Pagtatagumpay sa Bagyo sa Taglamig bilang isang Tagapag-alaga

Mga tagapag-alaga, repasuhin ang checklist na ito bago sumama ang lagay ng panahon.

Ang pagkawala ng kuryente ay hindi isang opsyon para sa mga pasyente na umaasa sa mga makina ng oxygen. Nangangahulugan na ang mga saradong kalsada at tindahan na walang gamot, pagkain o supply kapag mayroong likas na kalamidad.

Bihasa sa paghahanda sa masamang lagay ng panahon ang mga pangkat ng hospice na bumibisita sa mga pasyente sa kanilang mga bahay. Magdadala sila ng karagdagang gamot at supply bago tumama ang bagyo upang matiyak na hindi kailanman nasa panganib ang kanilang mga pasyente. Maaari ding imungkahi ng pangkat na gugulin ng pasyente ang tagal ng bagyo sa isang hospice inpatient unit.

Kung sabihin ng pagtataya ang matinding lagay ng panahon at inaalagaan mo ang isang mahal sa buhay na may malubhang sakit, narito ang ilang tip upang matulungan kang mapagtagumpayan ang bagyo. Sa katunayan, tandaan ang mga tip na ito para sa anumang likas na kalamidad, magmula sa mga sunog hanggang sa init hanggang sa mga bagyo.

Maging Handa

 1. Sabihin nang mas maaga sa inyong kumpanya ng kuryente kung ang isang tao sa bahay ay umaasa sa oxygen upang makatanggap ng prayoridad na serbisyo o ang pagpapahiram ng isang generator.
 2. Maraming komunidad ang nag-aalok ng mga programa sa taglamig upang tulungan ang matatanda sa pag-aalis ng snow at halaga ng pagpapainit.
 3. Ipaskil ang mga numero ng telepono ng doktor ng pasyente at hospice sa o malapit sa inyong telepono. Isama ang mga numero ng lokal na departamento ng pamatay-sunog, EMT at iba pa na maaaring kailanganin mo upang tumawag sa isang emergency.
 4. Tiyakin na puno ang charge ng mga cell phone sa kaganapan na hindi mo magamit ang iyong landline. I-charge ang mga laptop, tablet at iba pang device.
 5. Tiyakin na mayroon kang mga flashlight na may mga gumaganang baterya. Magkaroon ng mga ekstrang baterya na magagamit.
 6. Tingnan na lahat ng smoke alarm ay may mga gumaganang baterya.
 7. Kung gumagamit ka ng alternatibong pampainit tulad ng gas, magkaroon ng gumaganang carbon monoxide alarm.
 8. Panatilihing mayroong nakaboteng tubig para sa inumin, paglilinis, pagluluto; inirerekomenda ang isang galon kada tao kada araw. Punuin ng tubig ang bathtub para sa pag-flush ng toilet kung sakaling mawalan ng kuryente.
 9. Magkaroon ng radyo na de-baterya para manatiling up to date sa lagay ng panahon sa inyong lugar.
 10. Punuin ng gas ang tangke ng iyong kotse at panatilihin ang mahusay na gulong na pantaglamig.

Kung Mawalan Kayo ng Kuryente

 1. Panatilihing mainit ang pasyente hangga't maaari gamit ang mga karagdagang damit at kumot. Bantayan ang panginginig; ito ang unang tanda na nawawalan ng init ang katawan, na maaaring mangahulugan ng hypothermia.
 2. Huwag sayangin ang init sa pamamagitan ng pagsasara ng lahat na hindi ginagamit na silid.
 3. Maglagay ng mga nakarolyong tuwalya sa mga bitak sa ibaba ng mga pinto at bintana.

Mga Bagay na Dapat Tandaan

 1. Kung dapat kang lumabas, magbihis nang magkakasuson; manatiling tuyo hangga't maaari.
 2. Kapag pinapala ang snow, iwasan ang labis na pagpapagod sa pamamagitan ng madalas na pagpapahinga.
 3. Magmaneho lamang kung lubos na kinakailangan. Kung kailangan mong magmaneho, manatili sa mga pangunahing kalsada at huwag magbiyahe nang mag-isa.
 4. Para sa karagdagang impormasyon sa paghahanda para sa mga emergency sa taglamig, bisitahin ang:

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.