang ilan sa kanyang agresyon sa pamamagitan ng pananatili pagkatapos ng practice at "pag-ram" sa mga dummy player. Matapos ang dalawang linggo ng mga "dagdag" na pagsasanay, si Stephen ay na hindi gaanong agresibo sa ibang mga bata. 

Pagkakasala at Pagsisisi 

Ang ilang mga bata ay may panghihinayang tungkol sa ilang mga aspeto ng kanilang ugnayan sa taong namatay. Maaaring ikinalulungkot nila ang mga bagay na hindi nangyari o hindi nasabi habang may pagkakataon pa. Ang mga halimbawa ay maaaring: "Hindi ko kailanman nasabi sa aking ina na mahal ko siya," "Nagsinungaling ako sa aking ama at hindi ko nasabi sa kanya ang katotohanan," "Nagalit ako sa aking ina sa araw na siya ay namatay," "Wala akong pagkakataon magpaalam." 

Inilarawan ni Fitzgerald ang mga kapaki-pakinabang na pamamaraan upang matulungan ang mga bata na mawala ang pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi. 

 • Sumulat ng isang liham sa isang mahal sa buhay: Hilingin sa bata na ilarawan ang "hindi natapos na gawain" na nagpapabahala sa kanila, o magsulat ng isang tala tungkol sa kung bakit siya nagkasala. Itali ang tala sa isang lobo na helium at paliparin ito sa kalangitan, o sunugin ito sa isang apoy at hayaang tumaas ang usok at abo sa kalangitan. 
 • Gumamit ng sining upang makawala sa pagkakasala at pagsisisi: ang mga batang hindi pa nakakapagsulat ay maaaring gumuhit ng mga larawan tungkol sa kanilang mga pagkabahala, pagsisisi o namuong damdamin. Para sa mga mas batang kabataan, ang paglalaro ng puppet ay makakatulong sa kanila na kontrolin din ang kanilang damdamin.[iv] 

 

Matapos ang kamatayan ng kanyang ina, napansin ng tatay ni Emily na tila sobrang abala siya at hindi na nakatuon sa gawain sa paaralan. Pagkalipas ng ilang buwan, inilapit niya siya sa counselor ng paaralan na may karanasan sa pakikipagtulungan sa mga naulilang bata. Nang iminungkahi niya si Emily na sumulat ng mga liham sa kanyang ina, tila napapaginhawahan si Emily na maaaring makipag-usap sa kanyang ina sa ganitong paraan. Pagkatapos ay hiniling ni Emily sa counselor na basahin ang mga liham. Puno sila ng mga paraan na naniniwala si Emily na mapipigilan niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Matapos basahin ng counselor ang ilan sa mga liham na ito at pinag-aralan si Emily sa likas na malubhang karamdaman ng kanyang ina, nagsimulang mag-relaks si Emily at nakapagtuunan muli ang kanyang gawain sa paaralan. 

Mga takot 

Mahalagang matulungan ang mga natatakot na bata na kilalanin kung ano mismo ang nagpapatakot sa kanila, at pagkatapos ay tugunan ang bawat takot nang paisa-isa. Ang mga bata na natatakot sa pangkalahatan ay nangangailangan ng paulit-ulit na katiyakan na magiging okay sila. Ang isang magulang o iba pang makabuluhang may sapat na gulang ay dapat gumugol pansariling oras at maglaan ng oras sa isang nangungulilang bata, tinitiyak sa kanilang sila ay espesyal at minamahal. 

