Impormasyon ng Pagbabayad

Claims at Accounts Payable

Kung kayo ay isang provider o pasilidad ng nursing home at nangangailangan ng impormasyon tungkol sa kabayaran sa claim o may karaniwang tanong, paki-padala lang ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng protektadong email sa: VendorHelp@VITAS.com.

Pagsingil sa Pasyente at Accounts Receivable

Kung ikaw ay isang pasyente o miyembro ng pamilya at may mga katanungan tungkol sa isang billing statement, paki-padala lang ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng protektadong email sa: PatientBillingInquiries@VITAS.com.

Patakaran ng Deficit Reduction Act

Online na Pagbabayad ng Bill

Kung nakatanggap ka ng bill mula sa amin at nais mong bayaran ito sa online, gamitin lamang ang aming protektadong opsyon ng pagbabayad.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.