Impormasyon Para Makapag-ugnayan sa Pangangalaga Ng Pasyente

Mga Doktor o mga Manggagamot

877.764.0871

Nagbibigay ang VITAS sa aming mga kapartner sa klinikal ng isang dedicated na linya ng telepono para lang sa agaran at mabilis na pag-access sa mga serbisyo sa hospice at palliative care.

Mga Pasyente, Pamilya o Taga-pangalaga

866.418.4827

Nagbibigay ang VITAS sa mga pasyente, mga miyembro ng pamilya at tagapangalaga ng isang dedicated na linya ng telepono nang walang bayad upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga serbisyo ng hospice at palliative care, mga kahilingan para sa pagsusuri ng hospice o upang ipasok ang isang mahal sa buhay na may referral ng doktor.

Mga Pasyente ng VITAS

Ang mga pasyente ng VITAS na kasalukuyang may serbisyo ng hospice o tagapangalaga na naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong hospice care, na sinusubukang tawagan ang iyong care team o para sa iba pang mga katanungan sa pangangalaga sa pasyente, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng VITAS.

  • VITAS Hotline sa Compliance : 800.638.4827 (800.63.VITAS)
  • Tumatawag sa labas ng Estados Unidos? 305.459.2612

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.