Ang parehong kapatid ni Anwar ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Natakot si Anwar sa pagsakay sa kotse sa loob ng maraming buwan matapos ang kanilang pagkamatay, at natatakot din na mamatay ang ibang tao na malapit sa kanya. Ang kanyang mga magulang at pamilya ay nagbigay ng maraming pagmamahal at suporta sa panahong ito. Napagpasyahan ng kanyang ama na tulungan siyang harapin ang kanyang takot na sumakay sa kotse sa pamamagitan ng mga unti-unting hakbang. Una ay na-upo sila sa kotse nang mahabang oras habang nagpahayag ng kalungkutan si Anwar tungkol sa pagkawala at galit sa driver na nagdulot ng aksidente. Nang maglaon, ang kanyang ama ay nag-back out sa daanan ng kalsada, at siniguro kay Anwar na siya ay ligtas. Kinabukasan ay nagmaneho siya sa kalye, siniguro kay Anwar kung gaano siya kaligtas bilang pasahero. Di nagtagal ay nakasakay na muli si Anwar nang walang takot. 

Mga Pisikal na Reklamo 

Ang pangungulila ay maaaring magpakita mismo nang pisikal sa mga bata, marahil bilang isang sakit ng ulo o pananakit ng tiyan. Kapag ang isang nagdadalamhating bata na regular na nagrereklamo sa mga pisikal na sintomas, tanungin siya nang malumanay kung ano ang iba pang mga damdamin ang nararamdaman niya. Kahit na hindi agad isiwalat ng mga bata ang kanilang emosyon, maaari nilang simulan ang koneksyon sa pagitan ng mga emosyon at kung paano ang mag-react ang kanilang katawan. 

Kung ang mga pisikal na reklamo ng isang bata ay sumasalamin sa mga namatay, paalalahanan ang bata sa mga salita na mauunawaan niya kung bakit nangyari ang pagkamatay. Inirerekomenda rin ang pagbisita sa pediatrician, upang matiyak ng doctor ng walang problema sa bata. 

Nagreklamo si Jose ng pananakit ng ulo ng ilang linggo matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Siya ang pinakamatandang anak at nadama na kailangan niyang maging "malakas" para sa kanyang iba pang mga kapatid at para sa kanyang ina, kaya't nagpahayag siya ng napakaliit na damdamin. Dalawang buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, tinanong ng kanyang tiyuhin si Jose kung nais niyang bisitahin ang sementeryo. Nang makalapit sila sa libingan ay nagsimulang umiyak si Jose habang papalapit sila sa libingan. Siya at ang kanyang tiyuhin ay gumugol ng maraming oras habang nakikipag-usap si Jose sa kanyang ama at nag-alaala kasama ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos nito, hindi na nagreklamo ng pananakit ng ulo si Jose. 

Espesyal na Pagsasaalang-alang - Kamatayan ng isang Magulang o Mahalagang Tao na may sapat na gulang 

Ang pagkamatay ng isang magulang ay partikular na mahirap para sa isang bata, dahil ang mga bata ay umaasa sa mga magulang para sa kaligtasan at katatagan. Naniniwala si Phyllis Silverman na ang labis na pakiramdam ng pagkawala ng isang bata, kung paano nila pinag-uusapan ang kanilang namatay na magulang o mahalagang tao na may sapat na gulang, at ang lugar ng namatay na magulang sa kanilang buhay ay maaaring maging mas kritikal kaysa sa kanilang pagka-unawa sa kamatayan base sa kanilang edad. [V] Ang pagkamatay ng isang magulang ay maaaring maging mas mahirap kung biglaan ito O kung ang bata ay kulang sa solid na replacement figure.[vi] 

Ang ilang mga bata ay naiisip na babalik ang kanilang magulang; ang iba ay nagnanais na mamatay upang makasama silang muli sa kanilang namatay na magulang. Karaniwang ito ay isang mabilis na pagnanais sa halip na tunay na ideolohiya ng pagpapakamatay. Gayunpaman, ang bata ay dapat tanungin nang mas malalim upang malaman kung mayroon silang tiyak na plano o paraan na magagamit upang maisagawa ang kanilang mga nais. 

Paaanyayahan at iaaangkop din ng mga bata ang pagkamatay ng isang magulang sa buong buhay nila. Susubukan nilang muling bisitahin ang kahulugan ng pagkamatay ng kanilang magulang sa iba't ibang yugto ng pag-unlad o maranasan ang kaibahan ng pagkawala sa mga kaganapang tulad ng graduation, kasal, at pagsilang ng sanggol. 

Ang ilan sa mga naulilang bata ay iniidolo ang magulang o mahalagang tao na may sapat na gulang bilang paraan upang mapanatiling buhay ang kaaya-aya at nakakaaliw na mga alaala. Makatutulong ito maliban kung nakukuha ito sa paraan ng pagpapahayag ng galit na damdamin o paghaharap ng "hindi natapos na eksena" sa relasyon. Ang naiwang magulang ay dapat pahintulutan ang ideolohiya ng namatay na magulang at siguruhin sa anak ang kanyang pagmamahal, pangangalaga at suporta.  

Mga Sanggunian

[i] Charles A. Corr; “What Do We Know About Grieving Children and Adolescents?”, in Kenneth J. Doka, editor, Children, Adolescents and Loss: Living With Grief (Washington: Hospice Foundation of America, 2000), p.28. 

[ii] Alan D. Wolfelt, PhD. A Child’s View of Grief (Service Corporation International, 1990) page 17. 

[iii] Helen Fitzgerald, The Grieving Child (New York: Simon & Schuster, 1992), p. 

[iv] Helen Fitzgerald, The Grieving Child (New York: Simon & Schuster, 1992), p.122-126. 

[v] Phyllis SR. Silverman, “When Parents Die,” in Kenneth J.Doka, editor, Children, Adolescents and Loss: Living with Grief (Washington: Hospice Foundation of America, 2000), p. 221. 

[vi] Atle Dyregrov, Grief in Children: A Handbook for Adults (London: Jessica Kingsley Publishers, 1990), p.31. 

Mga Sanggunian 

Bolby, John (1980). Attachment and Loss: Loss-Sadness and Depression-Volume III. New York: Basic Books. 

Cline, Karen D. et.al.(1988). A Family Guide to Helping Children Cope. California: American Cancer Society. 

Doka, Kenneth J., editor. (2000). Children, Adolescents and Loss: Living with Grief. Washington: Hospice Foundation of America. 

Doka, Kenneth J., editor. (1995). Children Mourning, Mourning Children. Washington: Hospice Foundation of America. 

Dyregrov, Atle. (1990). Grief in Children: A Handbook for Adults. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Fitzgerald, Helen. (1992). The Grieving Child. New York: Simon & Schuster. 

Grollman, Earl. (1985). Bereaved Children and Teens: A Support Guide for Parents and Professionals. Boston: Beacon Press. 

Huntley, Theresa. (1991). Helping Children Grieve. Augsburg: Augsburg Fortress. 

Kroen, William C. (1996). Helping Children Cope with the Loss of a Loved One. Minneapolis: Free Spirit Publishing, Inc. 

Osterweis, Marian; Solomon, Frederic; & Green, Morris, editors. (1984). Bereavement: Reactions, Consequences and Cure. Washington: National Academy Press. 

Pennells, Sr. Margaret & Smith, Susan C. (1995). The Forgotten Mourners: Guidelines for Working with Bereaved Children. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Wolfelt, Alan. (1983). Helping Children Cope with Grief. Bristol: Accelerated Development. 

Wolfelt, Alan. (1990). A Child's View of Grief: A Guide for Caring Adults. Service Corporation International. 

Worden, J. William. (2001). Children and Grief: When a Parent Dies. New York: Guilford Publications. 

Mga Mapagkukunan para sa Mga Batang Nangungulila 

Mga Libro

Buscaliglia, Leo. (1982). The Fall of Freddie the Leaf. Holt, Rinehart and Winston. 

Fassler, Joan. (1971). My Grandpa Died Today. New York: Behavioral Publications Co. 

Krementz, J. (1991). How it Feels when a Parent Dies. Knopf. 

Viorst, Judith. (1972). The Tenth Good Thing About Barney. New York: Atheneum 

Mga Website 

www.centerforloss.com

www.griefnet.org 

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.